Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Tài liệu
Thứ hai, 27/06/2016 - 9:37

Bài giảng gốc Kinh tế đầu tư (XB năm 2016)

Môn Kinh tế đầu tư 1 là môn học được Học viện Tài chính chọn để đưa vào giảng dạy cho sinh viên ngành Kinh tế. Để đáp ứng yêu cầu của đào tạo, Lãnh đạo Học viện Tài chính đã giao nhiệm vụ cho Bộ môn Kinh tế đầu tư tài chính biên soạn cuốn Kinh tế đầu làm tài liệu giảng dạy và học tập cho các đối tượng của Học viện.

Mục tiêu của cuốn Kinh tế đầu tư 1 là: Trang bị cho sinh viên thuộc ngành kinh tế những kiến thức cơ bản về kinh tế trong hoạt động đầu tư,… giúp cho những nhà quản lý kinh tế lựa chọn và có quyết định đầu tư hợp lý, có hiệu quả.

Tham gia biên soạn gồm có:

- PGS,TS. Đinh Văn Hải – Chủ biên và biên soạn chương I.

- Th.S.Nguyễn Phúc Đài biên soạn chương II.

- PGS,TS. Đinh Văn Hải và TS. Nguyễn Xuân Thành biên soạn chương III.

- Th.S. Vũ Duy Minh biên soạn chương IV.

- TS. Trần Phương Anh biên soạn chương V.

- TS. Lương Thu Thủy - Đồng chủ biên và biên soạn chương VI.

MỤC LỤC

                                                                                                Trang

Lời nói đầu

3

Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học

5

1.1. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

5

1.2. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC

7

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của môn học

7

1.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của môn học

7

1.2.3. Phương pháp nghiên cứu của môn học

10

Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

11

2.1. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

11

2.1.1. Khái niệm và phân loại đầu tư

11

2.1.2. Đầu tư phát triển

15

2.2. VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

20

2.2.1. Trên giác độ vĩ mô

20

2.2.2. Trên giác độ vi mô

24

2.3. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH

25

2.3.1. Vốn đầu tư phát triển

25

2.3.2. Nguồn vố đầu tư phát triển

25

2.4. THỊ TRƯỜNG VỐN

30

2.4.1. Khái niệm và vai trò của thị trường vốn đối với đầu tư phát triển

30

2.4.2. Khái niệm và vai trò của thị trường vốn đối với đầu tư phát triển

30

2.4.2. Cơ cấu tổ chức của thị trường vốn

34

2.4.3. Các hoạt động trên thị trường vốn

36

Chương 3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ

43

3.1. KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ

43

3.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước về đầu tư

43

3.1.2. Mục tiêu của quản lý nhà nước về đầu tư

44

3.1.3. Các nguyên tắc quản lý nhà nước về đầu tư

45

3.2. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ

49

3.2.1. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư

49

3.2.2. Phương pháp quản lý hoạt động đầu tư

50

3.2.3. Các công cụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư

55

3.3. KẾ HOẠCH HÓA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

56

3.3.1. Bản chất, tác dụng của kế hoạch đầu tư phát triển

56

3.3.2. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư phát triển

57

3.3.3. Các loại kế hoạch đầu tư và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch đầu tư phát triển

60

3.3.4. Trình tự lập kế hoạch đầu tư

66

3.3.5. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển

67

3.4. KẾ HOẠCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU ĐẦU TƯ

70

3.4.1. Cơ cấu đầu tư và chuyển dịch cơ cấu đầu tư

70

3.4.2. Các loại cơ cấu đâu tư

72

3.5. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

77

3.5.1. Phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư

77

3.5.2. Thẩm quyền quyết định và cấp giấy chứng nhận đầu tư

81

3.5.3. Chứng nhận đầu tư

84

Chương 4. MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

87

4.1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

87

4.1.1. Khái niệm môi trường đầu tư

87

4.1.2. Các yếu tố cấu thành môi trường đầu tư

89

4.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

92

4.2.1. Môi trường đầu tư có tính tổng hợp

92

4.2.2. Môi trường đầu tư có tính hệ thống

93

4.2.3. Môi trường đầu tư có tính hai chiều

94

4.2.4. Môi trường đầu tư có tính động

95

4.2.5. Môi trường đầu tư có tính mở

96

4.3. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

96

4.3.1. Môi trường tự nhiên

97

4.3.2. Môi trường chính trị

97

4.3.3. Môi trường pháp luật

98

4.3.4. Môi trường kinh tế

99

4.3.5. Môi trường văn hóa, xã hội

101

4.4. CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

104

4.4.1. Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

105

4.4.2. Chỉ số xếp hạng rủi ro quốc gia 

108

4.4.3. Xếp hạng kinh doanh

108

4.4.4. Chỉ số nhận thức về tham nhũng

109

4.5. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ QUAN ĐIỂM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CỦA VN

110

4.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình cải thiện môi trường đầu tư

110

4.5.2. Quan điểm cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam

112

Chương 5. HIỆU QUẢ CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

117

5.1. KHÁI NIỆM HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

117

5.1.1. Khái niệm hiệu quả đầu tư phát triển

117

5.1.2. Phân loại hiệu quả đầu tư phát triển

118

5.1.3. Nguyên tắc đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển

118

5.2. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

119

5.2.1. Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư

119

5.2.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư

136

5.2.3. Đánh giá một số tác động về mặt xã hội và môi trường của dự án đầu tư

145

5.3. SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

151

Chương 6. CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

155

6.1. ĐẦU TƯ CÔNG

155

6.1.1. Khái niệm, vai trò của đầu tư công

155

6.1.2. Các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư công

158

6.1.3. Nội dung của đầu tư công

159

6.1.4. Mối quan hệ giữa đầu tư công và nợ công

158

6.2. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP

168

6.1.2. Khái niệm đầu tư phát triển tỏng doanh nghiệp và các nguồn vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp

168

6.2.2. Vai trò của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp

169

6.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp

170

6.2.4. Nội dung của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp

177

6.3. ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

185

6.3.1. Khái niệm và các hình thức đầu tư quốc tế

185

6.3.2. Vai trò của đầu tư quốc tế

189

6.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư quốc tế

191

Số lần đọc: 3898
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà