Chuyên mục

Ảnh hoạt động
gtsm0 gtsm1 gtsm2 gtsm3 Ảnh-07-05-2014-09-img0 Ảnh-07-05-2014-09-img1 Ảnh-07-05-2014-09-img2 Ảnh-07-05-2014-09-img3 Ảnh-07-05-2014-09-img4 Ảnh-07-05-2014-09-img0

Tài liệu
Thứ hai, 06/07/2015 - 14:51

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN NGÀNH TCDN PHẦN 3

61

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp : Dùng cho chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp / Chủ biên: GS.TS.NGND.Ngô Thế Chi, PGS.TS.NGƯT.Nguyễn Trọng Cơ . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Tài chính, 2015 . - 407tr. ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: GT160304-GT160637, Vb14954-Vb14958, Vd26534-Vd26543, Vs02218

62

Trí tuệ tài chính / Karen Berman, Joe Knight, John Case; Thiên Huy, Nguyễn Trang dịch . - H. : Lao động - Xã hội., 2014 . - 355tr. ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb14307-Vb14309, Vd25498-Vd25503, Vs02070

63

Quản trị rủi ro tài chính / PGS.TS.Nguyễn Minh Kiều . - Tài chính., 2014 . - 492tr. ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb14431-Vb14433, Vd25716-Vd25721, Vs02103

64

Corporate Finance : University Textbook / PhD.Vu Van Ninh . - H. : Tài chính., 2014 . - 255p. ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: GT155896-GT156079, Vb14556-Vb14560, Vd25940-Vd25949, Vs02132

65

Giáo trình tài chính doanh nghiệp / PGS.TS.Nguyễn Đình Kiệm, TS.Bạch Đức Hiển chủ biên; TS.Bùi Văn Vần, Ths.Vũ Thị Yến, Ths.Vũ Thị Hoa . - H. : Tài chính, 2007 . - 431tr. ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb10128-Vb10137, Vd19125-Vd19144, Vs01494

66

Quản trị rủi ro tài chính / TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang chủ biên; PGS.TS. Trần Ngọc Thơ, Th.s. Nguyễn Khắc Quốc Bảo, GV. Hồ Quốc Tuấn . - Kn: Thống kê, 2006 . - 740tr. ; 29cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb07855-Vb07857, Vd15431-Vd15435, Vs00944, Vv03390

67

Cẩm nang nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Hải Sản, Hoàng Anh . - H. : Thống kê, 2008 . - 675tr. ; 28cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb10315-Vb10317, Vd19453-Vd19458, Vs01530

68

Cải cách, đổi mới doanh nghiệp nhà nước . - H. : Tài chính, 2005 . - 833tr. ; 25cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb07726, Vb07727, Vd15219-Vd15221

69

An ninh tài chính doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế : Sách tham khảo / Tào hữu Phùng, Trần Hữu Tiến . - H. : Chính trị quốc gia, 2003 . - 121tr. ; 19cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb06386, Vb06387, Vd12546-Vd12550, Vm40124, Vs00469, Vv03036

70

ndamentals of corporate finance / Richard A. Brealey; Stewart C. Myers; Alan J. Marcus . - 3rd ed. - Boston : Mc Graw- Hill, 2001 . - 798p. ; 25cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv01633

71

Financial management and policy / James C. Van Horne . - 12th ed. - USA : Prentice Hall . - 814p. ; 25cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv01678

72

New research in corporate finance and banking / Bruno Biais; Marco Pagano . - USA : Oxford, 2002 . - 358p. ; 25cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv01792

73

Essentials of corporate finance / Stephen A. Ross; Randolph W. Westerfield; Bradford D. Jordan . - New York : Mc Graw- Hill, 2004 . - 592p. ; 25cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv02163

74

Principles of corporate finance / Richard A. Brealey; Stewart C. Myers . - 6th edit. - USA : Mc Graw-Hill, 2000 . - 1093p. ; 27cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv02697, Lv02698

75

Phân tích hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp / Nguyễn Năng Phúc . - H. : Tài chính, 2005 . - 214tr. ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vm43350-Vm43359

76

Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp : Bài tập tình huống; Bài tập lớn, bài tập tổng hợp; Số liệu minh họa; Vận dụng QĐ 15/2006 - BTC; Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt nam / TS.Trương Thị Thủy, Ths.Nguyễn Thị Hòa, Ths.Bùi Thị Thu Hương chủ biên;.. . - H. : Tài chính., 2007 . - 559tr. ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb10138-Vb10147, Vd19145-Vd19164, Vs01495

77

Chế độ kế toán công ty chứng khoán và các quy định mới nhất về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt nam, chế độ mới về quản lý tài chính doanh nghiệp : Chế độ kế toán ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính / Ths.Hà Thị Tường Vy chủ biên . - H : Thống kê, 2008 . - 768tr. ; 27cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb10836-Vb10838, Vd20306-Vd20310, Vm46409-Vm46419, Vs01611

78

Corporate financial analysis : In a global environment / Dianna R Harrington . - 6th ed. - Canada : Thomson, 2001 . - 397p. ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv02353

79

Tài chính dành cho nhà quản lý / Gene Siciliano; Hương Giang dịch; Huy Hiếu hiệu đính . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động - xã hội., 2012 . - 307tr. ; 21cm. - ( Cẩm nang nhà quản lý )

·  Đăng ký cá biệt: Vb13285-Vb13287, Vd23819-Vd23824, Vs01917

80

Giáo trình tài chính doanh nghiệp / TS.Bùi Văn Vần, TS.Vũ Văn Ninh đồng chủ biên; PGS.TS.Vũ Công Ty, PGS.TS.Nguyễn Đăng Nam, TS.Đoàn Hương Quỳnh,... . - H. : Tài chính., 2013 . - 630tr. ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: GT150792-GT151360, Vb13916-Vb13925, Vd24829-Vd24848, Vs02000

81

Thẩm định giá tài sản và doanh nghiệp : Lý thuyết, bài tập và bài giải / Nguyễn Minh Điện . - Thống kê., 2014 . - 458tr. ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb14422-Vb14424, Vd25700-Vd25704, Vm52194-Vm52198, Vs02100

82

101 công thức tài chính doanh nghiệp : Gồm 101 công thức tài chính cơ bản / Đỗ Thiên Anh Tuấn . - Lao động xã hội., 2013 . - 168tr. ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb14416-Vb14418, Vd25689-Vd25694, Vs02098

83

Essentials of corporate finance / Stephen A. Ross; Randoph W. Westerfield; Bradford D. Jordan . - 3rd ed. - USA : Mc Graw- Hill, 2001 . - 574p. ; 26cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv01858

84

Essentials of corporate finace / Ross Westerfield Jordan . - 3rd edit. - USA : McGraw-Hil, 2001 . - 574p. ; 27cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv02752-Lv02754

85

Giáo trình tài chính doanh nghiệp / PGS. TS Nguyễn Đình Kiệm, TS.Bạch Đức Hiển đồng chủ biên; TS.Bùi Văn Vần, Ths.Vũ Thị Yến, Ths.Vũ Thị Hoa . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tài chính, 2010 . - 451tr. ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: GT132326, GT132424, GT132486, GT132524, Vb12112-Vb12116, Vd22002-Vd22011, Vs01761

86

Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp : Sách chuyên khảo / PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ, TS.Nghiêm Thị Thà chủ biên; Ths.Phạm Thị Quyên, Ths.Nguyễn Thị Thanh, Ths.Vũ Viết Thựu,..... . - H., 2010 . - 306tr. ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb11909-Vb11913, Vd21802-Vd21811, Vm47883-Vm47966, Vs01745

87

Quản trị rủi ro xí nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu nguyên tắc và thực hành / Dương Hữu Hạnh . - H. : Tài chính., 2009 . - 713tr. ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb12318, Vb12319

88

Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Áp dụng cho các doanh nghiệp trong nền kinh té, có hiệu lực từ ngày 1-1-1997): Regulation on management, use and depreciation of plant assets . - H.: Tài chính, 1996 . - 82 tr.; 21 cm

·  Đăng ký cá biệt: Vd01153, Vd01333-Vd01336, Vm34705-Vm34716

89

Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp/ Đặng Thị Loan ch.b, Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Minh Phương . - H.: Giáo dục, 1996 . - 699 tr.; 19 cm

·  Đăng ký cá biệt: Vd00843, Vd00844

90

Câu hỏi và bài tập môn tài chính doanh nghiệp sản xuất:/ Nguyễn Đăng Nam chủ biên; Nguyễn Đình Kiệm... . - H.: :Thống kê, 1992 . - 74tr.; 19cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb01941-Vb01944

Số lần đọc: 781
Trang 1/65
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà