Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Tài liệu
Thứ năm, 18/08/2016 - 16:38

Giáo trình Quản lý Tài chính công (XB năm 2016)

Giáo trình Quản lý Tài chính công dùng cho sinh viên hệ đại học của Học viện Tài chính không thuộc chuyên ngành quản lý tài chính công đã được xuất bản năm 2010. Giáo trình do TS.Phạm Văn Khoan chủ biên và tham gia biên soạn là những giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính công:

- TS. Phạm Văn Khoan – Trưởng bộ môn Quản lý Tài chính công, chủ biên, viết chương 1 và chương 5;

- TS. Bùi Tiến Hanh – Giảng viên chính, viết chương 2 và chương 4;

- PGS.TS Đặng Văn Du – Trưởng khoa Tài chính công, viết chương ;

- TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt – Phó trưởng bộ môn Quản lý Tài chính công viết chương 6.

Trong lần tái bản này, nội dung giáo trình đã có những thay đổi cản bản cả về kết cấu và nội dung khoa học. Giáo trình đã cập nhật những, tổng hợp và hệ thống hóa  những luận cứ khoa học về lý luận và thực tiễn quản lý tài chính công phù hợp với quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Giáo trình dó TS.Bùi Tiến Hanh và TS.Phạm Thị Hoàng Phương đồng chủ biên. Tham gia biên soạn, sửa đổi và bổ sung giáo trình cho lần tái bản này gồm:

- PGS. TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt – Trưởng bộ môn Quản lý tài chính công, viết chương 1;

- TS. Đào Thị Bích Hạnh và TS. Phạm Thị Hoàng Phương – Giảng viên bộ môn Quản lý tài chính công viết chương 2;

- Ths. Phạm Thanh Hà – Giảng viên bộ môn Quản lý Tài chính công, viết chương 3;

- PGS.TS Đặng Văn Du – Nguyên Trưởng khoa Tài chính công, viết chương 4;

- TS. Bùi Tiến Hanh – Phó Trưởng khoa Tài chính công, Phó trưởng bộ môn Quản lý Tài chính công, viết chương 4.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

5

1.1. QUAN NIỆM VỀ TÀI CHÍNH CÔNG

6

1.1.1. Khái niệm

6

1.1.2. Phân loại tài chính công của Việt Nam

12

1.2. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

16

1.2.1. Khái niệm quản lý tài chính công

16

1.2.2. Mục tiêu quản lý tài chính công

19

1.2.3. Mối quan hệ giữa mục tiêu quản lý tài chính công với “tứ trụ” của quản lý nhà nước tốt

27

1.2.4. Nội dung quản lý tài chính công

31

CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

43

2.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

44

2.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nước

44

2.1.2. Phân loại ngân sách nhà nước

46

2.3. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

54

2.3.1. Nguyên tắc một tài liệu ngân sách duy nhất

54

2.3.2. Nguyên tắc ngân sách tổng thể

55

2.3.3. Nguyên tắc niên độ của ngân sách

56

2.3.4. Nguyên tắc chuyên dung của ngân sách nhà nước

57

2.3.5. Nguyên tắc cân đối ngân sách

58

2.3.6. Nguyên tắc hiệu năng

59

2.3.7. Nguyên tắc minh bạch về ngân sách nhà nước

61

2.4. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

63

2.4.1. Khái niệm và nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

63

2.4.2. Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

68

2.5. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH BA NĂM

84

2.5.1. Khái niệm

84

2.5.2. Nội dung của kế hoạch tài chính – ngân sách ba năm

86

2.5.3. Lập kế hoạch tài chính – ngân sách ba năm

87

2.6. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

91

2.6.1. Khái niệm quy trình quản lý ngân sách nhà nước

91

2.6.2. Chuẩn bị và quyết định dự toán ngân sách nhà nước hàng năm

92

2.6.3. Tổ chức chấp hành ngân sách nhà nước

108

2.6.4. Kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước

124

CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

139

3.1. KHÁI NIỆM NGÂN SÁCH NHÀ

139

3.2. KHÁI NIỆM VÀ CÁCH TÍNH BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

145

3.3. NGUYÊN NHÂN BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

148

3.4. NGUỒN BÙ ĐẮP BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ SỬ DỤNG THẶNG DƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

150

3.4.1. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước

150

3.4.2. Sử dụng thặng dư ngân sách

155

3.5. GIẢI PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

156

3.5.1. Khẩu chuẩn bị và quyết định dự toán ngân sách nhà nước

156

3.5.2. Khâu chấp hành ngân sách nhà nước

158

3.5.3. Khâu kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước

164

CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ CÁC QUỸ  NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

167

4.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI CÁC LOẠI CÁC QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

168

4.1.1. Khái niệm, đặc điểm của quỹ ngoài ngân sách nhà nước

168

4.1.2. Phân loại các loại quỹ ngoài ngân sách nhà nước

72

4.2. QUẢN LÝ MỘT SỐ QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

176

4.2.1. Quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội

176

4.2.2. Quỹ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

188

4.2.3. Quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương

199

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

215

5.1. LÝ LUẬN CHUNG ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

216

5.1.1. Khái niệm đánh giá quản lý tài chính công

216

5.1.2. Chỉ số đánh giá quản lý tài chính công

218

5.1.3. Phương pháp thu nhập thông tin và đánh giá quản lý tài chính công

222

5.1.4. Phân loại đánh giá quản lý tài chính công

229

5.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH CÔNG

 231

5.2.1. Độ tin cậy của ngân sách

233

5.2.2. Tính toàn diện và minh bạch của ngân sách

235

5.2.3. Lập ngân sách trên cơ sở chính sách

240

5.2.4. Khả năng tiên liệu và kiểm soát thực hiện ngân sách

242

5.2.5. Kế toán, ghi sổ và báo cáo

250

5.2.6. Kiểm toán và giám sát ngoài

254

5.3. ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ CHI TIÊU CÔNG THEO KẾT QUẢ

257

5.3.1. Khái niệm

257

5.3.2. Xây dựng khung đánh giá quản lý chi tiêu công theo kết quả

258

Số lần đọc: 5220
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà