Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo tài liệu mới
Thứ ba, 15/11/2016 - 16:45

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ PHẦN 15

461

LA00906

Giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư tại quỹ hỗ trợ phát triển : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

462

LA00907

Giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong các cơ sở đào tạo và NCKH (lấy ví dụ ở công ty xây dựng và chuyển giao công nghệ thuỷ lợi) : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

463

LA00909

Giải pháp tài chính xúc tiến hình thành tập đoàn viễn thông ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

464

LA00910

Giải pháp huy động nguồn lực tài chính phục vụ sản xuất hàng nông sản xuất khẩu : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chinh, lưu thông tiền tệ và tín dụng

465

LA00911

Giải pháp phát triển dịch vụ tài chính tại thành phố Đà Nẵng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

466

LA00912

Đổi mới công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngnàh: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

467

LA00913

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính cho xoá đói giảm nghèo đến năm 2010 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

468

LA00914

Phát hành trái phiếu công ty ở Việt Nam, điều kiện và khả năng thực hiện : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

469

LA00915

Giải pháp cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

470

LA00916

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện và thị xã ở tỉnh Quảng Bình : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

471

LA00917

Giải pháp xây dựng và phát triển Hà Nội thành trung tâm Tài chính-Tiền tệ : Luận văn ths kinh tế. Chuyên ngành:Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

472

LA00918

Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất ngân hàng ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập : Luận văn Ths kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

473

LA00919

Giải pháp tăng cường thanh tra tài chính đối với các dự án đầu tư xây dựng, sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Luận văn Ths kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

474

LA00920

Phân cấo quản lý ngân sách các cấp chính quyền địa phương tại tỉnh Hoà Bình, thực trạng và giải pháp : Luận văn Ths kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

475

LA00921

Giải pháp tài chính vi mô nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty thông tin di động : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

476

LA00922

Các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

477

LA00929

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

478

LA00930

Thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

479

LA00931

Giải ngân ODA của Việt Nam, thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

480

LA00933

Tăng cường kiểm soát chi ngân sách địa phương ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ( lấy ví dụ ở tỉnh Khăm muợn) : Luận văn ths kinh tế. Chuyên ngành:

481

LA00934

Giải pháp nâng cao năng lực tài chính để tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ths kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

482

LA00935

Tổ chức công tác kế toán vật tư, hàng hoá trong DN có vốn đầu tư nước ngoài : Luận văn ths kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và PTHĐKT

483

LA00936

Giải pháp tài chính phát triển khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong thời gian tới : Luận văn Ths kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

484

LA00937

Phương pháp và tiêu chí đánh giá mức độ lành mạnh về tài chính của DN - Thực trạng và giải pháp : Luận văn ths kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

485

LA00938

Hoàn thiện công tác lập và công bố báo cáo kiểm toán trong quy trình kiểm toán DN nhà nước của kiểm toán nhà nước : Luận văn ths kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và PTHĐKT

486

LA00939

Rủi ro tín dụng trong cho vay ở ngân hàng chính sách xã hội - Thực trạng và giải pháp quản lý : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

487

LA00940

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanhthu và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 Vinaconex theo mô hình kết hợp kế toán tài chính và kế toán quản trị : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

488

LA00941

Giải pháp cân đối ngân sách tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2006 - 2010 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và ngân hàng

489

LA00942

Hoàn thiện hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp tư nhân hiện nay : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

490

LA00943

Tổ chức công tác kế toán trong các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Quảng Ngãi : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

491

LA00944

Hoàn thiện kế toán chi phí - doanh thu - kết quả theo mô hình kết hợp kế toán tài chính và kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần thiết bị thương mại : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

492

LA00945

Tổ chức công tác kế toán các dự án đầu tư tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

493

LA00946

Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 & 24 vào việc xây dựng hệ thống báo cáo tài chính của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần VIệt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

494

LA00947

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu ngành văn hoá thông tin : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

495

LA00948

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

496

LA00949

Các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất kgẩu hàng hoá của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

497

LA00950

Hoàn thiện cơ chế thu Ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và ngân hàng

498

LA00951

Các giải pháp huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình giao thông đường bộ ở khu vực phía Bắc nước ta hiện nạy : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

499

LA00952

Hoàn thiện quy trình quản lý thu thuế theo hướng hiện đại hoá ngành thuế ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

500

LA00953

Đảm bảo an toàn tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thôngtiền tệ và tín dụng

501

LA00954

Quản lý tài sản nhà nứoc là tru sở làm việc thuộc khu vực hành chính ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

502

LA00955

Giải pháp phát triển hàng hoá trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên nganh: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

503

LA00956

Nâng cao chất lượng công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước của cơ quan tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Tây : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

504

LA00957

Hoàn thiện phương pháp tính giá thành dịch vụ viễn thông quốc tế tại Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

505

LA00958

Giải phpá nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trong đièu kiện tự do hoá cạnh tranh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

506

LA00959

Giải pháp đền bù, di dân, tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư bằng nuồn vốn vay Ngân hàng Thế giưói tại khu vực phía Bắc : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

507

LA00960

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh ngiệp tại các ngân hàng cổ phần thương mại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và ngân hàng

508

LA00961

Đánh giá tính bền vững của ngân hàng nhà nước qua kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước : Luận văn thạc sĩ kinh tế

509

LA00962

Nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính và tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

510

LA00963

Tổ chức kế toán quản trị trong các công ty vận tải đường biển : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, lưu thông tiền tệ và tín dụng

 

Số lần đọc: 736
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà