Tiếng Việt | English
Thứ tư, 31/05/2017 - 7:51

TB: v/v điều chỉnh giờ giảng dạy, học tập từ năm học 2017 - 2018
Số: 463/TB-HVTC ngày 26/05/2017

Căn cứ Thông báo 48/TB-HVTC ngày 13/01/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc lập kế hoạch 1 giờ lý thuyết = 50 phút;

Giám đốc Học viện thông báo giờ giảng dạy, học tập các hệ đào tạo của Học viện bắt đầu từ năm học 2017 - 2018 thực hiện theo thời gian biểu sau :

CA 1

CA 2

CA 3

Tiết học

Thời gian

Tiết học

Thời gian

Tiết học

Thời gian

1

6h55’-7h45’

6

12h30’-13h20’

11

18h00’-18h50’

2

7h50’-8h40’

7

13h25’-14h15’

12

18h55’-19h45’

3

8h50’-9h40’

8

14h25’-15h15’

13

19h50’-20h40’

4

9h45’-10h35’

9

15h20’-16h10’

 

 

5

10h40’-11h30’

10

16h15’-17h05’

 

 

Các Khoa QLSV, Đơn vị hợp tác đào tạo liên quan thông báo cho sinh viên, các Bộ môn thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 10505