Tiếng Việt | English
Thứ năm, 25/05/2017 - 11:1

TB: v/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần/môn học Đợt 2 Học kỳ II Năm học 2016 - 2017
Số: 453/TB-HVTC ngày 23 tháng 05 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-HVTC ngày 16/5/2016 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Học viện thông báo kế hoạch tổ chức thi và quản lý thi kết thúc học phần/môn học Đợt 2, Học kỳ II, Năm học 2016- 2017 như sau:

1. Nội dung lịch thi: Lịch thi hệ đại học chính quy, LTĐH, ĐH văn bằng 2.

- Lịch thi hệ đại học chính quy các khóa hệ [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 các khóa hệ [XEM TẠI ĐÂY]

2. Thời gian ôn và thi: Từ ngày 11/06/2017 đến 30/6/2017 (Có lịch thi chi tiết kèm theo)

3. Tổ chức và quản lý thi:

Các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tốt các khâu công việc sau:

3.1. Về đề thi: Đảm bảo số lượng đề thi, đáp án, thang điểm theo đúng quy định.

3.2. Về tổ chức thi:

- Đảm bảo đúng ngày thi và giờ thi theo quy định.

- Huy động đủ cán bộ coi thi, phân công cán bộ coi thi đúng quy định, quy trình và đảm bảo khách quan.

- Hội trường chỉ đạo thi: HT A3 và phòng nước cạnh HT A1

- Hội trường chỉ đạo thi tại trường Tuổi hoa : HT 102-TH và phòng nước Tuổi Hoa

3.3. Về chấm thi: Yêu cầu thể hiện rõ bút tích chấm thi 2 vòng độc lập; ghi điểm thành phần rõ ràng, đầy đủ, có đủ chữ ký của giảng viên chấm thi ở trên cả bài thi và bảng điểm.

3.4. Công tác kiểm tra, thanh tra thi: Ban thanh tra giáo dục, Ban KT&QLCL, Bộ môn tăng cường kiểm tra ở tất cả các khâu: đề thi, coi thi, chấm thi và trả điểm thi.

3.5. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị có liên quan (Có bảng chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

3.6. Nhiệm vụ của sinh viên

- Xem lịch thi chi tiết trên Website: aof.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn hoặc tại Khoa QLSV/Đơn vị HTĐT liên quan từ ngày 29/05/2017.

- Có mặt tại hội trường thi trước giờ thi để chuẩn bị làm thủ tục dự thi theo lịch thi đã thông báo.

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, KT&QLCL để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 21690