Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-18-09-2015-14-img0 Ảnh-18-09-2015-14-img1 Ảnh-18-09-2015-14-img2 Ảnh-18-09-2015-14-img0 gtsm0 gtsm1 gtsm2 gtsm3 Ảnh-07-05-2014-09-img0 Ảnh-07-05-2014-09-img1

Tài liệu
Thứ hai, 25/07/2016 - 14:45

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ PHẦN 13

361

LA00797

Giải pháp cân đối ngân sách địa phương ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (Lấy thí dụ ở tỉnh Luông Pra Bang) : Luận văn thạc sĩ kinh tế; Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

362

LA00798

Đổi mới cơ cấu chi ngân sách Nhà nước nhằm thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Hải Dương : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

363

LA00799

Đề xuất một số giải pháp tài chính tạo vốn phát triển kinh tế VAC ở VIệt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

364

LA00800

Các giải pháp tài chính chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất khẩu lao động Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

365

LA00801

Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

366

LA00802

Các phương pháp kế toán với việc tổ chức cung cấp thông tin của kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

367

LA00803

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phó sản xuất và giá thành sản phẩm nhằm cung cấp thông tin cho công tác phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất : Luận văn thạc sĩ kinh tế

368

LA00804

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp cổ phần : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

369

LA00805

Giải pháp tài chính nhằm ngăn ngừa, thất thoát lãng phí trong đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

370

LA00806

Các giải pháp tài chính phát triển ngành dệt may Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

371

LA00807

Các giải pháp tài chính về xây dựng và nâng cao giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

372

LA00808

Đổi mới chi ngân sách địa phương nhằm góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

373

LA00809

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện các chính sách ưu đãi về thuế để thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vốn phát triển sản xuất kinh doanh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên nganh: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

374

LA00810

Giải pháp tài chính thúc đẩy tiêu thụ nông sản hàng hoá trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

375

LA00811

Thuế thu nhập cá nhân vấn đề áp dụng ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

376

LA00812

Một số giải pháp nhằm giảm thiểu những khó khăn về tài chính tại Công ty Xây dựng số 1 (Tổng Công ty Xây dựng hà Nội) : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

377

LA00813

Giải pháp nâng cao vai trò quản lý của nhà nước đối với thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và ngân hàng

378

LA00814

Hoàn thiện cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội đến năm 2010 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

379

LA00815

Giải pháp hoàn thiện chính sách tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ở Việt Nam hiện nay : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

380

LA00816

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh tra tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

381

LA00817

Một số giải pháp tài chính thúc đẩy xã hội hoá giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

382

LA00818

Hoàn thiện nội dung và phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư tại quỹ hỗ trợ phát triển : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

383

LA00819

Đồng bộ hoá chính sách và quy trình quản lý thu thuế trong điều kiện áp dụng thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

384

LA00820

Chi ngân sách nhà nước cho việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ công cộng tại Thanh Hoá - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

385

LA00821

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý ngân sách quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

386

LA00822

Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hạot động kinh tế

387

LA00823

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2004 - 2010 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

388

LA00824

Các giải pháp tài chính thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

389

LA00825

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích hoạt động tài chính của các doanh nghiệp Mía đường ở nước ta hiện nay : Luận văn thạc sĩ kinh tế

390

LA00826

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong ácc doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong điều kiện hiện nay : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

391

LA00827

Các giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

392

LA00828

Các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thể dục thể thao ở Việt Nam hiện nay : Luân văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

393

LA00829

Một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng Công ty Chè Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

394

LA00830

Giải pháp tài chính chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm hiện nay ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và ngân hàng

395

LA00831

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán theo cơ chế khoán chi trong các trường đại học công lập ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

396

LA00832

Một số giải pháp chủ yếu hiệu qảu sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nàh nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

397

LA00833

Xây dựng mô hình Công ty chứng khoán trong hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên nganh: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

398

LA00834

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước ở cấp chính quyền cơ sở tại Việt Nam : Luận án thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

399

LA00839

Hoàn thiện các giải pháp tài chính trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2010 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

400

LA00843

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, thu nhập hoạt động sự nghiệp có thu trong các trung tâm thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

401

LA00844

Các giải pháp tài chính chủ yếu nhằm phát triển công nghiệp phần mềm ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

402

LA00845

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính công ty dịch vụ nhà ở và khu đô thị : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và ngân hàng

403

LA00846

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

404

LA00847

Hoàn thiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

405

LA00848

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí - giá thành ở các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

406

LA00849

Nợ khó đòi trong kinh doanh dịch vụ INTERNET tại tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam thực trạng và giải pháp xử lý : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

407

LA00850

Những giải pháp tăng cường huy động vốn trong nước cho đầu tư phát triển của nhà nước : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

408

LA00851

Giá điều hành bay trên con đường hội nhập quốc tế : Luận án thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và ứng dụng

409

LA00852

Huy động vốn ngắn hạn bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước tạm thời của kho bạc nhà nước-thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

410

LA00853

Chứng khoán hóa các khoản đầu tư - giải pháp phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

 

Số lần đọc: 365
Trang 1/205
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà