Chuyên mục

Ảnh hoạt động
gtsm0 gtsm1 gtsm2 gtsm3 Ảnh-07-05-2014-09-img0 Ảnh-07-05-2014-09-img1 Ảnh-07-05-2014-09-img2 Ảnh-07-05-2014-09-img3 Ảnh-07-05-2014-09-img4 Ảnh-07-05-2014-09-img0

Tài liệu
Thứ hai, 27/04/2015 - 13:38

Phân tích Tài chính doanh nghiệp lý thuyết và thực hành (XB năm 2009)

Nền kình tế nước ta những năm gần đây đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đặc biệt là từ khi Việt Nam ra nhập WTO đã xuất hiện những nhân tố mới tham gia vào sự vận động của nền kinh tế. Đặc biệt hệ thống các doanh nghiệp có nhiều thay đổi về hình thức sở hữu, phương pháp huy động bổ sung vốn cũng như phương pháp phân tích đánh giá doanh nghiệp nhất là về kinh tế tài chính. Chính vì vậy, tập thể giảng viên Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp của Học viện Tài chính tổ chức biên soạn cuốn sách “Phân tích tài chính doanh nghiệp – Lý thuyết và thực hành” nhằm góp phần phục vụ công tác đào tạo của Học viện Tài chính, đồng thời cũng đóng góp những nội dung, phương pháp cơ bản phân tích đánh giá đối với hoạt động kinh tế tài chính phục vụ cho quá trình quản lý, đầu tư và điều hành vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước.

Cuốn sách do PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ làm chủ biên và TS.Nghiêm Thị Thà đồng chủ biên, cùng tham gia là các giảng viên đang giảng dạy thuộc Bộ môn Phân tích TCDN của Học viện Tài chính, gồm: PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ; TS.Nghiêm Thị Thà; Ths.Lê Thanh Hải, Ths.Nguyễn Thị Thanh; Ths.Phạm Thị Quyên; Ths.Nguyễn Văn Bình; Ths.Vũ Viết Thưu; NCS.Hồ Thị Thu Hương; CN.Hoàng Thị Thu Hường và CN.Bùi Hà Linh. 
Nền kình tế nước ta những năm gần đây đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đặc biệt là từ khi Việt Nam ra nhập WTO đã xuất hiện những nhân tố mới tham gia vào sự vận động của nền kinh tế. Đặc biệt hệ thống các doanh nghiệp có nhiều thay đổi về hình thức sở hữu, phương pháp huy động bổ sung vốn cũng như phương pháp phân tích đánh giá doanh nghiệp nhất là về kinh tế tài chính. Chính vì vậy, tập thể giảng viên Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp của Học viện Tài chính tổ chức biên soạn cuốn sách “Phân tích tài chính doanh nghiệp – Lý thuyết và thực hành” nhằm góp phần phục vụ công tác đào tạo của Học viện Tài chính, đồng thời cũng đóng góp những nội dung, phương pháp cơ bản phân tích đánh giá đối với hoạt động kinh tế tài chính phục vụ cho quá trình quản lý, đầu tư và điều hành vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước.
Cuốn sách do PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ làm chủ biên và TS.Nghiêm Thị Thà đồng chủ biên, cùng tham gia là các giảng viên đang giảng dạy thuộc Bộ môn Phân tích TCDN của Học viện Tài chính, gồm: PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ; TS.Nghiêm Thị Thà; Ths.Lê Thanh Hải, Ths.Nguyễn Thị Thanh; Ths.Phạm Thị Quyên; Ths.Nguyễn Văn Bình; Ths.Vũ Viết Thưu; NCS.Hồ Thị Thu Hương; CN.Hoàng Thị Thu Hường và CN.Bùi Hà Linh.
MỤC LỤC
 
                                                                             Trang                         
Lời nói đầu
3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
5
I. Tóm tắt lý thuyết
5
1.1. Mục tiêu, chức năng của phân tích TCDN
5
1.2. Đối tượng nghiên cứu của phân tích TCDN
7
1.3. Phương pháp phân tích TCDN
8
1.4. Kỹ thuật phân tích TCDN
14
1.5. Tổ chức phân tích tài chính trong DN
15
1.6. Những thông tin cần thiết cho phân tích tài chính
 
II. Câu hỏi ôn tập
18
III. Bài tập thực hành
19
IV. Hướng dẫn thực hành
23
CHƯƠNG 2: DIỄN GIẢI HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
31
I. Tóm tắt lý thuyết
31
2.1. Hệ thống báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về giá trị phục vụ công tác phân tích tài chính
31
2.2. Bảng cân đối kế toán
33
2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
37
2.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
38
2.5. Thuyết minh báo cáo tài chính
41
II. Câu hỏi ôn tập
43
III. Bài tập thực hành
45
IV. Hướng dẫn thực hành
52
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
61
I. Tóm tắt lý thuyết
61
3.1. Phân tích chính sách huy động vốn của doanh nghiệp
61
3.2. Phân tích chính sách đầu tư
67
3.3. Phân tích chính sách phân phối lợi nhuận
72
II. Câu hỏi ôn tập
73
III. Bài tập thực hành
75
IV. Hướng dẫn bài tập
86
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
103
I. Tóm tắt lý thuyết
103
4.1. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu phân bổ trong doanh nghiệp
103
4.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động
106
4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
108
II. Câu hỏi ôn tập
111
III. Bài tập thực hành
112
IV. Hướng dẫn bài tập
119
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TIỀM LỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
141
I. Tóm tắt lý thuyết
141
5.2. Phân tích mức độ tạo tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ
148
5.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
152
II. Câu hỏi ôn tập
156
III. Bài tập thực hành
158
III. Hướng dẫn bài tập
167
CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP
183
I. Tóm tắt lý thuyết
183
6.1. Rủi ro và phân loại rủi ro
183
6.2. Phương pháp phân tích rủi ro
184
6.3. Dự báo rủi ro
195
II. Câu hỏi ôn tập
197
III. Bài tập thực hành
198
IV. Hướng dẫn ôn tập
201
CHƯƠNG 7: DỰ BÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
203
I. Tóm tắt lý thuyết
203
1. Các giai đoạn của quá trình dự báo báo cáo tài chính
203
2. Các phương pháp dự báo báo cáo tài chính
203
2.1. Các phương pháp chủ yếu
203
2.2. Các phương pháp khác
203
3. Dự báo các báo cáo tài chính của doanh nghiệp
204
3.1. Dự báo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
204
3.2. Dự báo bảng cân đối kế toán
208
3.3. Dự báo báo cáo lưu chuyển tiền tệ
208
II. Câu hỏi ôn tập
210
III. Bài tập thực hành
210
IV. Hướng dẫn bài tập
213
IV. Hướng dẫn bài tập
221
CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI VÀ TĂNG TRƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP
231
I. Tóm tắt lý thuyết
231
8.1. Phân tích khả năng sinh lời
231
8.2. Phân tích tình hình tình
234
8.3. Định giá doanh nghiệp
236
II. Câu hỏi ôn tập
238
III. Bài tập thực hành
239
IV. Hướng dẫn bài tập
241
  
Số lần đọc: 33
Trang 1/37
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà