Tiếng Việt | English
Thứ năm, 27/06/2013 - 8:21

Thông báo v/v giao nhiệm vụ phụ trách Ban Công tác Chính trị & Sinh viên
Giao nhiệm vụ phụ trách Ban Công tác Chính trị & Sinh viên

                Ngày 01 tháng 04 năm 2013, Giám đốc Học viện ký Quyết định số 293/QĐ – HVTC về việc nghỉ hưu của ông Hồ Văn Thể.

Ông Hồ Văn Thể, Thạc sĩ, Trưởng ban Công tác chính trị và sinh viên, chính thức nghỉ hưu kể từ ngày 01/07/2013. Để  đảm bảo thống nhất quản lý, điều hành Ban Công tác chính trị và sinh viên, Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ phụ trách Ban cho ông Nguyễn Xuân Thạch, Tiến sĩ, Phó trưởng ban Công tác chính trị và sinh viên, từ ngày 01/07/2013 cho đến khi có Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban. Ông Hồ Văn Thể có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của Ban cho ông Nguyễn Xuân Thạch.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ thông báo để ông Hồ Văn Thể và ông Nguyễn Xuân Thạch thực hiện; các đơn vị thuộc Học viện biết./.

Số lần đọc: 3465