Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo tài liệu mới
Thứ sáu, 30/12/2016 - 10:37

THƯ MỤC TÀI LIỆU THEO CHUYÊN NGÀNH SỐ 2

1.NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. 70 kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính . - H. : Tài chính., 2015 . - 487tr. ; 24cm

Đăng ký cá biệt: Vb15801, Vb15802, Vd27731-Vd27735, Vm54219

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết tiêu biểu của các tác giả tham dự cuộc thi viết" Kỷ niệm sâu sắc về ngành tài chính hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015)

2. 70 năm tài chính Việt Nam trưởng thành và phát triển qua một số tư liệu và hình ảnh . - H. : Tài chính., 2015 . - 166tr. ; 29cm

Đăng ký cá biệt: Vm54205-Vm54218

Tóm tắt: Thông qua những tư liệu, hình ảnh chọn lọc điểm lại những dấu ấn, kết quả hoạt động nổi bật gắn với các giai đoạn phát triển của ngành tài chính qua từng thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước

3. An ninh tài chính tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / GS.TS.Trần Thọ Đạt; PGS.TS. Tô Trung Thành đồng chủ biên . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 431tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15734-Vb15736, Vd27648-Vd27653, Vs02316

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về an ninh, tài chính, tiền tệ, tổng quan về các định chế tài chính, thị trường tài chính, thực trạng giám sát an ninh tài chính tiền tệ ở góc độ vĩ mô, vi mô. Đưa ra một số khuyến nghị và giải pháp đảm bảo an ninh tài chính tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và những biến động kinh tế tài chính toàn cầu

4.Áp dụng phương pháp phân tích phân biệt trong đánh giá tình hình tài chính các doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Hoàng Trung Đức . - H., 2015 . - 85tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06884

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về đánh giá tình hình tài chính. Vận dụng phương pháp phân tích phân biệt xây dựng mô hình đánh giá tình hình tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp thúc đẩy việc đổi mới phương pháp và nâng cao nhận thức về vai trò của đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp

5.  Bí ẩn của vốn : Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất bại ở mọi nơi khác : Sách tham khảo / Hernando de Soto ; Nguyễn Quang A dịch ; Trần Đình Thiên h.đ . - X.b. lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 278tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15846-Vb15848, Vd27816, Vd27817

Tóm tắt: Lý giải nguồn gốc của vốn. Những thông tin về những nguồn gốc vốn chết tại các nước nghèo cùng những nhận thức về chính trị liên quan đến những nguồn vốn chết này, từ đó vạch ra cách thức cải cách hệ thống pháp luật cho các chính phủ để mang lại lợi ích cho người nghèo

6. Các di tích lịch sử ngành Tài chính . - H. : Tài chính., 2015 . - 119tr. ; 29cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb15548-Vb15550

Tóm tắt: Sưu tầm, hệ thống hóa các tư liệu về các di tích lịch sử cách mạng của ngành Tài chính, góp phần làm sáng tỏ những mốc son trong chặng đường phát triển, khẳng định vai trò của ngành Tài chính đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

7. Các mô hình phân bổ nguồn lực tài chính tại Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa / Chủ nhiệm đề tài:CN.Nguyễn Quỳnh Như . - H., 2015 . - 42tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06882

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về phân bổ nguồn lực tài chính. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện mô hình phân bổ nguồn lực tài chính tại Việt Nam hiện nay

8. Các mô hình phân bổ nguồn lực tài chính tại Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa / Chủ nhiệm đề tài:CN.Nguyễn Quỳnh Như . - H., 2015 . - 42tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06855

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về phân bổ nguồn lực tài chính. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện mô hình phân bổ nguồn lực tài chính tại Việt Nam hiện nay

9. 4. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan ở Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS.Nguyễn Thị Thương Huyền,TS.Vũ Duy Nguyên; Thành viên:Ths.Nguyễn Hương Ly.. . - H., 2015 . - 68tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06852

Tóm tắt: Đề tài làm sáng tỏ cơ sở lý thuyết cùa việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan ở Việt Nam hiện nay

10.Cải cách và hiện đại hóa quản lý nhà nước về hải quan khi Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:Ths.Nguyễn Hoàng Tuấn, Ths.Nguyễn Thị Lan Hương . - H., 2015 . - 90tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06851

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa lý luận chung về quản lý nhà nước về hải quan. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất hệ thống chính sách và quản lý nhà nước về hải quan theo chiến lược phát triển của cộng đồng kinh tế ASEAN

11. Câu hỏi và bài tập thị trường tài chính / PGS.TS.Hoàng Văn Quỳnh,TS.Nguyễn Lê Cường đồng chủ biên . - H. : Tài chính, 2016 . - 143tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT168241-GT168424, Vb15899-Vb15903, Vd27906-Vd27915, Vs02345

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 3 phần: Hệ thống câu hỏi ôn tập, hệ thống bài tập và đáp án bài tập giúp sinh viên nắm vững lý thuyết cốt lõi về thị trường tài chính và giải quyết các bài tập ứng dụng vào thực tế

12. Cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán và thị trường vàng Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:TS.Nguyễn Văn Quý; Thành viên: PGS.TS.Trần Trọng Nguyên.. . - H., 2015 . - 59tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06845

Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về thị trường chứng khoán và thị trường vàng Việt Nam. Đưa ra một số phương pháp đo lường và kết quả thực nghiệm đo lường cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán và thị trường vàng ở Việt Nam

13. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng khuôn khổ chi tiêu trung hạn ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài: TS.Phạm Thị Hoàng Phương;Thành viên:Ths.Phạm Thị Lan Anh,Ths.Đặng Văn Duy.. . - H., 2015 . - 65tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06841

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa lý luận cơ bản về xây dựng khuôn khổ chi tiêu trung hạn ở Việt Nam giai đoạn 2000-2015. Đưa ra một số giải pháp xây dựng khuôn khổ chi tiêu trung hạn ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020

14. Chính sách phát triển nguồn lực tài chính ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:TS:Nguyễn Thị Việt Nga; Thư ký:Ths.Nguyễn Vũ Minh; Thành viên:Ths.Phạm Quỳnh Mai.. . - H., 2015 . - 72tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06864

Tóm tắt: Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách phát triển nguồn lực tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nguồn lực tài chính ở Việt Nam hiện nay

15. Đổi mới cơ cấu chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở / Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS.Trần Xuân Hải,Ths.Phạm Thị Lan Anh;Thành viên:Ths.NCS.Lê Thị Thúy.. . - H., 2015 . - 100tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06888

Tóm tắt: Khái quát hóa cơ sở lý luận về cơ cấu chi ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đổi mới cơ cấu chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020

16. Đổi mới tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước: Từ nghiên cứu quá trình hình thành và kinh nghiệm quốc tế : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:TS.Đào Thị Bích Hạnh; Thư ký:Ths.Phạm Thanh Hà;Thành viên:Ths.Đào Văn Duy.. . - H., 2015 . - 60tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06854

Tóm tắt: Đề tài làm rõ cơ sở phương pháp luận về tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước. Đánh giá về tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước của một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đánh giá quá trình hình thành và xu hướng đổi mới và đưa ra những góp ý xây dựng một mô hình về tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở Việt Nam

17. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh xây dựng tại Cục thuế thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp.Chuyên ngành:Tài chính ngân hàng / Nguyễn Mạnh Hùng,PGS.TS.Lê Xuân Trường hdkh . - H., 2016 . - 95tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06916

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh xây dựng tại Cục thuế thành phố Hà Nội

18. Giải pháp huy động nguồn tài chính ngoài ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Bộ nội vụ : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Khánh Tùng,TS.Phạm Hoàng Phương hdkh . - H., 2016 . - 86tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06918

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về giáo dục đại học, các nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường huy động nguồn tài chính ngoài ngân dách trong các đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Bộ nội vụ

19. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Đỗ Xuân Thuần. PGS.TS.Vũ Thị Vinh hdkh . - H., 2016 . - 114tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06911

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tín dụng và chất lượng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh

20. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lý Nhân : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Ngọc Sang,TS. Nguyễn Ngọc Tuyến hdkh . - H., 2016 . - 74tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06917

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tín dụng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp

nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lý Nhân

21. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Ninh Bình : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Ngô Minh Hiếu,PGS.TS.Hà Minh Sơn hdkh . - H., 2016 . - 90tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06928

Tóm tắt: Khái quát hóa lý luận cơ bản về chất lượng tín dụng và các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh tỉnh Ninh Bình

22. Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:TS.Đỗ Đình Thu,TS.Nguyễn Thùy Linh;Thành viên:Ths.Nguyễn Thị Hương Giang.. . - H., 2015 . - 81tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06846

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa lý luận cơ bản về quỹ bảo hiểm xã hội. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2012-2015. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020

23. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng số 9 Vinaconex : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Ngô Văn Huy, TS.Nguyễn Xuân Thạch hdkh . - H., 2016 . - 103tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06924

Tóm tắt: Khái quát hóa lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng số 9 Vinaconex

24.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quang Trung : Luận văn tốt nghiệp.Chuyên ngành:Tài chính ngân hàng / Nguyễn Thu Huyền, TS.Nguyễn Thị Việt Nga hdkh . - H., 2016 . - 90tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06905

Tóm tắt: Khái quát hóa những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quang Trung

25. Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Lưu Thị Hồng Nhung,TS.Phạm Thị Quyên hdkh . - H., 2016 . - 122 tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06923

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận chung về dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam trong những năm tới

26. Giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Liễu Minh Hằng, PGS.TS.Nguyễn Trọng Thản hdkh . - H., 2016 . - 104tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06912

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về quản lý tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách Đảng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội

27. Giải pháp tăng cường quản trị vốn tồn kho của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS.Vũ Văn Ninh; Thành viên:TS.Diêm Thị Thanh Hải, Ths.Nguyễn Tuấn Dương.. . - H., 2015 . - 83tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06860

Tóm tắt: Đề tài khái quát lý luận cơ bản về vốn tồn kho và quản trị vốn tồn kho của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp tăng cường quản trị vốn tồn kho của doanh nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam

28. Giải pháp thúc đẩy hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS.Hoàng Mạnh Cừ;Thư ký:Ths.Nguyễn Ánh Nguyệt;Thành viên: Ths.Nguyễn Thị Thu Hà.. . - H., 2015 . - 98tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06843

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa lý luận chung về đại lý bảo hiểm nhân thọ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam

29. Gương sáng, việc hay ngành tài chính . - H. : Tài chính., 2015 . - 361tr. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: Vb15798-Vb15800, Vd27726-Vd27730, Vm54202-Vm54204

Tóm tắt: Giới thiệu những gương điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua yêu nước của ngành tài chính đã được Đảng và nhà nước khen thưởng trong thời kỳ đổi mới, trong thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách giai đoạn 2011-2015. Qua đó nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay và nêu gương học tập, nhân rộng tạo sự lan tỏa các tấm gương, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong ngành tài chính.

30. Giáo trình Lý thuyết quản lý tài chính công / PGS.TS.Hoàng Thị Thúy Nguyệt,TS.Đào Thị Bích Hạnh đồng chủ biên . - H. : Tài chính., 2016 . - 372tr. ; 21cm

Đăng ký cá biệt: GT166690-GT166873, Vb15806-Vb15810, Vd27742-Vd27751, Vs02324

Tóm tắt: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công như: ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, quy trình quản lý ngân sách nhà nước, tổ chức quản lý nợ công, các quỹ ngoài ngân sách nhà nước và đánh giá các kết quả hoạt động quản lý tài chính công.

31. Giáo trình Phân tích kỹ thuật / TS.Nguyễn Lê Cường, Ths.Hoàng Thị Bích Hà đồng chủ biên . - H. : Tài chính., 2016 . - 223tr. ; 21cm

Đăng ký cá biệt: GT167242-GT167425, Vb15821-Vb15825, Vd27772-Vd27781, Vs02327

Tóm tắt: Trang bị những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật để đánh giá thị trường, hệ thống hóa những chỉ số, chỉ báo, các mẫu hình phổ biến đang được những nhà phân tích kỹ thuật sử dụng và ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

32. Giáo trình Phân tích và định giá tài sản tài chính / PGS.TS.Hoàng Văn Quỳnh, Ths.Lê Thị Hằng Ngân đồng chủ biên . - H. : Tài chính., 2016 . - 284tr. ; 21cm

Đăng ký cá biệt: GT167058-GT167241, Vb15816-Vb158

Tóm tắt:  Chọn lọc bổ sung những kiến thức cơ bản về phân tích, đánh giá tài sản tài chính ngắn hạn, cổ phiếu, trái phiếu và làm phong phú thêm nội dung khoa học rút ra từ lý luận và thực tế của thị trường tài chính Việt Nam

33. Giáo trình Quản lý tài chính công / TS.Bùi Tiến Hanh, TS.Phạm Thị Hoàng Phương đồng chủ biên . - H. : Tài chính., 2016 . - 271tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT166127-GT166610, Vb15723-Vb15727, Vd27626-Vd27635, Vs02313

Tóm tắt: Tổng hợp, hệ thống, cập nhật những luận cứ khoa học về lý luận và thực tiễn quản lý tài chính công phù hợp với quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.

34. Hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm tốp đầu Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS.Đoàn Minh Phụng; Thành viên:TS:Trịnh Hữu Hạnh, Ths.Nguyễn Thị Thu Hà.. . - H., 2015 . - 80tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06867, LA06868

Tóm tắt: Đề tài khái quát cơ sở lý luận về bảo hiểm và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Đánh giá có hệ thống thực trạng hoạt động kinh doanh cảu các doanh nghiệp bảo hiểm tốp đầu và những quy định pháp lý chi phối đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam. Xây dựng các giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm tốp đầu của Việt Nam hiện nay

35. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại cơ quan kho bạc nhà nước : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Đào Như Quỳnh, PGS.TS.Dương Đăng Chinh hdkh . - H., 2016 . - 107tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06933

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại Kho bạc nhà nước

36. Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Kim Văn Việt, TS.Nguyễn Việt Cường hdkh . - H., 2016 . - 92tr ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06939

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

37. Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội về chế độ tai nạn lao động ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS.Nguyễn Trọng Thản . - H., 2015 . - 90tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06850

Tóm tắt: Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội về chế độ tai nạn lao động ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội về chế độ tai nạn lao động ở Việt Nam hiện nay

38. Hoàn thiện chính sách tài chính phát triển nhà ở xã hội Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Vũ Thị Lan Nhung; Thành viên:Ths.Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ths.Trần Thị Thanh Hà.. . - H., 2015 . - 89tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06885, LA06886

Tóm tắt: Trình bày lý luận cơ bản về nhà ở xã hội và chính sách tài chính đối với nhà ở xã hội. Phân tích, đánh giá tác động của chính sách tài chính đối với phát triển nhà ở xã hội và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam

39. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp trong thẩm định cho vay tại các Ngân hàng thương mại cổ pahanf Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:TS.Phạm Thị Quyên; Thành viên:Ths.Đinh Thị Việt Nga,Ths.Bạch Thị Thu Hường.. . - H., 2015 . - 114tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06861

Tóm tắt: Đề tài khái quát cơ sở lý luận về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp trong thẩm định cho vay của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp trong thẩm định cho vay tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

40. Hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Thị Nụ,TS.Bùi Tiến Hanh hdkh . - H., 2016 . - 112tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06921

Tóm tắt: Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hà Nội trong điều kiện hiện nay

41. Hoàn thiện pháp luật về phá sản tổ chức tín dụng ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài: TS.Hoàng Thu Hằng; Thư ký:Ths.Nguyễn Hương Ly; Thành viên:Ths.Nguyễn Thu Hương.. . - H., 2015 . - 74tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06871

Tóm tắt: Đề tài trình bày khái quát cơ sở lý luận của pháp luật về phá sản tổ chức tín dụng. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về phá sản tổ chức tín dụng ở Việt Nam

42. Hoàn thiện phương pháp thặng dư trong thẩm định giá bất động sản tại các công ty thẩm định giá ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:NCS.Nguyễn Thị Tuyết Mai; Thành viên:NCS.Vũ Thị Lan Nhung,NCS.Trần Thị Thanh Hà.. . - H., 2015 . - 131tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06849

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa lý luận chung về các phương pháp thẩm định giá bất động sản. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện phương pháp thặng dư trong thẩm định giá bất động sản áp dụng tại các công ty thẩm định giá ở Việt Nam trong những năm tới

43. Hoàn thiện quy trình định giá đất đai phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Hồ Phi Hà . - H., 2015 . - 106tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06881

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình định giá đất đai phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình định giá đất đai phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Việt Nam

44. Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm . - H. : Tài chính., 2016 . - 323tr. ; 24cm

Đăng ký cá biệt: Vb15796

Tóm tắt: Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm thuận lợi hơn trong việc cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật, có trách nhiệm tuân thủ quy định tại các thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm hợp tác, kinh doanh bảo hiểm và điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp.

45. Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nợ và tài chính đối ngoại . - H. : Tài chính., 2016 . - 80tr. ; 24cm

Đăng ký cá biệt: Vb15795

Tóm tắt: Bao gồm các văn bản gốc và văn bản hợp nhất về quản lý nợ và tài chính đối ngoại giúp cơ quan quản lý nhà nước thuận lợi hơn trong việc cập nhật, tra cứu, sử dụng và nâng cao hiệu quả thi hành các văn bản quy phạm pháp luật.

46. Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về tài chính doanh nghiệp . - H. : Tài chính., 2016 . - 204tr. ; 24cm

Đăng ký cá biệt: Vb15797

Tóm tắt: Bao gồm các văn bản gốc và văn bản hợp nhất về tài chính doanh nghiệp giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

47. Huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững ở nước ta hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Văn Sanh; Thành viên:TS.Nguyễn Mậu Tuyển,Ths.Phạm Thị Xinh.. . - H., 2015 . - 77tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06838

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay

48. Kiểm định lý thuyết truyền dẫn trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa / Chủ nhiệm đề tài:Ths.Nguyễn Hữu Đại . - H., 2015 . - 66tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06875

Tóm tắt: Tổng quan lý thuyết nền tảng và các nghiên cứu thực nghiệm về lý thuyết truyền dẫn, các mô hình nghiên cứu dữ liệu và kết quả nghiên cứu. Đưa ra các giải pháp phát huy tích cực của chính sách tiền tệ qua công cụ lãi suất và tín dụng

49. Kiểm soát giá độc quyền ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa / Chủ nhiệm đề tài:Đào Thị Thúy Hưởng; Thư ký:Nguyễn Thị Tuyết . - H., 2015 . - 45tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06893, LA06894

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về thị trường sản phẩm độc quyền bán và kiểm soát giá độc quyền trong nền kinh tế. Khảo cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp kiểm soát giá sản phẩm độc quyền bán ở Việt Nam

50. Nâng cao hiệu quả cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quốc Oai : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Vũ Chí Công, TS.Vũ Quốc Dũng hdkh . - H., 2016 . - 82tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06929

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chất lượng tín dụng và các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh huyện Quốc Oai

51. Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay lại vốn ODA tại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS.Nguyễn Minh Tâm, Ths.Vũ Việt Ninh; Thư ký:Cao Phương Thảo.. . - H., 2015 . - 112tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06872

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về vốn ODA và hiệu quả cho vay lại vốn ODA. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay lại vốn ODA tại Việt Nam

52. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Quang Minh : Luận văn tốt nghiệp.Chuyên ngành:Tài chính ngân hàng / Phạm Thị Kim Len,PGS.TS.Đinh Trọng Thịnh hdkh . - H., 2016 . - 87tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06907

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận chung về thanh toán quốc tế và hiệu quả thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại NHPMCP Vietinbank - chi nhánh Quang Minh trong giai đoạn 2013-2015. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Vietinbank - chi nhánh Quang Minh giai đoạn 2015-2020

53. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp nhiệt điện Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:TS.Chu Văn Tuấn; Thành viên:NCS.Nguyễn Thế Anh,NCS.Chu Tuấn Anh.. . - H., 2015 . - 106tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06859

Tóm tắt: Đề tài khái quát hóa lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp nhiệt điện Việt Nam

54. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Lê Thị Hằng,TS.Nguyễn Đức Độ hdkh . - H., 2016 . - 126tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06914

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và sử dụng vốn. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

55. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Bùi Thị Yên,PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hdkh . - H., 2016 . - 111tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06937

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An

56. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần 26 - Bộ Quốc Phòng : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phan Thị Thu Hà; PGS,TS.Vũ Công Ty hướng dẫn khoa học . - H., 2016 . - 125tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06938

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần 26 - Bộ Quốc Phòng

57. Public finance management / Hoang Thi Thuy Nguyet. Assos.Prof.Ph.D, Pham Van Lien. Assos.Prof.Ph.D co-editors . - H. : Tài chính., 2016 . - 211tr. ; 21cm

Đăng ký cá biệt: GT166874-GT167057, Vb15811-Vb15815, Vd27752-Vd27761, Vs02325

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản và cập nhật những kiến thức mới nhất về quản lý tài chính công dưới cơ chế quản lý tài chính hiện hành ở Việt Nam

58. Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Trần Duy Hưng : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Thị Ngọc Oanh,TS.Nguyễn Xuân Điền hdkh . - H., 2016 . - 121tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06920

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại và dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh Trần Duy Hưng giai đoạn 2016-2020

59. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Hải Dương : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Quang Kiên,TS.Vũ Quốc Dũng hdkh . - H., 2016 . - 92tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06903

Tóm tắt: Trình bày những lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

60. Phát triển nguồn lực tài chính trong các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:TS.Nguyễn Thị Hà; Thư ký:Ths.Nguyễn Thị Thu Hà;Thành viên:NCS.Nguyễn Thị Bảo Hiền.. . - H., 2015 . - 137tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06876

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa lý luận cơ bản về nguồn lực tài chính và phát triển nguồn lực tài chính của doan nghiệp. Phân tích, dánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn lực tài chính tại các doanh nghiệp ngành xây dựng ở Việt Nam

61. Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam : Sách chuyên khảo / Tô Thị Ánh Dương . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 343tr. : minh hoạ ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15826-Vb15828, Vd27782-Vd27786, Vm54221-Vm54231, Vs02328

Tóm tắt: Khái quát những vấn đề cơ bản về thị trường tiền tệ, vai trò quản lý, giám sát thị trường tiền tệ của ngân hàng trung ương; thị trường tiền tệ ở Việt Nam cùng các giải pháp phát triển thị trường tiền tệ tại Việt Nam đến năm 2020

62. Phân tích tình hình đảm bảo an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:Ths.NCS.Hoàng Thị Thu Hường; Thành viên:Ths.NCS.Lê Thị Nhung, Ths.Đinh Thị Việt Nga.. . - H., 2015 . - 95tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06887

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận chung về phân tích tình hình đảm bảo an toàn vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng đảm bảo an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam

63. Quản lý kê khai thuế và nộp thuế của doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Gia Lâm : Luận văn tốt nghiệp.Chuyên ngành:Tài chính ngân hàng / Hoàng Văn Minh,TS.Nhữ Trọng Bách hdkh . - H., 2016 . - 92tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06925

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản và thực tiễn về công tác quản lý kê khai thuế và nộp thuế của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý kê khai thuế và nộp thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn do chi cục thuế Gia Lâm quản lý

64. Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Hòa Bình : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Ánh Tuyết, PGS.TS.Nguyễn Văn Dần hdkh . - H., 2016 . - 103tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06922

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại  Cục thuế tỉnh Hòa Bình

 65. Quản lý nguồn lực tài chính chuyển dịch ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:TS.Vũ Văn Hưởng; Thư ký:Ths.Phạm Quỳnh Mai;Thành viên:Ths.Lưu Huyền Trang.. . - H., 2015 . - 69tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06869, LA06870

Tóm tắt: Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn lực tài chính của doanh nghiệp và nhà nước, đặc biệt xem xét tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp về chính sách tăng cường thu hút và sự dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính chuyển dịch ở Việt Nam

66. Quản lý nợ trong các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Vũ Thị Hoa, Ths.Đặng Phương Mai; Thành viên: TS.Đoàn Hương Quỳnh.. . - H., 2015 . - 124tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06844

Tóm tắt: Đề tài khái quát hóa lý luận cơ bản về quản lý nợ trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nợ trong các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam

67. Rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp bán lẻ ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:TS.Trần Đức Trung; Thành viên:CN.Đinh Thị Việt Nga,CN.Nguyễn Thành Đạt.. . - H., 2014 . - 99tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06847

Tóm tắt: Đề tài khái quát hóa lý luận cơ bản về thị trường bán lẻ và rủi ro tài chính doanh nghiệp.Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp bán lẻ ở Việt Nam hiện nay

68. Sắt son tài chính Việt - Lào . - H. : Tài chính., 2015 . - 268tr. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: Vd27723-Vd27725, Vm54192-Vm54201

Tóm tắt: Bao gồm nhiều bài viết, những dòng hồi ức xúc động của các vị lãnh đạo và nhiều chuyên gia Bộ tài chính Việt Nam qua các giai đoạn hợp tác hữu nghị giữa ngành tài chính hai nước. Ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung của những người làm tài chính Việt - Lào cùng hợp tác toàn diện trên chặng đường xây dựng và phát triển đất nước.

69. Tăng trưởng tín dụng đối với phát triển bền vững các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:Ths.Lã Thị Lâm . - H., 2015 . - 139tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06892

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động tín dụng và phát triển bền vững ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng trưởng tín dụng nhằm phát triển bền vững ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam hiện nay

70.  The case in customs inspection and supervision : a university course book / Vu Duy Nguyen Ph.D . - H. : Financial, 2016 . - 271tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT168609-GT168687, Vb15909-Vb15913, Vd27926-Vd27935, Vm54267-Vm54271, Vs02347

71. Thúc đẩy hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Lê Diệu Thúy, TS.Nguyễn Lê Cường hdkh . - H., 2016 . - 91tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06910

Tóm tắt: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động huy động vốn của ngân hàng TMCP Ngoại thương – chi nhánh Hà Nội

72.Trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:Ths.Nguyễn Thị Thu Hà . - H., 2015 . - 81tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06862

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa lý luận cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ và trục lợi bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Phân tích thực trạng trục lợi và công tác chống trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam hiện nay

73. Vận dụng lý luận tiền công của Các Mác vào phân tích thu nhập của giảng viên Học viện Tài chính : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Nguyễn Ngọc Tuấn; Thành viên:Ths.Hoàng Thị Hồng Hạnh,Ths.Phạm Quỳnh Trang.. . - H., 2015 . - 43tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06863

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tiền công của Các Mác. Phân tích thực trạng và đánh giá thu nhập của đội ngũ giảng viên Học viện Tài chính dựa trên lý luận tiền công của Các Mác. Đề ra một số giải pháp điều chỉnh thu nhập của đội ngũ giảng viên Học viện Tài chính hiện nay

74. Xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại - Kinh nghiệm của Indonesia / Nguyễn Hồng Thu chủ biên, Phạm Thị Thanh Bình, Nguyễn Hồng Bắc.. . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 211tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15855-Vb15857, Vd27829-Vd27834, Vs02335

Tóm tắt: Tìm hiểu về nợ xấu của Indonesia trong và sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997; xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại Indonesia và kinh nghiệm, chính sách cho Việt Nam nhằm thúc đẩy quá trình xử lý nợ xấu, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng

2. NGÀNH KẾ TOÁN

1. Hệ thống câu hỏi và nội dung ôn tập kiểm toán căn bản / PGS.TS.Thịnh Văn Vinh,TS.Vũ Thùy Linh.. . - H. : Tài chính, 2016 . - 140tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT167689-GT167872, Vb15884-Vb15888, Vd27876-Vd27885, Vs02342

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và trả lời về các tổ chức kiểm toán, báo cáo kiểm toán, gian lận và sai sót, cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và quy trình đánh giá rủi ro kiểm soát, phương pháp kiểm toán, tổ chức và quản lý cuộc kiểm toán

2. Hoàn thiện công cụ kế toán nhằm kiểm soát rủi ro tại các quỹ tín dụng nhân dân : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Đồng chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Trần Văn Hợi,TS.Nguyễn Tuấn Anh; Thành viên:NCS.Trần Thị Việt Thạch.. . - H., 2015 . - 102tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06880

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công cụ kế toán nhằm kiểm soát rủi ro tại các tổ chức tín dụng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công cụ kế toán nhằm kiểm soát rủi ro trong các quỹ tín dụng nhân dân

3. Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán doanh nghiệp nhà nước do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS.Giang Thị Xuyến; Ths.NCS.ACCA.Ngô Như Vinh; Thư ký:NCS.Đinh Thị Thu Hà; Thành viên:TS.Trần Thị Ngọc Hân . - H., 2015 . - 162tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06883

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kiểm toán doanh nghiệp nhà nước do kiểm toán nhà nước thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán doanh nghiệp nhà nước do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện

4. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định hết quả bán hàng ở Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi VINA : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Đỗ Thị Hiền, GS.TS.Ngô Thế Chi hdkh . - H., 2016 . - 102tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06927

Tóm tắt: Khái quát hóa lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi VINA

5. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành kế toán / Nguyễn Thị Phương Thảo, PGS.TS.Nguyễn Thị Lời hdkh . - H., 2016 . - 114tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06909

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC

6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, PGS.TS.Trần Văn Hợi . - H., 2016 . - 138tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06926

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức

7. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Mai Thanh Hằng,TS.Trần Thị Ngọc Hân hdkh . - H., 2016 . - 124tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06935

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty than Hòn Gai – Vinacomin

8. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phúc Thành Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Võ Thị Thanh Hải,PGS.TS.Lưu Đức Tuyên hdkh . - H., 2016 . - 79tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06915

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phúc Thành Việt Nam

9. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH in Thanh Bình : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành kế toán / Vũ Anh Hùng, TS.Nguyễn Thu Hoài hdkh . - H., 2016 . - 111tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06906

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ti TNHH in Thanh Bình

10. Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán tại kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Lê Thị Hồng Quyên,GS.TS.Ngô Thế Chi hdkh . - H., 2016 . - 114tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06936

Tóm tắt: Khái quát hóa lý luận chung về kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước nói chung và kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán phù hợp với điều kiện thực tiễn tổ chức và hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI

11. Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH tư vấn và kiểm toán S&S thực hiện : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Hoàng Thị Trang,PGS.TS.Giang Thị Xuyến hdkh . - H., 2016 . - 124tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06902

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kiểm toán báo cáo tài chính và qui trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình và nâng cao chất lượng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán S&S

12. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán ASCO thực hiện : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Phạm Thị Hải Yến,TS.Vũ Thùy Linh hdkh . - H., 2016 . - 109tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06919

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán ASCO

13. Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á(Fadacom)thực hiện : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành kế toán / Bùi Ngọc Anh,PGS.TS.Phạm Tiến Hưng hdkh . - H., 2016 . - 101tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06904

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện.Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á

14. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Bãi Cháy - Tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Phạm Thị Mai Phượng, GS.TS.Ngô Thế Chi hdkh . - H., 2016 . - 108tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06931

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Bãi Cháy - tỉnh Quảng Ninh

15. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Vũ Thị Thu, TS.Ngụy Thu Hiền hdkh . - H., 2016 . - 88tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06930

Tóm tắt: Khái quát hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu

16. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Lê Hồng Khanh, PGS.TS.Trương Thị Thủy hdkh . - H., 2016 . - 106tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06913

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

17. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đông Âu : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Hà Hồng Hà,TS.Bùi Tuấn Minh hdkh . - H., 2016 . - 97tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06934

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đông Âu

18. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Trần Hoàng Diệu, GS.TS.Ngô Thế Chi hdkh . - H., 2016 . - 82tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06940

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh

19. International Public Sector Accounting Standards / Truong Thi Thuy,Assoc.Prof.Ph.D, Ngo Thanh Hoang, Ph.D Co-editors . - H. : Tài chính, 2016 . - 464tr ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT167873-GT168056, Vb15889-Vb15893, Vd27886-Vd27895, Vs02343

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về chuẩn mực kế toán quốc tế: các chuẩn mực kế toán công về tài sản, chuẩn mực vềthu nhập chi phí, doanh thu, nợ phải trả và các chuẩn mực khác, chuẩn mực về báo cáo tài chính

20. Kế toán chi phí, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt - chi nhánh Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Đoàn Thị Miền, PGS.TS.Phạm Tiến Hưng hdkh . - H., 2016 . - 158tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06932

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán chi phí, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh trong các công ty chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt - chi nhánh Hà Nội

21. Kiểm toán báo cáo tài chính lý thuyết và thực hành : Sách chuyên khảo / PGS.TS.Phạm Tiến Hưng; TS.Vũ Thị Phương Liên đồng chủ biên . - H. : Tài chính., 2016 . - 496tr. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: GT166611-GT166689, Vb15768-Vb15772, Vd27689-Vd27698, Vm54183-Vm54187, Vs02322

Tóm tắt: Phản ánh rõ các chuẩn mực kiểm toán và làm rõ các tiêu chuẩn mới nhất của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành, cập nhật các nội dung trong khung COSO, đưa ra các tình huống về nguy cơ xảy ra gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính.

22.Tác động của các hiệp định kinh tế mới(TPP&EVFTA) đến vấn đề cạnh tranh trong dịch vụ kế toán tại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS.Vũ Thị Bạch Tuyết,Ths.Trần Thị Tuyết;Thành viên:Ths.Hoàng Thị Hoa.. . - H., 2015 . - 110tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06874

Tóm tắt: Tìm hiểu nội dung cơ bản của các hiệp định kinh tế mới có liên quan đến cam kết thị trường dịch vụ. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của dịch vụ kế toán tại Việt Nam

23. Tổ chức thông tin kế toán quản trị chi phí và giá thành cho việc ra quyết định ngắn hạn ở doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / TS.Nguyễn Thị Ngọc Thạch . - H., 2015 . - 107tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06891

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức thông tin kế toán quản trị chi phí và giá thành cho việc ra quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán quản trị chi phí và giá thành cho việc gia quyết định ngắn hạn tại các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát ở Việt Nam

24. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thiên Phú : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành kế toán / Trương Mạnh Tuấn, GS.TS.Nguyễn Đình Đỗ hdkh . - H., 2016 . - 89tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06908

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Thiên Phú

25. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 33- lãi trên cổ phiếu nhằm hoàn thiện việc tính và trình bày thông tin lãi trên cổ phiếu tại các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:TS.Thái Bá Công; Thành viên:NCS.Nguyễn Thị Hồng Vân,Ths. Mai Thị Bích Ngọc.. . - H., 2015 . - 72tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06842

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa lý luận cơ bản về chỉ tiêu và trình bày thông tin lãi trên cổ phiếu trên báo cáo tài chính. Phân tích tình hình vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS số 30 "lãi trên cổ phiếu" của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán và đưa ra các giải pháp hướng dẫn về cách tính toán chỉ tiêu EPS tại Việt Nam

3.NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. 9 = 10 : 9 yếu tố quyết định điểm 10 trong kinh doanh / Leonard L. Berry ; Ánh Nguyệt dịch . - H. : Lao động Xã hội ; Công ty sách Alpha, 2013 . - 419tr. : bảng ; ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15927, Vb15928

Tóm tắt: Giới thiệu 9 nguyên tắc cơ bản để có được thành công bền vững trong kinh doanh: tập trung chiến lược, thực thi hoàn hảo, nắm bắt số phận, mối quan hệ dựa trên lòng tin, sự hào phóng, đầu tư vào thành công của nhân viên, khiêm tốn, khai thác thành tựu để dẫn dắt sự thỏa mãn của khách hàng, đổi mới và phát triển

2. Aligning strategy and sales : the choices, systems, and behaviors that drive effective selling / Frank V. Cespedes . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2014 . - x, 313 pages : illustrations ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03587

3. Analytics at work : smarter decisions, better results / Thomas H. Davenport, Jeanne G. Harris, Robert Morison . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2010 . - xiii, 214 pages : illustrations ; 25 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03588

4. Bước đầu khởi nghiệp : Hành động, kiên trì, sáng tạo / Leonard A. Schlesinger, Charles F. Kiefer with Paul B. Brown ; Trung Sơn dịch . - Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2015 . - 199tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - ( Tủ sách Kinh tế - Quản trị )

  Đăng ký cá biệt: Vb15861-Vb15863, Vd27840-Vd27845, Vs02337

Tóm tắt: Cung cấp phương pháp làm giàu giúp bạn có những thay đổi thật sự trong cuộc sống qua việc trả lời các câu hỏi: làm gì khi bạn không thể dự đoán tương lai; tầm quan trọng của mong muốn; hành động nhanh chóng với những phương tiện sẵn có...

5. Bí quyết dành cho người khởi nghiệp : 50 điều cần biết trước khi kinh doanh / Christopher Paul J., Hoàng Phúc dịch . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 263tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15873-Vb15875, Vd27856-Vd27860, Vm54255-Vm54260, Vs02339

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cần thiết, kỹ năng, kinh nghiệm trong việc thành lập và phát triển một doanh nghiệp

6. China catalyst : powering global growth by reaching the fastest growing consumer markets in the world / Dave M. Holloman . - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2013 . - 176p. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03572

7. Đường đến thành công của Jack Ma : The official Alibaba.com success guide- Những tuyệt chiêu kinh doanh trên Alibaba.com / Schepp Brad; Schepp Debra; Ngô Lan Hương&Trần Việt Hà dịch . - H. : Lao động, 2016 . - 303tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15791-Vb15793, Vd27715, Vd27716

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về những thành công của Jack Ma và những tuyệt chiêu kinh doanh qua mạng trên trang web Alibaba.com

8. Giáo trình Quản trị thương hiệu / PGS.TS.Đào Thị Minh Thanh,Ths.Nguyễn Quang Tuấn đồng chủ biên . - H. : Tài chính, 2016 . - 303tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT168057-GT168240, Vb15894-Vb15898, Vd27896-Vd27905, Vs02344

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thương hiệu và quản trị thương hiệu phục vụ cho việc xây dựng chiến lược Marketing của doanh nghiệp cũng như trong việc ra các quyết định kinh doanh của nhà quản trị, thiết kế và bảo vệ thương hiệu

9. Luật doanh nghiệp năm 2014 và nghị định hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 308tr. ; 19cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15759-Vb15761, Vd27675-Vd27680, Vs02320

Tóm tắt: Trình bày nội dung của Luật doanh nghiệp năm 2014 và các nghị định hướng dẫn thi hành bao gồm: quy định về việc thành lập, tổ chức, quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp bao gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân, quy định về nhóm công ty...

10. Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và nghị định hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 200tr. ; 19cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15749-Vb15754, Vd27670-Vd27672, Vs02319

Tóm tắt: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản bao gồm: các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng, hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn...

11. Leading digital : turning technology into business transformation / George Westerman, Didier Bonnet, Andrew McAfee . - Boston, Massachusettes : Harvard Business Review Press, 2014 . - vi, 292 pages : illustrations ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03565

12. Leading the Starbucks way : 5 principles for connecting with your customers, your products and your people / Joseph Michelli . - New York : McGraw-Hill Educatio, 2014 . - xi, 286 pages : illustrations ; 23 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03589, Lv03590

13. Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh / TS.Nguyễn Thị Thu Hương; TS.Hoàng Đình Minh đồng chủ biên . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 192tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15746-Vb15748, Vd27668, Vd27669

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề cơ bản về lý thuyết trò chơi trong kinh doanh và các yếu tố của trò chơi trong kinh doanh như: người chơi, quy tắc chơi, chiến thuật...đề cập đến hai loại trò chơi trong thực tiễn là trò chơi cạnh tranh và trò chơi hợp tác trong kinh doanh

14. Pháp luật kinh doanh / Sách tham khảo/ TS.Hoàng Thu Hằng, Ths.Nguyễn Hương Ly . - H. : Tài chính., 2016 . - 352tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT168688-GT168766, Vb15914-Vb15918, Vd27936-Vd27945, Vm54272-Vm54276, Vs02348

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách dựa trên nền tảng lý luận về pháp luật, điều chỉnh hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân Việt Nam và cập nhật những kiến thức pháp luật mới nhất về kinh doanh của Việt Nam

15. Principles of Taxation for Business and Investment Planning / Sally M Jones; Shelley C Rhoades-Catanach . - 2013 edition. - New York : McGraw-Hill Irwin, 2013 . - xxix, 621 pages : illustrations ; 26 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03591, Lv03592

16. Quản trị marketing hiện đại định hướng mối quan hệ : Lý thuyết và tình huống ứng dụng của công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ; Cao Minh Nhựt . - H. : Tài chính., 2016 . - 306tr. ; 21cm

 Đăng ký cá biệt: Vb15765-Vb15767, Vd27683-Vd27688, Vs02321

Tóm tắt: Tổng quan về quản trị marketing hiện đại, hoạch định chiến lược và lập kế hoạch marketing và ứng dụng các tình huống thực hành của các công ty Việt Nam

17. Quản trị truyền thông marketing tích hợp : Lý thuyết và tình huống ứng dụng của công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ; Tôn Thất Hoàng Hải; Cao Minh Nhựt . - H. : Tài chính., 2016 . - 492tr. ; 20cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15731-Vb15733, Vd27642-Vd27647, Vs02315

Tóm tắt: Trình bày kiến thức tổng quan về quản trị truyền thông marketing tích hợp, vai trò, quy trình và quản trị truyền thông tích hợp phi cá nhân và cá nhân được ứng dụng tại các công ty ở Việt Nam.

18. Thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn / Lê Thành; Hoàng Minh; Đậu Quốc Dũng . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 204tr. ; 19cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15740-Vb15742, Vd27660, Vd27661

Tóm tắt: Cuốn sách được thể hiện dưới hình thức: hỏi-đáp thuận tiện cho việc tra cứu thông tin, là tài liệu tham khảo bổ ích cho quá trình thành lập và điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn ở Việt Nam hiện nay

19. The five practices of exemplary leadership : Asia / James M. Kouzes & Barry Z. Posner . - San Francisco, CA : Wiley, 2013 . - 20 pages ; 28cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03573, Lv03574

20. Total leadership : be a better leader, have a richer life / Stewart D. Friedman . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2014 . - xviii, 248 pages : illustrations ; 21 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03571

4. NGÀNH KINH TẾ

1. Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.Thực trạng và giải pháp : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa / Chủ nhiệm đề tài:Ths.Trần Thị Phương Dịu . - H., 2015 . - 68tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06865, LA06866

Tóm tắt: Khái quát hóa cơ sở lý luận về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển trong giai đoạn tới

2.Chính sách công - Những vấn đề cơ bản : Sách chuyên khảo / PGS.TS.Nguyễn Hữu Hải . - H., 2016 . - 431tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15785-Vb15787, Vd27707, Vd27708

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức lý luận chung nhất về chính sách công như: quá trình phát triển, đặc điểm, vai trò...Vận dụng những kiến thức cơ bản vào thực tiễn đánh giá chính sách công góp phần hoàn thiện công tác hoạch định và thực thi chính sách công trong quản lý nhà nước.

3. Chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh. Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam / TS. Trần Ngọc Ngoạn . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 235tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15737-Vb15739, Vd27654-Vd27659, Vs02317

Tóm tắt: Khái quát những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách tăng trưởng xanh, phân tích các chính sách liên quan, quá trình thực hiện chính sách và thực trạng một số ngành kinh tế xanh ở Việt Nam. Đưa ra các kiến nghị và đề xuất chính sách thực thi chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay

4. Dẫn luận về kinh tế học : Economics a very short introduction / Dasgupta Partha . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 271tr. ; 20cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15788-Vb15790, Vd27709-Vd27714, Vs02323

Tóm tắt: Trình bày tổng quan các vấn đề về kinh tế học kết hợp với các ví dụ trong đời sống thường ngày với một cách tiếp cận toàn cầu cho bạn đọc có thêm hiểu biết sâu xa về kinh tế học cũng như giải pháp cho các vấn đề đó

5. Đánh giá mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa / Chủ nhiệm đề tài:Ths.Đàm Thị Diệu Thúy . - H., 2015 . - 49tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06856

Tóm tắt: Đề tài khái quát hóa lý luận cơ bản về bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số khuyến nghị chính sách đối với tình trạng bất bình đẳng phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay

6. Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Lợi chủ biên, Nguyễn Hồng Nhung, Đồng Văn Chung.. . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 220tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15834-Vb15836, Vd27797-Vd27802, Vs02330

Tóm tắt: Khái quát cơ sở lý luận về chính sách thương mại, các nhân tố chủ yếu chi phối điều chỉnh chính sách thương mại ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; Nội dung điều chỉnh chính sách thương mại ở các nước này và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

7. Đổi mới hệ thống thể chế phát triển bền vững vùng Tây Nguyên: Lý luận và thực tiễn / Hà Huy Thành, Nguyễn Hồng Quang (ch.b.), Nguyễn Tử Siêm.. . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 491tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15864-Vb15866, Vd27846, Vd27847

Tóm tắt: Phân tích các vấn đề về thể chế kinh tế, văn hoá - xã hội và tài nguyên môi trường ở Tây Nguyên. Từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp đối với vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030

8.Giải pháp phát triển bền vững ngành nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa / Chủ nhiệm đề tài:Ths.Nguyễn Minh Hạnh . - H., 2015 . - 59tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06896

Tóm tắt: Trình bày lý luận cơ bản về phát triển bền vững nông nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững trong những năm tới

9. Giám sát và đánh giá chính sách công : Sách chuyên khảo / TS.Lê Văn Hòa . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 296tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15782-Vb15784, Vd27705, Vd27706

Tóm tắt: Nêu rõ những vấn đề cơ bản về giám sát và đánh giá chính sách công; đánh giá tác động; đo lường kết quả thực hiện chính sách công; các phương pháp đánh giá; tổ chức đánh giá và báo cáo phổ biến kết quả đánh giá chính sách công.

10. Giáo trình Kinh tế vi mô II / PGS.TS.Nguyễn Văn Dần,TS.Phạm Quỳnh Mai đồng chủ biên.. . - H. : Tài chính, 2016 . - 287tr. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: GT167505-GT167688, Vb15879-Vb15883, Vd27866-Vd27875, Vs02341

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung bài giảng môn kinh tế vi mô: lựa chọn tiêu dùng tối ưu; phân tích chính sách trong thị trường cạnh tranh; lựa chọn trong điều kiện rủi ro; lựa chọn sản xuất tối ưu; sức mạnh độc quyền và định giá khi có thế lực thị trường; thị trường độc quyền nhóm; lý thuyết trò chơi; thị trường yếu tố sản xuất

11. Hoàn thiện cách tính GDP tại địa phương ở Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa / Chủ nhiệm đề tài:Ths.Phạm Thanh Thủy;Thành viên:Ths.Lê Thị Hồng Thúy.. . - H., 2015 . - 51tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06895

Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội GDP và GRDP. Phân tích,đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cách tính GDP tại địa phương ở Việt Nam hiện nay

12. Hoàn thiện pháp luật phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam hiện nay / Đồng chủ nhiệm đề tài:TS.Hoàng Thị Giang, Ths. Đỗ Ngọc Thanh; Thư ký:CN.Vũ Thị Hương.. . - H., 2015 . - 66tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06897

Tóm tắt: Nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận về xây dựng và hoàn thiện pháp luật phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam hiện nay

13. Hội nhập kinh tế quốc tế 30 năm nhìn lại : Sách tham khảo / PGS.TS Vũ Văn Phúc, PGS.TS.Phạm Minh Chính đồng chủ biên . - H. : Chính trị Quốc gia., 2015 . - 402tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15656-Vb15658, Vd27534-Vd27539, Vs02301

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận tại hội thảo" Hội nhập kinh tế quốc tế - 30 năm nhìn lại và thực tiễn Quảng Ninh". Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quan, những thời cơ và thách thức trong quá trình 30 năm Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.

14. Kinh tế tư nhân - Một động lực cơ bản cho phát triển : Sách chuyên khảo / Vũ Hùng Cường chủ biên, Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Kế Tuấn.. . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 352tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15858-Vb15860, Vd27835-Vd27839, Vm54249-Vm54254, Vs02336

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân đối với phát triển. Thực trạng vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Quan điểm, định hướng và giải pháp để khu vực kinh tế tư nhân là một động lực cơ bản cho phát triển ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

15. Kinh tế Việt Nam 2014: Nỗ lực thoát đáy / PGS.TS.Trần Đình Thiên chủ biên, Phạm Sỹ An, Chu Minh Hội.. . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 308tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15843-Vb15845, Vd27811-Vd27815, Vm54237-Vm54242, Vs02332

Tóm tắt: Trình bày bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2014. Vấn đề phục hồi nền kinh tế nhìn từ khía cạnh tái cơ cấu, hệ thống ngân hàng, kỷ luật tài khoá và an ninh tài chính vĩ mô. Triển vọng kinh tế vĩ mô 2015 và một số chính sách khuyến nghị

16. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới / PGS.TS.Nguyễn Viết Thông, TS.Đinh Quang Ty, TS.Lê Minh Nghĩa đồng chủ biên . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 372tr.:bảng ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15840-Vb15842, Vd27809, Vd27810

Tóm tắt: Trình bày những luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thi trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực trạng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

17. Một số vấn đề phát triển xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới : Luận cứ và giải phá / Phạm Xuân Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 255tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15849-Vb15851, Vd27818-Vd27823, Vs02333

Tóm tắt: Trình bày khái niệm phát triển xã hội. Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu về cơ cấu xã hội - giai tầng trên thế giới. Cơ cấu xã hội - giai tầng ở nước ta qua gần 30 năm đổi mới. Vấn đề nhận thức về tiến bộ xã hội và công bằng xã hội. Việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong mô hình phát triển của Việt Nam ở thời kỳ đổi mới. Thực hiện an sinh xã hội ở nước ta trong tiến trình đổi mới

18. Nghiên cứu, đánh giá đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam / Nguyễn Đình Liêm chủ biên, Nguyễn Thường Lạng, Lê Kim Sa.. . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 288tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15837-Vb15839, Vd27803-Vd27808, Vs02331

Tóm tắt: Khái quát về sự chuyển hướng chiến lược đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc và chính sách đầu tư vào Việt Nam. Đánh giá thực trạng, dự báo tình hình, giải pháp và kiến nghị cũng như tác động đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam

19. Quá trình hình thành đường lối đổi mới ở Việt Nam : Sách tham khảo / PGS.TS.Vũ Như Khôi; TS.Trần Thị Thái . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 184tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15762-Vb15764, Vd27681, Vd27682

Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh và quá trình tìm tòi, thể nghiệm các hình thức, biện pháp đổi mới, từng bước đề ra đường lối đổi mới và phát động công cuộc đổi mới toàn diện đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam

20. Tác động của tỷ giá hối đoái tới lạm phát ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:Ths.Hà Thị Đoan Trang; Thành viên:PGS.TS.Hà Minh Sơn,TS.Vũ Quốc Dũng.. . - H., 2015 . - 114tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06853

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu tác động của tỷ giá hối đoái tới lạm phát và xem xét sự tác động ngược lại giữa lạm phát tới tỷ giá ở Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp điều hành chính sách tỷ giá nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định giá trị đồng tiền ở Việt Nam

21.Tây Âu trong tiến trình phát triển kinh tế : Con đường đưa thế giới đến thịnh vượng: Lịch sử tiến trình xã hội, lịch sử tiền tệ và những cuộc khủng hoảng Herrmann Ulrike . - H. : Tri thức, 2014 . - 452tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15756-Vb15758, Vd27673, Vd27674

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao quát lịch sử từ người La Mã cổ đại cho đến cuộc khủng hoảng đồng Euro giúp bạn đọc hiểu rõ lịch sử tiến trình xã hội, lịch sử tiền tệ và những cuộc khủng hoảng của Tây Âu trong tiến trình phát triển kinh tế.

22. Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia / GS.TS.Nguyễn Quang Thuấn chủ biên, PGS.TS.Nguyễn Duy Dũng, TS.Nguyễn Xuân Trung.. . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 392tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15870-Vb15872, Vd27854, Vd27855

Tóm tắt: Phân tích và làm rõ các khía cạnh lý luận và thực tiễn trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội xuyên biên giới. Trên cơ sở đó đánh giá đầy đủ thực trạng và đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường vai trò của Tây Nguyên trong hợp tác xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào – Camphuchia

23. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới về phòng, chống tham nhũng, lãng phí (1986-2016) / Ban nội chính Trung ương . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 220tr. ; 19cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15743-Vb15745, Vd27662-Vd27667, Vs02318

Tóm tắt: Trình bày sự phát triển nhận thức của Đảng về phòng, chống tham nhũng lãng phí; thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng lãng phí ở Việt Nam hiện nay

24. Thâm hụt ngân sách tác động tới tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS.Vũ Công Ty; Thư ký:Ths.Nguyễn Trường Giang; Thành viên:Ths.Nguyễn Tuấn Dương.. . - H., 2015 . - 82tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06877-LA06879

Tóm tắt: Làm rõ lý luận về những vấn đề về thâm hụt ngân sách và tác động của chính sách tài khóa tới tăng trưởng kinh tế và hậu quả của bội chi ngân sách. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng hoạt động thu ngân sách tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua. Đưa ra một số giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới

25. Thúc đẩy đầu tư của Việt Nam vào một số nước Đông Nam Á trong điều kiện hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:TS.Vũ Duy Vĩnh; Thành viên:PGS.TS.Nguyễn Thị Minh Tâm,Ths.Nguyễn Đình Dũng.. . - H., 2015 . - 105tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06873

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về đầu tư quốc tế và cộng đồng kinh tế ASEAN. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy đầu tư của Việt Nam khi hình thành cộng đồng kinh tế ASEANt Nam sang khối các nước Đông Nam Á khi hình thành cộng đồng kinh tế ASW$aĐề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn lực tài chính của doanh nghiệp và nhà nước, đặc biệt xem xét tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp về chính sách tăng cường thu hút và sự dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính chuyển dịch ở Việt Nam

26. Thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / TS.Nguyễn Thị Lan Hương chủ biên, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Đình Hoà.. . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 258tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15867-Vb15869, Vd27848-Vd27853, Vs02338

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế; thực trạng thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân) và những quan điểm định hướng, giải pháp đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác này

                         5. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

 1. A handbook of English sentence writing : A practice English Grammar for Vietnamese Students / Le Ton Hien . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 171tr. ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15852-Vb15854, Vd27824-Vd27828, Vm54243-Vm54248, Vs02334

2. Academic essay writing : From paragraph to essay, from essay to creative level / Le Ton Hien . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 135tr. ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15876-Vb15878, Vd27861-Vd27865, Vm54261-Vm54266, Vs02340

3. Blue ocean strategy : how to create uncontested market space and make the competition irrelevant / W. Chan Kim, Renée Mauborgne . - Expanded edition. - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2015 . - xxviii, 287 pages : illustrations ; 25 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03585

4. Delegating work : match skills with tasks, develop your people, overcome barriers . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2014 . - viii, 92 pages ; 18cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03579

5. HBR’s guide to managing stress at work . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,, 2014 . - viii, 174 pages : illustrations ; 23 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03566

6. HBR's 10 must reads on communication . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2013 . - v, 190 p. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03581

7. HBR's 10 must reads on emotional intelligence . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2015 . - 166 pages. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03580

8. Photographing children : photo workshop / Ginny Felch; Allison Tyler Jones . - 2nd ed. - Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, 2011 . - xxii, 280 p. : ill. (some col.) ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03568

9. Portrait and candid photography photo workshop / Erin Manning . - 2nd ed. - Indianapolis, Ind. : John Wiley & Sons, 2012 . - xxi, 297 p. : col. ill. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03569

10. Presentations : sharpen your message, persuade your audience, gauge your impact . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2014 . - ix, 98 pages : illustrations ; 18 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03582

11. StandOut 2.0 : assess your strengths, find your edge, win at work / Marcus Buckingham . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2015 . - xi, 211 p. ; 22 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03570

12. Statistical methods / Rudolf J. Freund, William J. Wilson, Donna L. Mohr . - 3rd ed. - Amsterdam ; Boston : Elsevier,, 2010 . - xxi, 796 p. : ill. ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03576

13. Teach yourself visually color knitting / Mary Scott Huff . - Hoboken, N.J. : Wiley, 2012 . - 289 p. : col. ill ; 23 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03577

14. Teach yourself visually more jewelry making : techniques to take your projects to the next level / Chris Franchetti Michaels . - Hoboken, N.J : Wiley, 2012 . - 307 p. : col. ill ; 23 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03583

15. The innovator's DNA : mastering the five skills of disruptive innovators / Jeff Dyer, (Professor of strategy); Hal B Gregersen; Clayton M Christensen . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2011 . - vi, 296 pages : illustrations ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03586

16. The Medici effect : what elephants and epidemics can teach us about innovation / Frans Johansson . - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2006 . - xiii, 207 p. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03584

17. The point of the deal : How to negotiate when "yes" is not enough / Danny Ertel, Mark Gordon . - Boston : Harvard Business School Press, 2007 . - xvii, 265 p. : fig., tab. ; 23 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03564

18. THE SIX SIGMA WAY : How to Maximize the Impact of Your Change and Improvement Efforts / Peter S. Pande, Robert P. Neuman, and Roland R. Cavanagh . - Second edition. - New York : McGraw-Hill Education, 2014 . - xix, 426 pages : illustrations ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03567

19. The steampunk adventurer's guide : contraptions, creations, and curiosities anyone can make / Thomas Willeford; Phil Foglio . - New York : McGraw-Hill Education, 2014 . - xx, 219 pages : color illustrations ; 28 cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03575

20. Understanding Michael Porter : the essential guide to competition and strategy / Joan Magretta . - Boston, Mass : Harvard Business Review Press, 2012 . - x, 236 p. : ill. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03578

6. NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

1. Bài tập mạng và truyền thông / Ths.Phạm Minh Ngọc Hà . - H. : Tài chính, 2016 . - 102tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT168425-GT168608, Vb15904-Vb15908, Vd27916-Vd27925, Vs02346

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bám sát theo từng chương của môn học. Bài tập mỗi chương được chia thành 3 phần: các câu hỏi lý thuyết, bài tập mẫu(có lời giải và chỉ dẫn) và bài tập cho sinh viên tự luyện tập để củng cố lý thuyết cốt lõi, tăng khả năng thực hành giải quyết các bài toán thiết kế vận hành có tính thực tế cao

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn tin khoa học nội sinh của Học viện Tài chính : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:Ths.Vũ Thanh Thủy; Thành viên:Ths.Nguyễn Việt Tiến,CN.Nguyễn Khắc Ấm.. . - H., 2015 . - 118tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06889

Tóm tắt: Trình bày lý luận cơ bản về nguồn tin khoa học nội sinh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn tin khoa học nội sinh của Học viện Tài chính

3. Hệ thống thông tin quản lý trong bối cảnh tham gia TPP : Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên / TS.Chu Văn Tuấn, PGS.TS.Phạm Thị Kim Vân, Ths.Phạm Minh Ngọc Hà.. . - H., 2016 . - 163tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04051, TL04052

Tóm tắt: Nghiên cứu sâu hơn về Hiệp định TTP, qua đó chỉ rõ vai trò của hệ thống thông tin quản lý góp phần làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, quốc gia trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành công nghệ thông tin : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa / Chủ nhiệm đề tài:Ths.Hoàng Hải Ninh . - H., 2015 . - 62tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06857, LA06858

Tóm tắt: Đề tài làm rõ lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực và nhân lực trong ngành công nghệ thông tin. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tầm vĩ mô và vi mô nhằm thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam

5. Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện Học viện Tài chính : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Phạm Thị Nga, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng hdkh . - H., 2015 . - 99tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06839

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa lý luận cơ bản về nguồn lực thông tin và công tác phát triển nguồn lực thông tin. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện Học viện Tài chính trong thời gian tới

7. CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC

1.Báo cáo tự đánh giá : Phục vụ đợt đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học / Học viện Tài chính . - H., 2016 . - 120tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06898

Tóm tắt: Báo cáo đánh giá các hoạt động của Học viện Tài chính theo Quyết định số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo về việc ban hành quyết định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

2. Bản CV hoàn hảo : Kỹ năng soạn thảo hồ sơ ứng tuyển ấn tượng nhất / Alphabook b.s . - H. : Lao động, 2015 . - 227tr. ; 20cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15924

Tóm tắt: Gồm một số ví dụ, bài tập, mẫu CV ấn tượng, hiệu quả cao, cùng lời khuyên của các nhà tuyển dụng giúp bạn xây dựng một bản CV hoàn hảo trong khi tìm kiếm một công việc mới

3. Biển đông cuộc tìm kiếm đồng thuận nan giải : Sách tham khảo / Lokshin G.M; Văn Thắng,Quang Anh dịch; Lê Đức Mẫn hiệu đính . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 356tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15776-Vb15778, Vd27701, Vd27702

Tóm tắt: Phân tích thực trạng, những khó khăn trong việc đàm phán, thỏa thuận những tranh chấp trên biển Đông trong giai đoạn hiện nay

4. Đừng đợi đến khi tốt nghiệp đại học / Alphabook b.s . - H. : Lao động - xã hội., 2015 . - 191tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15931, Vb15932

Tóm tắt: Tổng hợp những kinh nghiệm, lời khuyên quý báu về cách tư duy và phương pháp học tập để khắc phục những thói quen không tốt; giúp các bạn sinh viên tự tin lựa chọn

5. Giáo trình Xác suất và thống kê toán / PGS.TS.Phạm Đình Phùng chủ biên; Ths.Phạm Văn Doãn, Ths.Nguyễn Văn Tiện, CN.Nguyễn Việt Tiến . - Tái bản lần thứ hai. - H. : Tài chính., 2016 . - 328tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT169350-GT169517

Tóm tắt: Nội dung giáo trình bao gồm 2 phần:Phần xác suất trình bày những kiến thức cơ bản của lý thuyết xác suất, phần thống kê toán giải quyết các vấn đề của thống kê trên cơ sở sử dụng những kiến thức nền tảng của phần xác suất.

6. Hồ Chí Minh với vấn đề tự học và vận dụng cho sinh viên Học viện Tài chính trong đào tạo tín chỉ hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:Ths.Nguyễn Thị Hạnh,Ths.Cao Thị Thảo; Thành viên: Ths.Nguyễn Thị Thu Hiền.. . - H., 2014 . - 90tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06840

Tóm tắt: Đề tài khái quát hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề tự học. Phân tích thực trạng vận dụng tư tưởng, tấm gương tự học của Hồ Chí Minh vào việc nâng cao ý thức tự học và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên Học viện Tài chính trong đào tạo tín chỉ hiện nay

7. Hỏi - đáp về thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dùng cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng / TS.Nguyễn Văn Sanh,TS.Dương Quốc Quân đồng chủ biên . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 238tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT167426-GT167504, Vb15829-Vb15833, Vd27787-Vd27796, Vm54232-Vm54236, Vs02329

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về triết học Mác - Lênin được trình bày dưới dạng những câu hỏi - đáp góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận cho hoạt động nhận thức

8. Kỹ thuật và phương pháp tập luyện tạ đôi / Ths.Trần Văn Mạnh, Ths.Nguyễn Quốc Trầm, Ths.Lê Anh Hòa.. . - H. : Thể dục Thể thao., 2016 . - 107tr

Đăng ký cá biệt: Vb15803-Vb15805, Vd27736-Vd27741, Vm54220

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản và hướng dẫn các kỹ thuật và phương pháp tập luyện tạ đôi

9. Kỷ yếu hội thi khoa học sinh viên toàn quốc"Olympic kinh tế lượng và ứng dụng"năm 2016 : Kỷ yếu hội thi khoa học sinh viên toàn quốc . - H. : Tài chính., 2016 . - 525tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15794, Vb15937

Tóm tắt: Giới thiệu một số đề tài nghiên cứu của sinh viên toàn quốc về kinh tế lượng và ứng dụng của nó trong nền kinh tế xã hội: Sự hài lòng của khách hàng, hiệu quả hoạt động tài chính của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, chính sách chi trả cổ tức, ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành xây dựng.

10. Người giỏi không bởi học nhiều : Những bí quyết thành công đáng ngạc nhiên của các sinh viên sáng giá nhất. / Hồng Điệp, Minh Phương chủ biên . - H. : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2015 . - 207tr. ; 20cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15933, Vb15934

Tóm tắt: Chia sẻ những phương pháp học tập hiệu quả và phong cách sống tốt nhất dành cho sinh viên: Kĩ năng đọc, xây dựng hệ thống học tập, học những môn khó trước, mỗi bài giảng đặt một câu hỏi, học hàng ngày.

11. Những khoảnh khắc xuất thần / Nancy K. Napier ; Dịch: Phương Oanh, Minh Hiếu . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011 . - 350tr. : hình vẽ ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15935, Vb15936

Tóm tắt: Đưa ra những phân tích, những kinh nghiệm cho những người làm quản lý điều hành công ty, doanh nghiệp giúp họ có thể phát huy tối đa những sức mạnh và sự sáng tạo trong quản lý, điều hành

12. Obama và sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bên trong chiến lược Châu Á của Mỹ : Sách tham khảo / Bader Jeffrey A.; Biên dịch và hiệu đính: Trọng Minh, Kim Thoa, Minh Thu . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 332tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15773-Vb15775, Vd27699, Vd27700

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, đánh giá về quan hệ ngoại giao của Mỹ với Trung Quốc và một số nước Châu Á dưới chính quyền của tổng thống Obama.

13. Phương sai của đại lượng ngẫu nhiên và ứng dụng : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa / Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Văn Quý, Thành viên:Ths.Đàm Thanh Tú,Ths.Phan Thị Phương Thanh.. . - H., 2015 . - 52tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06890

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về phương sai và ứng dụng phương sai trong kiểm định giả thuyết thống kê

14. Phụ lục báo cáo tự đánh giá : Phục vụ đợt đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học / Học viện Tài chính . - H., 2016 . - 247tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06899

Tóm tắt: Phụ lục bao gồm bảng số liệu minh chứng phục vụ đợt đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Học viện Tài chính theo Quyết định số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo về việc ban hành quyết định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

15. Sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc tác động tới Việt Nam và một số nước Đông Á : Sách tham khảo / TS.Nguyễn Thị Thu Phương chủ biên . - H. : Chính trị Quốc gia., 2016 . - 324tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15779-Vb15781, Vd27703, Vd27704

Tóm tắt: Đưa ra một cách nhìn mới hơn về sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc từ góc nhìn Việt Nam. Trên cơ sở đó nhận diện mức độ tác động, thận trọng trong việc tiếp nhận, hấp thu, tiếp biến có chọn lọc những tác động tích cực từ sức mạnh văn hóa mềm Trung Quốc, đồng thời tăng cường nội lực văn hóa để chống đỡ, hóa giải tác động tiêu cực gây xói mòn giá trị nền tảng, bản sắc dân tộc, chủ quyền văn hóa quốc gia Việt Nam

16. Tản bút tùy văn:Lòng người mênh mang : Quyển thứ nhất / Hoàng Hồng Minh . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 325tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15925, Vb15926

Tóm tắt: Tập hợp hơn 100 bài viết của tác giả về nhiều vấn đề còn tồn tại trong xã hội dưới góc nhìn hài hước như: đời sống công cộng, tổ chức hội thảo, văn hóa, minh triết và từ lịch sử, văn hóa, chữ viết, đến nếp sống, thói quen, bản tính của người Việt...

17. Tìm lại con đường tơ lụa trên biển đông / Nguyễn Huy Minh . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 407tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15929, Vb15930

18. Triết học I.Kant về lịch sử : Sách chuyên khảo / TS.Nguyễn Thị Hảo, TS.Nguyễn Văn Sanh,TS.Dương Quốc Quân đồng chủ biên, Ths.Đặng Nguyên Hà.. . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 182tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT168767-GT168845, Vb15919-Vb15923, Vd27946-Vd27955, Vm54277-Vm54281, Vs02349

Tóm tắt: Phân tích những điều kiện và tiền đề hình thành quan điểm triết học lịch sử của I.Kant, quan niệm của I.Kant về bản chất của tiến trình lịch sử nhân loại và về sự vận động của lịch sử nhân loại

19. Vận dụng phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh và nâng cao chất lượng giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở Học viện Tài chính hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài:Ths.Vũ Thị Thanh Tình; Thành viên:Ths.Nguyễn Bằng Đăng Ngọc,CN.Dương Thị Diệu Linh.. . - H., 2015 . - 60tr.; 30cm

Đăng ký cá biệt: LA06848

Tóm tắt: Đề tài làm rõ những nội dung của phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh. Nghiên cứu thực trạng sử dụng các phương pháp giảng dạy tư tưởng HCM tại Học viện Tài chính. Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm vận dụng phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh vào nâng cao chất luwongj giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở Học viện Tài chính hiện nay

20. Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam. Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ / Khoa Thông tin Thư viện - Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội., 2015 . - 548tr. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15755

Tóm tắt: Bao gồm 37 báo cáo tham luận từ nhiều nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực thông tin thư viện trao đổi chia sẻ kiến thức về xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam. Từng bước đưa mô hình này vào giảng đường đại học Việt Nam góp phần vào sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học ở Việt Nam.

Số lần đọc: 801
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà