Tiếng Việt | English
Thứ ba, 11/04/2017 - 9:55

TB Về việc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác lập hồ sơ quản lý sức khỏe
Số: 302/TB-HVTC ngày 10 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:    - Các đơn vị thuộc Học viện Tài chính;

      - Các lớp sinh viên CQ51,52,53,54.

 

Thực hiện công văn số 984/UBND- TTYT ngày 29/ 3/2017 của UBND Quận Bắc Từ Liêm về việc phối hợp cung cấp kết quả khám sức khỏe định kỳ phục vụ công tác lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Thực hiện kế hoạch số 48/KH- UBND ngày 28/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố Hà Nội;

 Để hoàn thiện đầy đủ các thông tin cá nhân trên hồ sơ sức khỏe theo yêu cầu của UBND Thành phố Hà Nội, UBND Quận Bắc Từ Liêm. Hội đồng sức khỏe Học viện đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin cá nhân của từng cán bộ, giáo viên trong đơn vị. Đối với các lớp CQ51,52,53,54 chỉ cung cấp thông tin cá nhân của những sinh viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Vậy đề nghị lãnh đạo các đơn vị, ban cán sự các lớp lập danh sách theo mẫu và gửi về Trạm y tế trước ngày 21/4/2017 để Trạm y tế tổng hợp và bổ sung hồ sơ sức khỏe gửi Trung tâm y tế quận. 

Trạm Y tế
Số lần đọc: 1170