Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Phát hành tài liệu
Thứ năm, 25/08/2016 - 14:9

Giáo trình Lý thuyết quản lý tài chính công (XB năm 2016)

Kể từ năm 1996 khi Luật Ngân sách nhà nước lần đầu tiên được Quốc hội ban hành và có hiệu lực áp dụng từ năm 1997, quản lý tài chính công ở Việt Nam không ngừng được hoàn thiện và phát triển phù hợp với tiến trình mở cửa và hội nhập. Điều này đòi hỏi nội dung giảng dạy các môn học về quản lý tài chính công cũng cần được cập nhật theo các thông lệ tốt của quốc tế và các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Ngân sách nhà nước 2015, Luật Kiểm toán nhà nước 2015, Luật Đầu tư công… Giáo trình “Lý thuyết Quản lý Tài chính công” được tái bản lần này trên cơ sở kế thừa giáo trình Lý thuyết Quản lý Tài chính công dùng cho sinh viên Học viện Tài chính chuyên ngành quản lý tài chính công xuất bản năm 2010 do TS.Phạm Văn Khoan và TS.Hoàng Thị Thúy Nguyệt đồng chủ biên và trực tiếp biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết đó.

Giáo trình tái bản là công trình của tập thể giảng viên của Bộ môn Quản lý Tài chính công do PGS.TS.Hoàng Thị Thúy Nguyệt và TS. Đào Thị Bích Hạnh đồng chủ biên. Trực tiếp biên soạn các chương trình bao gồm:

PGS.TS.Hoàng Thị Thúy Nguyệt – Trưởng bộ môn Quản lý Tài chính công, biên soạn chương 1;

- TS. Đào Thị Bích Hạnh – Giảng viên bộ môn Quản lý Tài chính công, biên soạn chương 2;

- TS. Phạm Thị Hoàng Phương – Giảng viên bộ môn Quản lý Tài chính công, biên soạn chương 3;

- Ths. Phạm Thanh Hà – Giảng viên bộ môn Quản lý Tài chính công biên soạn chương 4;

- PGS.TS. Đặng Văn Du – Nguyên Trưởng khoa Tài chính công biên soạn chương 5;

- TS. Bùi Tiến Hanh – Phó Trưởng Khoa Tài chính công Phó trưởng bộ môn Quản lý Tài chính công, biên soạn chương 6.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

5

1.1. QUAN NIỆM VỀ TÀI CHÍNH CÔNG

6

1.1.1. Khái niệm

6

1.1.2. Phân loại tài chính công của Việt Nam

13

1.2. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

17

1.2.1. Khái niệm quản lý tài chính công

17

1.2.2. Mục tiêu quản lý tài chính công

20

1.2.3. Mối quan hệ giữa mục tiêu quản lý tài chính công với “tứ trụ” của quản lý nhà nước tốt

27

1.2.4. Nội dung quản lý tài chính công

30

1.3. BỘ MÁY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG Ở VIỆT NAM

35

CHƯƠNG 2. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NSNN

41

2.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

42

2.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nước

42

2.1.2. Phân loại ngân sách nhà nước

47

2.2. HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

58

2.2.1. Những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng hệ thống mục lục NSNN

58

2.2.2. Hệ thống mục lục NSNN của Việt Nam

59

2.3. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NSNN

61

2.3.1. Nguyên tắc một tài liệu ngân sách duy nhất

61

2.3.2. Nguyên tắc ngân sách tổng thể

62

2.3.3. Nguyên tắc niên độ của ngân sách

64

2.3.4. Nguyên tắc chuyên dùng của ngân sách

65

2.3.5. Nguyên tắc cân đối ngân sách

66

2.3.6. Nguyên tắc hiệu năng

67

2.3.7. Nguyên tắc minh bạch về ngân sách

68

2.4. PHÂN CẤP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

71

2.4.1. Khái niệm phân cấp NSNN

71

2.4.2. Căn cứ phân cấp NSNN

74

2.4.3. Nội dung phân cấp NSNN

76

2.4.4. Phân cấp quản lý NSNN ở Việt Nam

80

CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NSNN

97

3.1. KHÁI NIỆM QUY TRÌNH QUẢN LÝ NSNN

97

3.2. CHUẨN BỊ VÀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NSNN HÀNG NĂM

98

3.2.1. Các căn cứ chuẩn bị dự toán NSNN hàng năm

99

3.2.2. Quy trình chuẩn bị và quyết định dự toán NSNN

102

3.3. TỔ CHỨC CHẤP HÀNH NSNN

110

3.3.1. Mục tiêu của tổ chức chấp hành NSNN

110

3.3.2. Yêu cầu của tổ chức chấp hành NSNN

110

3.3.3. Nội dung chấp hành NSNN

113

3.4. KIỂM TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ NSNN

129

3.4.1. Kiểm toán Nhà nước

130

3.4.2. Đánh giá

133

3.5. KHUÔN KHỔ CHI TIÊU TRUNG HẠN

142

3.5.1. Khái niệm khuôn khổ chi tiêu trung hạn

142

3.5.2. Nội dung, quy trình lập MTEF

146

CHƯƠNG 4. TỔ CHỨC CÁN CÂN ĐỐI NSNN VÀ QUẢN LÝ NỢ CÔNG

153

4.1. TỔ CHỨC CÁN CÂN ĐỐI NSNN

154

4.1.1. Khái niệm cân đối NSNN

154

4.1.2. Cách tính bội chi NSNN

159

4.1.3. Nguyên nhân bội chi NSNN

166

4.1.4. Nguồn bù đắp bội chi NSNN và sử dụng thặng dư NSNN

168

4.1.5. Giải pháp để tổ chức cân đối NSNN ở Việt Nam

175

4.2. QUẢN LÝ NỢ CÔNG

184

4.2.1. Khái niệm nợ công

184

4.2.2. Các hình thức nợ công

186

4.2.3. Mục tiêu của quản lý nợ công

188

4.2.4. Các nguyên tắc quản lý nợ công

190

4.2.5. Các công cụ quản lý nợ công

196

4.2.6. Quản lý rủi ro trong nợ công

206

4.2.7. Quản lý nợ công ở Việt Nam

214

CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ CÁC QUỸ NGOÀI NSNN

221

5.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC QUỸ NGOÀI NSNN

222

5.1.1. Khái niệm, đặc điểm của quỹ ngoài NSNN

222

5.1.2. Ưu, nhược điểm của các quỹ ngoài NSNN

228

5.2. PHÂN LOẠI CÁC QUỸ NGOÀI NSNN

231

5.2.1. Theo mục đích hình thành quỹ

231

5.2.2. Theo thiết kế thể chế quỹ

233

5.3. QUẢN LÝ MỘT SỐ QUỸ NGOÀI NSNN Ở VIỆT NAM

235

5.3.1. Quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội

235

5.3.2. Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

249

5.3.3. Quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương

258

CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

273

6.1. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA NSNN

275

6.1.2. Cơ cấu thực chi NS so với dự toán NS gốc

277

6.1.3. Tổng thực thu NS so với dự toán thu NS gốc

280

6.1.4. Số dư và giám sát nợ đọng thanh toán chi NS

282

6.2. ĐÁNH GIÁ TÍNH TOÀN DIỆN VÀ MINH BẠCH CỦA NS

284

6.2.1. Phân loại ngân sách

285

6.2.2. Mức độ toàn diện thông tin trong tài liệu NS

286

6.2.3. Quy mô hoạt động tài chính không được báo cáo

289

6.2.4. Minh bạch về quan hệ ngân sách

291

6.2.5. Giám sát rủi ro NS tổng thể từ những tổ chức khác thuộc khu vực công

295

6.2.6. Khả năng tiếp cận thông tin NS chính của công chúng

298

6.3. ĐÁNH GIÁ LẬP NGÂN SÁCH TRÊN CƠ SỞ CHÍNH SÁCH

299

6.3.1. Trình tự và mức độ tuân thủ quy trình NS năm

300

6.3.2. Tầm nhìn trung hạn trong lập kế hoạch NS, chính sách chi tiêu và lập NS

304

6.4. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIÊN LIỆU VÀ KIỂM SOÁT THỰC HIỆN NS

309

6.4.1. Minh bạch về nghĩa vụ trách nhiệm của đối tượng nộp thuế

310

6.4.2. Hiệu quả các biện pháp đăng ký nộp thuế và đánh giá thuế

313

6.4.3. Hiệu quả thu thuế phải nộp

316

6.4.4. Khả năng tiên liệu và đảm bảo ngân quỹ cho các cam kết chi tiêu

318

6.4.5. Ghi chép và quản lý tồn dư ngân quỹ, nợ và bảo lãnh

321

6.4.6. Hiệu quả kiểm soát

325

6.4.7. Mức độ cạnh tranh, minh bạch trong mua sắm đấu thầu

328

6.4.8. Hiệu quả kiểm soát nội bộ đối với chi tiêu ngoài lương

332

6.4.9. Hiệu quả kiểm toán nội bộ

335

6.5. ĐÁNH GIÁ KẾ TOÁN, GHI SỔ VÀ BÁO CÁO

338

6.5.1. Mức độ kịp thời và thường xuyên của việc đối chiếu tài khoản

339

6.5.2. Mức độ thông tin về nguồn lực dành cho các đơn vị sự nghiệp công

342

6.5.3. Chất và mức độ kịp thời của báo cáo ngân sách năm

347

6.6. ĐÁNH GIÁ KIỂM TOÁN VÀ GIÁM SÁT NGOÀI

349

6.6.1. Phạm vi, bản chất và việc thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước

350

6.6.2. Giám sát NS hàng năm của cơ quan quyền lực nhà nước

353

6.6.3. Giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với báo cáo kiểm toán

357

6.7. PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM CÁC CHỈ SỐ

360

Số lần đọc: 2125
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà