Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ năm, 13/08/2015 - 14:17

Danh mục sách giáo trình Học viện Tài chính phát hành

STT

Tên giáo trình

Năm
 XB

Giá
bán lẻ

1

BT Kinh tế công cộng

2002

3,000

2

Kinh tế công cộng

2005

15,000

3

BT Toán kinh tế

2006

20,000

4

CH&BT trắc nghiệm TKDN

2006

20,000

5

Quy hoạch & quản lý đất đai

2006

20,000

6

Nghiệp vụ ngân hàng TW

2006

30,000

7

BT Kinh tế học vi mô

2007

30,000

8

CH & BT kinh tế lượng

2007

15,000

9

Cấu trúc dữ liệu

2007

40,000

10

Hệ thống thông tin quản lý

2007

35,000

11

Khoa học quản lý

2008

30,000

12

Đại cương xã hội học

2008

25,000

13

Kiểm toán BCTC

2008

75,000

14

Kế toán Tài chính (không chuyên)

2008

55,000

15

Tình huống KTQT trong DN

2008

45,000

16

GT Lịch sử các học thuyết kinh tế

2008

35,000

17

BT Lý thuyết TK & Phân tích dự báo

2008

25,000

18

GT Quản trị sản xuất & tác nghiệp

2008

75,000

19

CH & BT Thị trường Chứng khoán

2008

20,000

20

GT Tài chính Doanh nghiệp (không chuyên)

2008

48,000

21

GT Lý thuyết kiểm toán
(Dùng cho CN Tài chính công)

2008

48,000

22

GT Tiếng Anh chuyên ngành (TC+HCKT)

2008

25,000

23

GT Lý thuyết thống kê & PT dự báo

2008

45,000

24

BT Kế toán Ngân hàng thương mại

2008

25,000

25

GT Kinh tế phát triển

2008

50,000

26

GT Tiếng Anh chuyên ngành (dài hạn)

2008

45,000

27

GT Thanh tra tài chính

2009

35,000

28

Tâm lý học Quản trị kinh doanh

2009

38,000

29

BT Quản lý Tài chính công

2009

35,000

30

GT Toán cao cấp (dài hạn)

2009

30,000

31

GT Quản lý Tài chính công (chuyên)

2009

65,000

32

GT Thị trường chứng khoán

2009

55,000

33

Thực hành Kế toán TCDN

2009

70,000

34

BT Quản trị sản xuất & tác nghiệp

2009

45,000

35

Tình huống thực hành nghiệp vụ HQ

2009

30,000

36

BT toán xác suất & thống kê

2009

38,000

37

GT Thị trường chứng khoán & ĐTCK

2009

55,000

38

GT Phân tích và đầu tư chứng khoán

2009

70,000

39

GT Trị giá Hải quan

2009

40,000

40

Phân tích TCDN (Lý thuyết & thực hành)

2009

38,000

41

Khoa học hàng hoá

2009

40,000

42

GT Kế toán quản trị doanh nghiệp

2009

55,000

43

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp

2009

55,000

44

GT Pháp luật đại cương

2009

45,000

45

Tiếng Pháp GĐ II

2009

35,000

46

GT Kế toán tài chính DN Bảo hiểm

2009

65,000

47

GT Thuế (không chuyên)

2009

38,000

48

GT Kinh tế lượng

2009

40,000

49

CH & BT Phân tích & ĐT chứng khoán

2009

25,000

50

Marketing dịch vụ tài chính

2009

40,000

51

GT Thống kê doanh nghiệp

2010

40,000

52

BT Tiếng Pháp

2010

25,000

53

Nghiên cứu Marketing

2010

50,000

54

Kế toán công ty chứng khoán

2010

60,000

55

Kiểm toán BCTC (Chuyên ngành KT)

2010

45,000

56

HD Giải BT Toán kinh tế (TC + Bằng2)

2010

30,000

57

BT Kiểm toán Báo cáo Tài chính

2010

25,000

58

HD Giải BT Toán cao cấp II (TC + Bằng2)

2010

30,000

59

GT Kinh doanh chứng khoán

2010

50,000

60

Quan hệ công chúng

2010

35,000

61

GT Chuẩn mực kế toán quốc tế

2010

55,000

62

Tình huống thuế tiêu dùng

2010

30,000

63

CH&BT Kế toán TCDN Bảo hiểm

2010

35,000

64

Quản lý TC các CQNN & ĐV SNcông

2010

30,000

65

GT Kinh tế quốc tế

2010

35,000

66

Kế toán DN thương mại - dịch vụ

2010

45,000

67

BT Tình huống pháp luật kinh tế

2010

25,000

68

GT Quản trị kinh doanh

2010

40,000

69

Tình huống thuế thu nhập

2010

25,000

70

GT Quản lý thuế

2010

45,000

71

BGG Quản trị kênh phân phối

2010

35,000

72

GT Tiếng Anh chuyên ngành

2010

25,000

73

BT Thống kê DN

2010

30,000

74

GT Quản lý thu ngân sách nhà nước

2010

25,000

75

BGG Quản trị bán hàng

2010

35,000

76

GT toán xác suất & thống kê

2010

35,000

77

GT Thuế tiêu dùng

2010

30,000

78

GT Quản lý hành chính công

2010

30,000

79

GT Lý thuyết thuế

2010

30,000

80

GT Bảo hiểm phi nhân thọ

2010

48,000

81

HD ôn tập & giải BT toán xác thống kê

2010

30,000

82

GT Quản lý chi ngân sách nhà nước

2010

30,000

83

GT Marketing

2010

40,000

84

GT kế toán NSNN&HĐ nghiệp vụ kho bạc

2010

35,000

85

GT Kiểm tra GS HH XK, NK thương mại

2010

35,000

86

CH&BT môn học khoa học hàng hóa

2010

20,000

87

Customs inspection and supervision

2010

20,000

88

GT Lý thuyết quản lý TC công

2010

30,000

89

GT Kế toán Doanh nghiệp xây lắp

2010

55,000

90

Kinh tế học vĩ mô

2010

55,000

91

GT Pháp luật kinh tế

2010

45,000

92

GT Quản trị Tài chính Công ty đa quốc gia

2010

35,000

93

GT Quản lý Tài chính công (không chuyên)

2010

45,000

94

GT Tiếng Trung Tài chính GĐII

2010

20,000

95

GT Phân tích tài chính DN (không chuyên)

2010

45,000

96

GT Phân tích Tài chính DN Bảo hiểm

2011

35,000

97

BT Câu hỏi & Thực hành Kinh tế lượng

2011

25,000

98

Lý thuyết bảo hiểm

2011

35,000

99

CH&BT Thị trường CK và ĐTCK

2011

25,000

100

GT Thuế Thu nhập

2011

30,000

101

GT Hải quan cơ bản

2011

35,000

102

GT Tài chính Tiền tệ

2011

55,000

103

Hệ thống CH & BT Quản lý TC công

2011

25,000

104

GT Kiểm toán Báo cáo Tài chính

2011

75,000

105

GT Bảo hiểm xã hội

2011

40,000

106

HD giải BT Toán cao cấp I (TC+VB II)

2011

30,000

107

GT Kế toán Quản trị doanh nghiệp BH

2011

35,000

108

HT BT Thực hành Phân tích TCDN

2011

35,000

109

Định giá Tài sản

2011

45,000

110

GT Kế toán hoạt động XK, NK trong CQ HQ

2011

45,000

111

GT Quản trị vay và nợ quốc tế

2011

35,000

112

GT Tổ chức công tác kế toán trong DN

2011

35,000

113

GT Văn hóa doanh nghiệp

2011

45,000

114

GT Bảo hiểm nhân thọ

2011

45,000

115

GT Quản trị Ngân hàng thương mại

2011

45,000

116

GT Kế toán Ngân hàng Trung Ương

2011

55,000

117

GT Kiểm tra GS HH XK, NK phi thương mại

2011

30,000

118

BT Nguyên lý kế toán

2011

20,000

119

GT Quản trị đầu tư quốc tế

2011

35,000

120

Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

2011

45,000

121

CH&BT Quản trị tác nghiệp TM quốc tế

2011

25,000

122

GT Chuẩn mực kế toán công quốc tế

2012

48,000

123

GT Cơ sở hình thành giá cả

2012

40,000

124

BT Thống kê tài chính

2012

25,000

125

CH-BT và thực hành môn kế toán NSNN & hoạt động NVKBNN

2012

30,000

126

BT Tình huống pháp luật đại cương

2012

20,000

127

Hệ thống câu hỏi BT định giá tài sản

2012

25,000

128

Bài tập trắc nghiệm kinh tế học vi mô

2012

35,000

129

Câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ

2012

25,000

130

HT CH & BT bảo hiểm phi nhân thọ

2012

30,000

131

GT Mô hình toán kinh tế

2012

35,000

132

Kế toán VN quá trình hình thành và PT

2012

280,000

133

GT Tổ chức quá trình kiểm toán BCTC

2012

35,000

134

GT Kiểm tra sau thông quan

2012

30,000

135

GT Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại

2012

38,000

136

GT Quản lý tài chính xã

2012

30,000

137

GT Quản trị Dịch vụ khác của NHTM

2012

40,000

138

GT Kiểm toán đầu tư XDCB và ngân sách

2012

55,000

139

GT Kế toán NSNN và nghiệp vụ kho bạc

2012

45,000

140

GT KT BCTC-Kiểm toán  các chu kỳ chủ yếu

2012

35,000

141

GT Thuế tài sản và thuế khác

2012

35,000

142

GT Professional Modern banking in VN

2012

30,000

143

Kiểm tra giám sát hải quan đối với phương
tiện vận tải

2012

35,000

144

GT Phân loại hàng hóa và xuất sứ hàng hóa

2012

40,000

145

Câu hỏi, bài tập kế toán NHTM

2012

20,000

146

GT Tài chính quốc tế

2012

38,000

147

GT Thống kê tài chính

2012

35,000

148

Kiểm toán các thông tin tài chính khác

2012

45,000

149

CHBT&TH môn Kế toán HCSN

2013

30,000

150

GT Quản trị SX và tác nghiệp

2013

38,000

151

Financial

2013

35,000

152

Taxation

2013

35,000

153

Quản trị nguồn nhân lực

2013

35,000

154

Securities Business

2013

60,000

155

BT trắc nghiệm KT học vĩ mô

2013

35,000

156

BGG Quản lý dự án

2013

35,000

157

GT Kinh tế công cộng

2013

30,000

158

GT Kinh tế môi trường

2013

35,000

159

Practice Exercise for Fainance

2013

35,000

160

GT Tài chính doanh nghiệp (chuyên)

2013

65,000

161

Lý thuyết phân tích chính sách

2013

35,000

162

GT Quản trị Marketing

2013

45,000

163

BT Quản trị sản xuất & tác nghiệp

2013

30,000

164

GT Lý thuyết thống kê & PT dự báo

2013

35,000

165

CH&BT ứng dụng Thống kê doanh nghiệp

2013

25,000

166

Kế toán VN quá trình hình thành và PT

2013

350,000

167

Bài giảng gốc môn học kinh tế quốc tế 2

2013

30,000

168

Giáo trình lý thuyết kiểm toán

2013

45,000

169

GT Kế toán hành chính sự nghiệp

2013

55,000

170

CH- BT môn thuế

2013

30,000

171

GT Kế toán tài chính

2013

98,000

172

GT Kế toán máy

2014

30,000

173

GT Nguyên lý kế toán

2014

55,000

174

GT Kế toán NHTM

2014

55,000

175

GT Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế và kế toán tài chính trong doanh nghiệp

2014

80,000

176

GT Kinh tế vi mô 2

2014

35,000

177

HT- CH& BT Tài chính DN

2014

25,000

178

Corporate Finance

2014

30,000

179

GT Thuế tiêu dùng

2014

30,000

180

GT Quản lý và quy hoạch đất đai

2014

35,000

181

GT Kinh tế phát triển

2014

45,000

182

GT Quản trị học

2014

40,000

183

GT Quản trị NHTM1

2014

35,000

184

BT Quản trị NHTM1

2014

25,000

185

GT Tài chính tiền tệ

2014

55,000

186

BGG Môn học tổ chức công tác kế toán công

2014

30,000

187

GT Thuế

2014

30,000

188

BT Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản NSNN

2014

20,000

189

BGG Môn học chính sách công

2014

25,000

190

GT Xã hội học

2014

30,000

191

GT Kinh tế học vi mô II

2014

35,000

192

GT Kinh tế vi mô I

2014

30,000

193

GT Nguyên lý kế toán

2014

55,000

194

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (không chuyên)

2015

50,000

195

BGG Nguyên lý quản trị rủi ro

2015

30,000

196

GT Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN

2015

25,000

197

GT Quan hệ công chúng

2015

35,000

198

GT Thị trường tài chính

2015

50,000

199

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (chuyên)

2015

55,000

200

GT Thị trường tài chính

2015

50,000

201

GT Quan hệ công chúng

2015

35,000

202

Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng
 thuộc mọi nguồn vốn ngân sách NN

2015

25,000

203

BGG Nguyên lý quản trị rủi ro

2015

30,000

204

GT Phân tích taì chính doanh nghiệp (chuyên)

2015

55,000

205

GT Kiểm soát hải quan

2015

30,000

206

GT Trị giá Hải quan

2015

30,000

207

Corporate Finnance Questions And Exercises

2015

20,000

208

Tình huống - TH Trị giá hải quan

2015

25,000

209

BT. Lớn tài chính doanh nghiệp

2015

35,000

210

GT. Kế toán nghiệp vụ thu NSNN

2015

45,000

211

GT. Kế toán ngân sách và tài chính xã

2015

40,000

212

GT.Kế toán dành cho nhà quản lý

2015

55,000

213

BT. Tài chính quốc tế

2015

15,000

 

Số lần đọc: 6211
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà