Tiếng Việt | English
Thứ hai, 19/12/2016 - 11:7

TB: V/v Tổ chức và quản lý thi lại các học phần/môn học học kỳ I năm học 2016 - 2017 của các hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐH văn bằng 2
Số: 1296/TB-HVTC ngày 19 tháng 12 năm 2016

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017, Giám đốc Học viện thông báo về việc tổ chức và quản lý thi lại các học phần/môn học học kỳ I năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Nội dung: Lịch thi lại từ ngày 25/12/2016 - 19/2/2017 (Có lịch thi chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].

2. Hình thức thi lại: Các học phần/môn học thi lần đầu theo hình thức nào thì thi lại theo hình thức đó.

3. Địa điểm thi lại: Sinh viên các hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2 các khóa thi lại tại Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

4. Đối tượng: Sinh viên hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2 ở các địa điểm đào tạo.

5. Thời hạn đăng ký và nộp lệ phí thi lại:

  - Lệ phí thi lại theo Quy định hiện hành của Học viện và nộp trước ngày thi ít nhất 03 ngày.

  - Những sinh viên thi lại các học phần/môn học thuộc học học kỳ I năm học 2016 - 2017 (gồm cả học lại, học cải thiện, học cùng lúc 2 CT) đăng ký và nộp lệ phí thi lại tại VPK QLSV hoặc đơn vị hợp tác đào tạo liên quan.

  - Những SV còn quyền thi lại các học phần/môn học thuộc các học kỳ trước (gồm cả SV học lại, học cải thiện, học bù, học cùng lúc 2 CT ở các địa điểm đào tạo và những sinh viên bị trùng lịch thi lại học kỳ I năm học 2016 - 2017) đăng ký và nộp lệ phí thi lại tại Ban KT&QLCL (P305) trước ngày thi 3 ngày.

 6. Tổ chức và quản lý thi lại:

  - Ban Quản lý đào tạo là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến lịch thi lại.

  - Công việc liên quan đến quy trình tổ chức thi, bố trí hội trường thi lại, quy định chấm thi, trả điểm thi và quản lý điểm, các đơn vị có liên quan liên hệ trực tiếp với Ban KT&QLCL.

  - Tổ chức thi lại học phần/môn học như thi lần đầu.

- Lịch thi xem trên Website: www.aof.edu.vn/daotao hoặc tại các đơn vị QLSV liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL và các đơn vị có liên quan khác để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 28336