Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo tài liệu mới
Thứ sáu, 02/12/2016 - 16:45

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11/2016

1. Aligning strategy and sales : the choices, systems, and behaviors that drive effective selling / Frank V. Cespedes . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2014 . - x, 313 pages : illustrations ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03587

2. Analytics at work : smarter decisions, better results / Thomas H. Davenport, Jeanne G. Harris, Robert Morison . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2010 . - xiii, 214 pages : illustrations ; 25 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03588

3. Bài tập mạng và truyền thông / Ths.Phạm Minh Ngọc Hà . - H. : Tài chính, 2016 . - 102tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT168425-GT168608, Vb15904-Vb15908, Vd27916-Vd27925, Vs02346

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bám sát theo từng chương của môn học. Bài tập mỗi chương được chia thành 3 phần: các câu hỏi lý thuyết, bài tập mẫu(có lời giải và chỉ dẫn) và bài tập cho sinh viên tự luyện tập để củng cố lý thuyết cốt lõi, tăng khả năng thực hành giải quyết các bài toán thiết kế vận hành có tính thực tế cao

4. Blue ocean strategy : how to create uncontested market space and make the competition irrelevant / W. Chan Kim, Renée Mauborgne . - Expanded edition. - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2015 . - xxviii, 287 pages : illustrations ; 25 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03585

5. Câu hỏi và bài tập thị trường tài chính / PGS.TS.Hoàng Văn Quỳnh,TS.Nguyễn Lê Cường đồng chủ biên . - H. : Tài chính, 2016 . - 143tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT168241-GT168424, Vb15899-Vb15903, Vd27906-Vd27915, Vs02345

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 3 phần: Hệ thống câu hỏi ôn tập, hệ thống bài tập và đáp án bài tập giúp sinh viên nắm vững lý thuyết cốt lõi về thị trường tài chính và giải quyết các bài tập ứng dụng vào thực tế

6. China catalyst : powering global growth by reaching the fastest growing consumer markets in the world / Dave M. Holloman . - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2013 . - 176p. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03572

7. Delegating work : match skills with tasks, develop your people, overcome barriers . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2014 . - viii, 92 pages ; 18cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03579

8. Giáo trình Kinh tế vi mô II / PGS.TS.Nguyễn Văn Dần,TS.Phạm Quỳnh Mai đồng chủ biên.. . - H. : Tài chính, 2016 . - 287tr. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: GT167505-GT167688, Vb15879-Vb15883, Vd27866-Vd27875, Vs02341

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung bài giảng môn kinh tế vi mô: lựa chọn tiêu dùng tối ưu; phân tích chính sách trong thị trường cạnh tranh; lựa chọn trong điều kiện rủi ro; lựa chọn sản xuất tối ưu; sức mạnh độc quyền và định giá khi có thế lực thị trường; thị trường độc quyền nhóm; lý thuyết trò chơi; thị trường yếu tố sản xuất

9. Giáo trình Quản trị thương hiệu / PGS.TS.Đào Thị Minh Thanh,Ths.Nguyễn Quang Tuấn đồng chủ biên . - H. : Tài chính, 2016 . - 303tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT168057-GT168240, Vb15894-Vb15898, Vd27896-Vd27905, Vs02344

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thương hiệu và quản trị thương hiệu phục vụ cho việc xây dựng chiến lược Marketing của doanh nghiệp cũng như trong việc ra các quyết định kinh doanh của nhà quản trị, thiết kế và bảo vệ thương hiệu

10. HBR’s guide to managing stress at work . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,, 2014 . - viii, 174 pages : illustrations ; 23 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03566

11. HBR's 10 must reads on communication . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2013 . - v, 190 p. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03581

12. HBR's 10 must reads on emotional intelligence . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2015 . - 166 pages. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03580

13. Hệ thống câu hỏi và nội dung ôn tập kiểm toán căn bản / PGS.TS.Thịnh Văn Vinh,TS.Vũ Thùy Linh.. . - H. : Tài chính, 2016 . - 140tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT167689-GT167872, Vb15884-Vb15888, Vd27876-Vd27885, Vs02342

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và trả lời về các tổ chức kiểm toán, báo cáo kiểm toán, gian lận và sai sót, cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và quy trình đánh giá rủi ro kiểm soát, phương pháp kiểm toán, tổ chức và quản lý cuộc kiểm toán

14. International Public Sector Accounting Standards / Truong Thi Thuy,Assoc.Prof.Ph.D, Ngo Thanh Hoang, Ph.D Co-editors . - H. : Tài chính, 2016 . - 464tr ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT167873-GT168056, Vb15889-Vb15893, Vd27886-Vd27895, Vs02343

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về chuẩn mực kế toán quốc tế: các chuẩn mực kế toán công về tài sản, chuẩn mực vềthu nhập chi phí, doanh thu, nợ phải trả và các chuẩn mực khác, chuẩn mực về báo cáo tài chính

15. Leading digital : turning technology into business transformation / George Westerman, Didier Bonnet, Andrew McAfee . - Boston, Massachusettes : Harvard Business Review Press, 2014 . - vi, 292 pages : illustrations ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03565

16. Leading the Starbucks way : 5 principles for connecting with your customers, your products and your people / Joseph Michelli . - New York : McGraw-Hill Educatio, 2014 . - xi, 286 pages : illustrations ; 23 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03589, Lv03590

17. Photographing children : photo workshop / Ginny Felch; Allison Tyler Jones . - 2nd ed. - Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, 2011 . - xxii, 280 p. : ill. (some col.) ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03568

18. Portrait and candid photography photo workshop / Erin Manning . - 2nd ed. - Indianapolis, Ind. : John Wiley & Sons, 2012 . - xxi, 297 p. : col. ill. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03569

19. Presentations : sharpen your message, persuade your audience, gauge your impact . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2014 . - ix, 98 pages : illustrations ; 18 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03582

20. Principles of Taxation for Business and Investment Planning / Sally M Jones; Shelley C Rhoades-Catanach . - 2013 edition. - New York : McGraw-Hill Irwin, 2013 . - xxix, 621 pages : illustrations ; 26 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03591, Lv03592

21. StandOut 2.0 : assess your strengths, find your edge, win at work / Marcus Buckingham . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2015 . - xi, 211 p. ; 22 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03570

22. Statistical methods / Rudolf J. Freund, William J. Wilson, Donna L. Mohr . - 3rd ed. - Amsterdam ; Boston : Elsevier,, 2010 . - xxi, 796 p. : ill. ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03576

23. Teach yourself visually color knitting / Mary Scott Huff . - Hoboken, N.J. : Wiley, 2012 . - 289 p. : col. ill ; 23 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03577

24. Teach yourself visually more jewelry making : techniques to take your projects to the next level / Chris Franchetti Michaels . - Hoboken, N.J : Wiley, 2012 . - 307 p. : col. ill ; 23 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03583

25. The five practices of exemplary leadership : Asia / James M. Kouzes & Barry Z. Posner . - San Francisco, CA : Wiley, 2013 . - 20 pages ; 28cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03573, Lv03574

26. The innovator's DNA : mastering the five skills of disruptive innovators / Jeff Dyer, (Professor of strategy); Hal B Gregersen; Clayton M Christensen . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2011 . - vi, 296 pages : illustrations ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03586

27. The Medici effect : what elephants and epidemics can teach us about innovation / Frans Johansson . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2006 . - xiii, 207 p. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03584

28. The point of the deal : How to negotiate when "yes" is not enough / Danny Ertel, Mark Gordon . - Boston : Harvard Business School Press, 2007 . - xvii, 265 p. : fig., tab. ; 23 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03564

29. THE SIX SIGMA WAY : How to Maximize the Impact of Your Change and Improvement Efforts / Peter S. Pande, Robert P. Neuman, and Roland R. Cavanagh . - Second edition. - New York : McGraw-Hill Education, 2014 . - xix, 426 pages : illustrations ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03567

30. Total leadership : be a better leader, have a richer life / Stewart D. Friedman . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2014 . - xviii, 248 pages : illustrations ; 21 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03571

31. The steampunk adventurer's guide : contraptions, creations, and curiosities anyone can make / Thomas Willeford; Phil Foglio . - New York : McGraw-Hill Education, 2014 . - xx, 219 pages : color illustrations ; 28 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03575

32. Understanding Michael Porter : the essential guide to competition and strategy / Joan Magretta . - Boston, Mass : Harvard Business Review Press, 2012 . - x, 236 p. : ill. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03578

Số lần đọc: 434
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà