Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo tài liệu mới
Thứ hai, 12/12/2016 - 16:34

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ PHẦN 16

STT

ĐKCB

TÊN TÀI LIỆU

511

LA00964

Xây dựng quy trình kế toán dự toán ngân sách nhà nước của kểm toán Nhà nước : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

512

LA00965

Nâng cao chất lượng thẩm định dự án ODA vay vốn tại quỹ hỗ trợ phát triển : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

513

LA00966

Xây dựng cơ chế tự chủ tài chính của bệnh viện nhà nước Trung Ương bệnh viện Bạch Mai : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

514

LA00967

Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

515

LA00968

Cơ chế tự chủ tài chính đối với các trường giáo dục phổ thông công lập ở Thanh Hoá : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

516

LA00969

Tăng cường thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong phát triển giao thông đô thị của Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

517

LA00970

Giải pháp thu hút va fnâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

518

LA00971

Hoàn thiện cơ chế tài chính của Tổng công ty điện lực Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh tế : luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

519

LA00972

Thanh tra, kiểm tra thuế trong điều kiện thuqcj hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

520

LA00973

Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu tại Cục bảo vệ thực vật : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

521

LA00974

Quản lý chi ngân sách nhà nước trong ngành kiểm sát nhân dân ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

522

LA00975

Kiểm soát hoạt động cho vay của Ngân hàng công thương Việt Nam. Thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

523

LA00976

Giải pháp chống thất thoát, lãng phí vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhà nước trong ngành điện lực : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

524

LA00977

Nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho hoạt động giáo dục trung học phổ thông của tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

525

LA00978

Giải pháp tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội vùng ven đô Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

526

LA00979

Hoàn thiện cơ chế tài chính của Constrexim Holdings - Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

527

LA00980

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản công trình giao thông đường bọ thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thôgn tiền tệ và tín dụng

528

LA00981

Giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản tại Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp I : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

529

LA00982

Nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín trên địa bàn Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

530

LA00983

Huy động vốn cho đàu tư phát triển tại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

531

LA00984

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư các dự án thuộc Bộ Quốc Phòng : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

532

LA00985

Đổi mới chi ngân sách nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

533

LA00986

Giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán thư tín dụng (L/C) tại NHNO & PTNT Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế

534

LA00987

Giải pháp nâng cao chất lượng quyết định ngân sách nhà nước của Quốc hội' : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

535

LA00988

Hoàn thiện chế độ kế toán doanh nghiệp ngoài quốc doanh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

536

LA00989

Quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tây. Thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên nganh: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

537

LA00991

Phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp sau cổ phần hoá : Luận vă thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kê toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

538

LA00992

Nâng cao hiệu quả công tác phân tích tài chính trong các công ty TNHH ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

539

LA00993

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

540

LA00994

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2001 - 2005 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

541

LA00995

Xây dựng nội dung, chỉ tiêu, phương pháp phân tích, đánh giá thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên nganh: kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

542

LA00996

Hoàn thiện nội dung, quy trình kiểm toán báo cáo tài chính các Ngân hàng Thương mại do kiểm toán nhà nước thực hiện : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

543

LA00997

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ở các công ty vận tải thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

544

LA00998

Hoàn thiện kế toán chi phí - doanh thu - kết quả theo mô hình kết hợp kế toán tài chính và kế toán quản trị ở công ty dịch vụ tiết kiệm Bưu điện : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

545

LA00999

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán đối với các trường trung học chuyên nghiệp công lập : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

546

LA01000

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thương mại quy mô vừa và nhỏ : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

547

LA01001

Hoàn thiện công tác kế toán trong khối sự nghiệp đào tạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

548

LA01002

Tổ chức công tác kế toán đầu tư tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất theo mô hình công ty mẹ - công ty con : Luận văn thạc si kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

549

LA01003

Tổ chức công tác kế toán đầu tư tài chính trong các doanh nghiệp : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

550

LA01005

Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế số 03 "hợp nhất kinh doanh" vào kế toán các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

Số lần đọc: 901
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà