Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo tài liệu mới
Thứ năm, 10/11/2016 - 16:42

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/2016

1. A handbook of English sentence writing : A practice English Grammar for

Vietnamese Students / Le Ton Hien . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 171tr. ; 25cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15852-Vb15854, Vd27824-Vd27828, Vm54243-Vm54248,

Vs02334

2. Academic essay writing : From paragraph to essay, from essay to creative

level / Le Ton Hien . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 135tr. ; 25cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15876-Vb15878, Vd27861-Vd27865, Vm54261-Vm54266,

Vs02340

3.  Bí ẩn của vốn : Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất

bại ở mọi nơi khác : Sách tham khảo / Hernando de Soto ; Nguyễn Quang A

dịch ; Trần Đình Thiên h.đ . - X.b. lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . -

278tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15846-Vb15848, Vd27816, Vd27817

Tóm tắt: Lý giải nguồn gốc của vốn. Những thông tin về những nguồn gốc vốn

chết tại các nước nghèo cùng những nhận thức về chính trị liên quan đến những

nguồn vốn chết này, từ đó vạch ra cách thức cải cách hệ thống pháp luật cho các

chính phủ để mang lại lợi ích cho người nghèo

4.  Bí quyết dành cho người khởi nghiệp : 50 điều cần biết trước khi kinh

doanh / Christopher Paul J., Hoàng Phúc dịch . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . -

263tr. ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15873-Vb15875, Vd27856-Vd27860, Vm54255-Vm54260,

Vs02339

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cần thiết, kỹ năng, kinh nghiệm trong việc

thành lập và phát triển một doanh nghiệp

5.  Bước   đầu   khởi   nghiệp   :   Hành   động,   kiên   trì,   sáng   tạo   /   Leonard   A.

Schlesinger, Charles F. Kiefer with Paul B. Brown ; Trung Sơn dịch . - Thanh

Hóa : Thanh Hóa, 2015 . - 199tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - ( Tủ sách Kinh tế - Quản

trị )

·  Đăng ký cá biệt: Vb15861-Vb15863, Vd27840-Vd27845, Vs02337

Tóm tắt: Cung cấp phương pháp làm giàu giúp bạn có những thay đổi thật sự trong

cuộc sống qua việc trả lời các câu hỏi: làm gì khi bạn không thể dự đoán tương lai;

tầm quan trọng của mong muốn; hành động nhanh chóng với những phương tiện

sẵn có...

6. Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc

sau khủng hoảng: Kinh nghiệm cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn

Duy Lợi chủ biên, Nguyễn Hồng Nhung, Đồng Văn Chung.. . - H. : Khoa học xã

hội, 2016 . - 220tr. ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15834-Vb15836, Vd27797-Vd27802, Vs02330

Tóm tắt: Khái quát cơ sở lý luận về chính sách thương mại, các nhân tố chủ yếu

chi phối điều chỉnh chính sách thương mại ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc;

Nội dung điều chỉnh chính sách thương mại ở các nước này và bài học kinh nghiệm

cho Việt Nam

7. Đổi mới hệ thống thể chế phát triển bền vững vùng Tây Nguyên: Lý luận và

thực tiễn / Hà Huy Thành, Nguyễn Hồng Quang (ch.b.), Nguyễn Tử Siêm.. . -

H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 491tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15864-Vb15866, Vd27846, Vd27847

Tóm tắt: Phân tích các vấn đề về thể chế kinh tế, văn hoá - xã hội và tài nguyên

môi trường ở Tây Nguyên. Từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp đối với vấn đề

phát triển bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030

8. Hỏi - đáp về thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác -

Lênin : Dùng cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng / TS.Nguyễn

Văn Sanh,TS.Dương Quốc Quân đồng chủ biên . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016

. - 238tr. ; 21cm

·    Đăng   ký   cá   biệt:   GT167426-GT167504,   Vb15829-Vb15833,   Vd27787-

Vd27796, Vm54232-Vm54236, Vs02329

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về triết học Mác - Lênin được trình bày

dưới dạng những câu hỏi - đáp góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp

luận cho hoạt động nhận thức

9. Kinh tế tư nhân - Một động lực cơ bản cho phát triển : Sách chuyên khảo /

Vũ Hùng Cường chủ biên, Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Kế Tuấn.. . - H. : Khoa

học xã hội, 2016 . - 352tr. ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15858-Vb15860, Vd27835-Vd27839, Vm54249-Vm54254,

Vs02336

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về vai trò động lực của khu vực kinh

tế tư nhân đối với phát triển. Thực trạng vai trò động lực của khu vực kinh tế tư

nhân đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Quan điểm, định hướng và giải pháp

để khu vực kinh tế tư nhân là một động lực cơ bản cho phát triển ở Việt Nam giai

đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

10. Kinh tế Việt Nam 2014: Nỗ lực thoát đáy / PGS.TS.Trần Đình Thiên chủ

biên, Phạm Sỹ An, Chu Minh Hội.. . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 308tr. ;

21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15843-Vb15845, Vd27811-Vd27815, Vm54237-Vm54242,

Vs02332

Tóm tắt: Trình bày bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2014. Vấn đề phục hồi nền

kinh tế nhìn từ khía cạnh tái cơ cấu, hệ thống ngân hàng, kỷ luật tài khoá và an ninh

tài chính vĩ mô. Triển vọng kinh tế vĩ mô 2015 và một số chính sách khuyến nghị

11. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong

phát   triển   kinh   tế   thị   trường   ở   Việt   Nam   qua   30   năm   đổi   mới   /

PGS.TS.Nguyễn Viết Thông, TS.Đinh Quang Ty, TS.Lê Minh Nghĩa đồng chủ

biên . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 372tr.:bảng ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15840-Vb15842, Vd27809, Vd27810

Tóm tắt: Trình bày những luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong

phát triển kinh tế thi trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực trạng, quan

điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam đến năm

2020, tầm nhìn đến năm 2030

12. Một số vấn đề phát triển xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới : Luận

cứ và giải pháp / Phạm Xuân Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 255tr. ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15849-Vb15851, Vd27818-Vd27823, Vs02333

Tóm tắt: Trình bày khái niệm phát triển xã hội. Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên

cứu về cơ cấu xã hội - giai tầng trên thế giới. Cơ cấu xã hội - giai tầng ở nước ta

qua gần 30 năm đổi mới. Vấn đề nhận thức về tiến bộ xã hội và công bằng xã hội.

Việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong mô hình

phát triển của Việt Nam ở thời kỳ đổi mới. Thực hiện an sinh xã hội ở nước ta trong

tiến trình đổi mới

13.  Nghiên cứu, đánh giá đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam /

Nguyễn Đình Liêm chủ biên, Nguyễn Thường Lạng, Lê Kim Sa.. . - H. : Khoa

học xã hội, 2015 . - 288tr. ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15837-Vb15839, Vd27803-Vd27808, Vs02331

Tóm tắt: Khái quát về sự chuyển hướng chiến lược đầu tư ra nước ngoài của Trung

Quốc và chính sách đầu tư vào Việt Nam. Đánh giá thực trạng, dự báo tình hình,

giải pháp và kiến nghị cũng như tác động đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt

Nam

14. Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam : Sách chuyên khảo / Tô Thị Ánh

Dương . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 343tr. : minh hoạ ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15826-Vb15828, Vd27782-Vd27786, Vm54221-Vm54231,

Vs02328

Tóm tắt: Khái quát những vấn đề cơ bản về thị trường tiền tệ, vai trò quản lý, giám

sát thị trường tiền tệ của ngân hàng trung ương; thị trường tiền tệ ở Việt Nam cùng

các giải pháp phát triển thị trường tiền tệ tại Việt Nam đến năm 2020

15. Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội xuyên biên giới vùng

tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia / GS.TS.Nguyễn Quang

Thuấn chủ biên, PGS.TS.Nguyễn Duy Dũng, TS.Nguyễn Xuân Trung.. . - H. :

Khoa học xã hội, 2015 . - 392tr. ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15870-Vb15872, Vd27854, Vd27855

Tóm tắt: Phân tích và làm rõ các khía cạnh lý luận và thực tiễn trong hợp tác phát

triển kinh tế - xã hội xuyên biên giới. Trên cơ sở đó đánh giá đầy đủ thực trạng và

đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường vai trò của Tây Nguyên trong

hợp tác xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào – Camphuchia

16. Thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam

hiện nay : Sách chuyên khảo / TS.Nguyễn Thị Lan Hương chủ biên, Nguyễn

Ngọc Hà, Nguyễn Đình Hoà.. . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 258tr. ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15867-Vb15869, Vd27848-Vd27853, Vs02338

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về công bằng xã hội đối với các

thành phần kinh tế; thực trạng thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần

kinh tế ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân) và

những quan điểm định hướng, giải pháp đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác này

  17.  Xử   lý   nợ   xấu   của   các   ngân   hàng   thương   mại   -   Kinh   nghiệm   của

Indonesia / Nguyễn Hồng Thu chủ biên, Phạm Thị Thanh Bình, Nguyễn Hồng

Bắc.. . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 211tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15855-Vb15857, Vd27829-Vd27834, Vs02335

Tóm tắt: Tìm hiểu về nợ xấu của Indonesia trong và sau khủng hoảng tài chính

châu Á năm 1997; xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại Indonesia và kinh

nghiệm, chính sách cho Việt Nam nhằm thúc đẩy quá trình xử lý nợ xấu, tái cấu

trúc hệ thống ngân hàng

Số lần đọc: 665
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà