Tiếng Việt | English
Thứ hai, 15/05/2017 - 10:49

Thông báo địa chỉ website đăng ký tín chỉ đối với sinh viên các khóa, các hệ

- Sinh viên hệ đại học chính quy các khóa từ 53 trở về trước, sinh viên hệ Liên thông đại học và hệ Đại học văn bằng 2 đăng ký tại website: http://tinchi.hvtc.edu.vn/

- Sinh viên hệ đại học chính quy từ khóa 54 đăng ký tại website: http://dangkyk54.hvtc.edu.vn/

Số lần đọc: 15580