Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ hai, 03/04/2017 - 13:48

TB: v/v Dự thảo Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018
Số: 26/TB-QLĐT ngày 30 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Trưởng các Bộ môn

- Căn cứ vào chương trình đào tạo hệ ĐH chính quy (gồm cả chương trình đào tạo học cùng lúc 2 chương trình, chương trình đào tạo chất lượng cao), Liên thông đại học, Đại học văn bằng 2 hiện hành;

- Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hàng năm;

- Căn cứ vào Thông báo số 48/TB-HVTC ngày 13/01/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc lập kế hoạch 1 giờ lý thuyết = 50 phút;

- Căn cứ Thông báo số 263/TB-HVTC ngày 28/3/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về Kết luận Hội nghị tổng kết đào tạo đại học học cùng lúc hai chương trình giai đoạn 2010-2016;

- Căn cứ Thông báo số 1063/TB-HVTC ngày 18/10/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về Kết luận Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2016-2017;

Ban Quản lý đào tạo đã tiến hành lập kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018 và thông báo một số nội dung cơ bản sau:

I. Về dự thảo kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018

Ban Quản lý đào tạo kính gửi Quý Bộ môn bản dự thảo kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy (gồm cả KHĐT học cùng lúc 2 chương trình, Kế hoạch tổng thể CTĐT chất lượng cao, KHĐT chất lượng cao), Liên thông đại học, ĐH văn bằng 2 (danh mục dự thảo xem PHỤ LỤC đính kèm):

Các dự thảo kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 các hệ xem trực tiếp trên Website: hvtc.edu.vn; aof.edu.vn/daotao từ ngày 03/4/2017. Đồng thời, Ban QLĐT gửi nội dung dự thảo qua email của các Trưởng Bộ môn và gửi bằng văn bản (nhận tại Khoa QLSV từ sáng 04/4/2017) để Bộ môn nghiên cứu góp ý trực tiếp.

Trước khi lưu hành kế hoạch đào tạo chính thức năm học 2017-2018, Ban Quản lý đào tạo đề nghị Quý Bộ môn xem xét dự thảo và cho ý kiến đóng góp trực tiếp bằng văn bản về tính khoa học, hợp lý cũng như điều kiện học phần học trước, học phần song hành, học phần tiên quyết trong bản dự thảo.

                Ý kiến phản hồi của Quý Bộ môn về kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018 đối với hệ Đại học chính quy (gồm cả KHĐT học cùng lúc 2 chương trình, kế hoạch tổng thể chương trình chất lượng cao, KHĐT chất lượng cao), Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 gửi về Ban Quản lý đào tạo (P317 - đ/c Yến) hoặc gửi trực tiếp qua email: hoangthiyenhvtc@yahoo.com.vn trước ngày 10/4/2017 (Thứ 2).

                Ý kiến phản hồi về kế hoạch đào tạo hệ Vừa làm vừa học, Quý BM gửi về Khoa Tại chức (P102B - đ/c Quỳnh) , 53E - Phan Phù Tiên hoặc gửi qua email: quynhlequynh19@gmail.com trước ngày 10/4/2017 (Thứ 2).

Sau thời hạn trên, nếu Quý BM không phản hồi ý kiến thì kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 chính thức được lưu hành.

II. Một số điểm thay đổi khi triển khai lập kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018 đối với hệ Đại học chính quy (gồm cả KHĐT học cùng lúc 2 chương trình, KHĐT chất lượng cao), Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2.

1. Từ năm học 2017 – 2018 trở đi điều chỉnh giảm số tín chỉ học ở học kỳ I và tăng số tín chỉ học ở học kỳ II để giảm áp lực thuê hội trường học ở học kỳ I hàng năm.

2. Tăng số học phần/môn học tự chọn để đáp ứng yêu cầu lựa chọn học phần tự chọn cho sinh viên. Sau khi sinh viên đăng ký học các học phần/môn học tự chọn theo kế hoạch thông báo, Ban QLĐT thống kê số lượng thực tế và bố trí lịch học phù hợp theo các phương án: Tổ chức học theo dự thảo kế hoạch đào tạo hoặc Tổ chức học ghép chéo buổi với lịch học chính khóa hoặc Tổ chức học buổi tối.

Đối với chương trình đào tạo học cùng lúc 2 chương trình: Những học phần/môn học tự chọn ở CT1 nhưng bắt buộc ở chương trình 2 có thể được bố trí học cố định ở một số chuyên ngành hoặc có hướng dẫn sinh viên lựa chọn học để được bảo lưu kết quả học ở CT2.

Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao khóa 54: Tổ chức thành 3 khối giảng (1 khối chuyên ngành 11; 1 khối chuyên ngành 21 và 1 khối ghép chuyên ngành 11&21) và do số lượng hội trường học ít (2 hội trường) nên các học phần tự chọn sẽ được bố trí học cố định theo nguyên tắc rãi tương đối đều cho các Bộ môn có môn học tự chọn từ năm học 2017 - 2018 trở đi. Đồng thời, các học phần/môn học tự chọn vừa đảm bảo tương đối điều kiện học phần và có thể tổ chức học ghép khối được giữa 2 chuyên ngành.

3. Kế hoạch tổng thể chương trình đào tạo chất lượng cao khóa 54: Năm học 2018 – 2019 tổ chức học các học phần/môn học giai đoạn 1, giai đoạn 2  được bố trí cho sinh viên đi kiến tập hoặc học các kỹ năng ngoại khóa. Năm học 2019 – 2020, học kỳ I - tổ chức cho sinh viên thực tập cuối khóa vào tháng 11 và tháng 12/2019. Học kỳ II - Tập trung hướng dẫn thi 3 môn của ACCA hoặc viết bài luận bằng Tiếng Anh theo yêu cầu của Trường ĐH Oxford Brookes (Anh Quốc) và Học các kỹ năng ngoại khóa.

4. Đối với dự thảo kế hoạch đào tạo khóa 55:

- Dự thảo kế hoạch đào tạo được lập theo phương án: Phân chuyên ngành đào tạo sau 1,5 năm.

- Các học phần: Giáo dục quốc phòng 1, Giáo dục thể chất 1, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 1 tổ chức học từ 3 tuần cuối của giai đoạn 1 (học đan xen với lịch học chính trị đầu khóa để hạn chế khoảng trống lịch học của sinh viên khóa mới) và giai đoạn 2 của học kỳ I năm học 2017 – 2018.

5. Đối với chương trình đào tạo học cùng lúc 2 chương trình: Tổ chức học một số học phần ở học kỳ phụ (tháng 7- theo hình thức cuốn chiếu buổi sáng) để giảm áp lực học tập đối với sinh viên trong trong học kỳ chính.

6. Lịch học đối với hệ ĐH chính quy học cùng lúc 2 chương trình, Liên thông đại học, Đại học văn bằng 2 và các lớp học lại bố trí lịch học 3 tiết/buổi theo hình thức cuốn chiếu phù hợp (Thực hiện giờ lên lớp theo Thông báo số 48/TB-HVTC ngày 13/01/2017). Các học phần/môn học tổ chức học ngày bố trí 5 tiết/buổi hoặc bố trí theo lịch học phù hợp.

7. Lịch thực tập tốt nghiệp và bế giảng hệ LTĐH và ĐH văn bằng 2:

- Lịch thực tập tốt nghiệp: Thời gian thực tập có thể trùng vào học kỳ phụ (tháng 7) hàng năm.

- Lịch bế giảng khóa học: Dự kiến bế giảng khóa học muộn hơn so với các khóa trước 1 tháng (do thực hiện lịch học tối 3 tiết/buổi).

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ môn!

- Kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy học cùng lúc hai chương trình [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy CQ52 - 53 - 54&55 (CT Đại trà) [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch đào tạo hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 chính quy [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch đào tạo hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 (VLVH); hệ Vừa làm vừa học [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 1258
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà