Chuyên mục

Ảnh hoạt động
gtsm0 gtsm1 gtsm2 gtsm3 Ảnh-07-05-2014-09-img0 Ảnh-07-05-2014-09-img1 Ảnh-07-05-2014-09-img2 Ảnh-07-05-2014-09-img3 Ảnh-07-05-2014-09-img4 Ảnh-07-05-2014-09-img0

Tài liệu
Thứ hai, 03/08/2015 - 15:17

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 3

61

Việt nam đánh giá trách nhiệm tài chính quốc gia: Báo cáo của Ngân hàng thế giới thực hiện với sự cộng tác của các cơ quan chính phủ Việt nam . - Kđ: , 2001 . - 101tr.; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Vt172

62

Việt nam báo cáo tiến triển trong chiến lược hỗ trợ quốc gia của nhóm ngân hàng thế giới giai đoạn 2002-2003 . - Kđ: , 2001 . - 25tr và phụ lục; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Vt174

63

Hỏi đáp các vấn đề về tiền tệ - ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành/ Võ Hưng Thanh . - H.: Lao động , 2002 . - 245tr.; 19cm

  Đăng ký cá biệt: Vb05677, Vb05678, Vd07456-Vd07460, Vm38430-Vm38432

64

Ngân hàng phát triển trong thiên niên kỷ mới: Tài liệu dịch . - Kđ: Viện nghiên cứu kinh tế Nhật bản, Kn . - 268tr.; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Vd08724-Vd08727, Vm39726, Vs85

65

Quản trị ngân hàng thương mại/ Lê Văn Tề, Nguyễn Thị Xuân Liễu . - H.: Thống kê, 2003 . - 388tr.; 20cm

  Đăng ký cá biệt: Vb05019, Vb05020, Vd08870-Vd08874, Vm39885

66

Operaticnal risk The new challenge for banks/ Gerrit Jan Văn Den Brink . - Great Britain: Palgrave, 2002 . - tr.; cm

  Đăng ký cá biệt: Lv795

67

Risk management in Banking/ Joel Bessis . - Lần 2. - USA: John Wiley: Sons,LTD, 2002 . - 792tr.; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv751

68

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Thị Mùi chủ biên; Trần Thị Thu Hiền, Đặng Thị Ái, Trần Cảnh Toàn.. . - H. : Thống kê, 2004 . - 224tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb06315-Vb06319, Vd13157-Vd13166, Vm40749-Vm40831, Vs00591, Vv03107

69

Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính : Sách tham khảo / Nguyễn Văn Luân chủ biên; Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt . - TP.HCM : Đại học quốc gia, 2004 . - 337tr. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Vb06569, Vb06570, Vd13212-Vd13216, Vm40881, Vs00604, Vv03119

70

Hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm đổi mới hoạt động ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế : Kỷ yếu hội thảo khoa học . - H. : Thống kê, 2003 . - 142tr. ; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Vb06736, Vb06737, Vd13434-Vd13438, Vm40919, Vs00635, Vv03144

71

Cơ chế điều hành lãi suất thị trường tiền tệ của ngân hàng trung ương : Kỷ yếu hội thảo khoa học . - H. : Thống kê, 2003 . - 156tr. ; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Vb06738, Vb06739, Vd13439-Vd13443, Vm40920, Vs00636, Vv03145

72

Kiến thức bồi dưỡng thi tuyển cán bộ, công chức nhà nước và hệ thống văn bản luật, pháp quy về các bộ, ngành Tài chính - Thuế - Hải quan - Ngân hàng - Thống kê - Thương mại : Cơ hội và thách thức tự khẳng định mình / Nguyễn Thu Hà . - H. : Thống kê, 2004 . - 559tr. ; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Vb06748, Vb06749, Vd13246, Vs00641, Vv03150

73

Tự do hoá tài chính và hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Phạm Văn Năng . - H. : Bộ Văn hoá thông tin, 2003 . - 315tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb06865, Vd13666, Vd13667, Vs00685, Vv03184

74

Điểm lại báo cáo cập nhật về tình hình phát triển và cải cách kinh tế của Việt nam : Báo cáo của Ngân hàng thế giới - Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt nam . - H., 2004 . - 47tr. ; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Vb06934

75

Việt nam báo cáo tiến triển trong chiến lược hỗ trợ quốc gia của nhóm ngân hàng thế giới giai đoạn 2003-2006 . - H., 2004 . - 19tr. : Phụ lục ; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Vb06935, Vb06936

76

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Thị Mùi chủ biên; Trần Thị Thu Hiền, Trần Thị Hồng Hạnh, Trần Cảnh Toàn. . - H. : Tài chính, 2005 . - 360tr. ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: GT67779-GT68546, Vb07100-Vb07109, Vd14083-Vd14102, Vs00751, Vv03232

77

Chính sách tiền tệ và điều tiết vĩ mô của ngân hàng Trung ương / Lê Vinh Danh . - H. : Tài chính, 2005 . - 314tr. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Vb07308, Vb07309, Vd14524-Vd14528, Vm41534, Vs00830, Vv03297

78

n hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp / TS.Trần Quí Liên chủ biên; Th.s.Trần Văn Thuận, Th.s.Phạm Thành Long . - H. : Tài chính, 2005 . - 267tr. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Vb07593-Vb07595, Vd15011-Vd15015, Vs00884, Vv03347

79

Từ điển quản lý tài chính ngân hàng / Pierre Conso, Robert Lavand, Bernard Colasee, Jean Louis Foussé, Georges Nordmaun, Roger Bataille, Vũ Ngọc Khuê, Hà Trường Thịnh, Dương Thị Tuyên dịch . - H. : Ngoại văn, 1991 . - 439tr. ; 19cm

  Đăng ký cá biệt: Vm05261-Vm05263

80

Hợp tác tài chính trong các nước Asean. Những phát triển trong ngân hàng, tài chính và bảo hiểm. / Micheal T. Skully . - H. : Viện Châu Á và Thái Bình Dương, 1993 . - 460tr. ; 19cm

  Đăng ký cá biệt: Vm05304-Vm05309

81

Tiền tệ và ngân hàng., Đặng Chí Chơn, Hồ Diệu . - H. : TpHồ Chí Minh, 1992 . - 304tr., 20cm

  Đăng ký cá biệt: Vm05411, Vm05412

82

Ngân hàng câu hỏi Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng trong các trường Đại học, cao đẳng . - H., 2006 . - 443tr. ; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Vb07731, Vb07732, Vd15227-Vd15229

83

Giao dịch thương mại của ngân hàng thương mại trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt nam : Sách chuyên khảo / TS. Nguyễn Văn Tuyến . - H. : Tư pháp, 2005 . - 231tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb07896-Vb07898, Vd15501-Vd15505, Vs00956, Vv03402

84

Giáo trình: Lý thuyết xác suất và thống kê toán : Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh / Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận . - H. : Thống kê, 2006 . - 310tr. ; 20cm

  Đăng ký cá biệt: Vb08436-Vb08438, Vd16386-Vd16390, Vs01086, Vv03520

85

Nghiệp vụ ngân hàng / TS.Nguyễn Minh Kiều chủ biên; Ths.Nguyễn Thị Thùy Linh, Ths.Phan Chung Thủy . - H. : Thống kê, 2006 . - 583tr. ; 20cm

  Đăng ký cá biệt: Vb08489-Vb08491, Vd16476-Vd16480, Vs01100, Vv03531

86

Lý thuyết và bài tập kế toán ngân hàng : Đã sửa đổi, bổ sung theo các chế độ kế toán tài chính mới nhất / TS.Trương Thị Hồng . - H. : Tài chính, 2006 . - 396tr. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Vb08522-Vb08524, Vd16546-Vd16551, Vs01112

87

Kế toán thương mại, dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu : Dùng cho sinh viên cao đẳng, đại học khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh / TS.Phan Đức Dũng . - H. : Thống kê, 2006 . - 712tr. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Vb08543-Vb08545, Vd16584-Vd16589, Vs01118

88

Tín dụng ngân hàng đối với kinh tế hộ ở Việt nam / PGS.TS.Đỗ Tất Ngọc . - H. : Lao động, 2006 . - 99tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb08890-Vb08892, Vd17097-Vd17101, Vs01216, Vv03621

89

Quản trị ngân hàng thương mại / PGS.TS.Nguyễn Thị Mùi, Ths.Trần Thị Thu Hiền, TS.Trần Thị Hồng Hạnh...... . - H. : Tài chính, 2006 . - 430tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb09254-Vb09256, Vd17687-Vd17691, Vs01313, Vv03691

90

Các ngành kinh tế quốc dân Việt nam. Q.2, Tài chính, thuế, hải quan, ngân hàng, thống kê, thương mại / Nguyễn Thu Hà . - H. : Thống kê, 2004 . - 559tr. ; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Vb09318-Vb09320, Vd17790-Vd17794, Vs01321, Vv03697

Số lần đọc: 471
Trang 1/69
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà