Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Phát hành tài liệu
Thứ ba, 06/09/2016 - 15:4

Giáo trình Phân tích và Định giá tài sản tài chính (XB năm 2016)

Để phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy, học tập của giáo viên và sinh viên, từ năm 2009 Học viện Tài chính đã giao nhiệm vụ cho Bộ môn Thị trường chứng khoán và kinh doanh chứng khoán nay là Bộ môn Đầu tư tài chính cùng với một số cán bộ nghiên cứu, quản lý trong và ngoài Học viện biên soạn và xuất bản giáo trình Phân tích và Đầu tư chứng khoán.

Trên cơ sở thực tế sử dụng năm qua và các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên và bạn đọc trong và ngoài Học viện, đồng thời nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, chuyên nghành đào tạo của Học viện Tài chính từ đào tạo chuyên ngành chứng khoán sang chuyên ngành đầu tư tài chính, Học viện Tài chính tổ chức biên soạn cuốn giáo trình “Phân tích và định giá tài chính”. Tài sản tài chính có rất nhiều loại khác nhau, nhưng giáo trình này chỉ tập trung vào phân tích và định giá một số tài sản tài chinh ngắn hạn và cổ phiếu, trái phiếu. Còn tài sản tài chính phái sinh sẽ được trình bày cụ thể ở “Giáo trình chứng khoán phái sinh”.

Giáo trình Phân tích và định giá tài chính là công trình tập thể do PGS.TS. Hoàng Văn Quỳnh, Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính - Học viện Tài chính làm chủ biên và trực tiếp viết chương 1, chương 2 và đồng tác giả chương 6; Ths.Lê Thị Hằng Ngân, giảng viên Bộ môn Đầu tư tài chính, đồng chủ biên và trực tiếp viết chương 4, cùng với sự tham gia của các giảng viên:

- TS.Nguyễn Lê Cường, phó trưởng Bộ môn Đầu tư tài chính, viết chương 3; đồng tác giả chương 5;

- Ths.Cao Minh Tiến, giảng viên Bộ môn Đầu tư tài chính, đồng tác giả chương 6;

- Ths. Hoàng Thị Bích Hà , giảng viên bộ môn Đầu tư tài chính, đồng tác giả chương 5. 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI SẢN TÀI CHÍNH

5

1.1. Khái niệm, chức năng và đặc tinh của tài sản tài chính

5

1.1.1. Khái niệm và chức năng của tài sản tài chính

5

1.1.2. Đặc tính của tài sản tài chính

6

1.3. Cơ sở dữ liệu của phân tích tài sản tài chính

13

1.3.1. Cơ sở dữ liệu của phân tích vĩ mô

13

1.3.2. Cơ sở dữ liệu của phân tích ngành

14

1.3.3. Cơ sở dữ liệu của phân tích công ty

16

1.4. Phương pháp phân tích tài sản tài chính

16

1.4.1. Phương pháp phân tích so sánh

17

1.4.2. Phương pháp phân tích nhân tố

19

1.4.3. Phương pháp toan tài chính

21

1.4.4. Phương pháp dự đoán ngoại suy

22

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VĨ MÔ VÀ PHÂN TÍCH NGÀNH

25

2.1. Phân tích vĩ mô

25

2.1.1. Phân tích tác động của môi trường chinh trị - xã hội

26

2.1.2. Phân tích tác động của môi trường pháp luật

28

2.1.3. Phân tích tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô

30

2.1.4. Tác động của độ mở nền kinh tế và năng lực cạnh tranh

38

2.2. Phân tích ngành kinh doanh

39

2.2.1. Phân tích đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và chu kỳ kinh doanh của ngành

39

2.2.2. Đánh giá mức độ rủi ro và khả năng sinh lời của ngành kinh doanh

41

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY

47

3.1. Tổng quan về phân tích tinh hình tài chinh công ty

47

3.1.1. Khái niệm phân tích tinh hình tài chính

47

3.1.2. Ý nghĩa và vai trò của phân tích tình hình tài chính công ty

48

3.1.3. Các phương pháp phân tích tình hình tài chính công ty

52

3.2. Cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động phân tích tình hình tài chính công ty

56

3.2.1. Hệ thống cơ sở dữ liệu chủ yếu phục vụ phân tích tình hình tài chính công ty

56

3.2.2. Cơ sở dữ liệu khác

65

3.3. Nội dung phân tích tình hình tài chính công ty

69

3.3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty

69

3.3.3. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty

85

3.3.4. Phân tích diễn biến nguồn tiền và sử dụng tiền của công ty

97

3.3.5. Một số lưu ý trong khi phân tích tình hình tài chính công ty

99

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

107

4.1. Các loại tài sản tài chính ngắn hạn

107

4.1.1. Tín phiếu kho bạc

107

4.1.2. Tín phiếu ngân hàng Trung ương

109

4.1.3. Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng

109

4.1.4. Thương phiếu

111

4.1.5. Hối phiếu được ngân hàng chấp  nhận

112

4.2. Định giá tài sản tài chính ngắn hạn

113

4.2.1. Định giá tín phiếu

114

4.2.2. Định giá tín phiếu ngân hàng Trung ương

116

4.2.3. Định giá các chứng chỉ tiền gửi ngân hàng

125

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

133

5.1. Tổng quan về trái phiếu

133

5.1.1. Khái niệm và đặc trưng của trái phiếu

133

5.1.2. Phân loại trái phiếu

136

5.2. Các  loại rủi ro chủ yếu liên quan đến đầu tư trái phiếu

142

5.2.1. Rủi ro lãi suất

142

5.2.2. Rủi ro tái đầu tư

143

5.2.3. Rủi ro thanh toán

143

5.2.4. Rủi ro lạm phát

145

5.2.5. Rủi ro tỷ giá hối đoái

145

5.2.6. Rủi ro thanh khoản

145

5.3. Định giá trái phiếu

146

5.3.2. Định giá trái phiếu thả nỗi lãi suất

151

5.3.3. Định giá trái phiếu có thể chuyển đổi

157

5.3.4. Định giá trái phiếu có thể mua lại

159

5.4.1. Các đại lượng phản ánh mức sinh lời của trái phiếu

159

5.4.2. Lãi suất hiện hành

160

5.4.4. Lãi suất đáo hạn

162

5.5. Cấu trúc thời hạn của lãi suất

163

5.5.1. Các dạng cấu trúc thời hạn của lãi suất

163

5.5.2. Các lý thuyết cơ bản giải thích dạng cấu trúc thời hạn của lãi suất

165

5.6. Đo lường sự biến động giá của trái phiếu không kèm quyền sự lựa chọn

165

5.6.1. Giá trị tính theo giá của một điểm cơ bản

170

5.6.2. Giá trị tính theo lãi suất của một thay đổi giá

171

5.6.3. Thời gian đáo hạn bình quân (Duration)

172

5.6.4. Độ lồi (Convexity)

178

CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

187

6.1. Tổng quan về cổ phiếu

187

6.1.1. Khái niệm về cổ phiếu

187

6.1.2. Phân loại cổ phiếu

187

6.2. Các phương pháp định giá cổ phiếu

188

6.2.1. Tổng quan về định giá cổ phiếu

199

6.2.2. Định giá cổ phiếu theo dòng cổ tức

204

6.2.3. Định giá cổ phiếu dựa vào chiết khấu dòng tiền tự do (DCF) 

212

6.2.4. Định giá cổ phiếu theo thu nhập và cơ hội tăng trưởng

247

6.2.5. Định giá cổ phiếu theo hệ số giá trên thu nhập (P/E)

249

6.2.6. Định giá cổ phiếu theo giá trị tài sản ròng phương pháp kết hợp

252

6.3. Đánh giá rủi ro và hiệu quả đầu tư cổ phiếu

259

6.3.1. Đánh giá rủi ro đầu tư cổ phiếu

259

6.3.2. Đánh giá hiệu quả đầu tư vào cổ phiếu

264

6.4. Những nhân tốt chủ yếu ảnh hưởng tới giá cổ phiếu trên thị trường

267

6.4.1. Những nhân tố nội tại của công ty

268

6.4.2. Những nhân tố bên ngoài

269

6.4.3. Những nhân tố kỹ thuật của thị trường

270

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

275

 

Số lần đọc: 1685
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà