Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 30/12/2016 - 15:53

TB: v/v điều chỉnh lịch tuần sinh hoạt công dân khóa 52 và 53 năm học 2016 - 2017
Số: 289/TB-QLĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: - Các Khoa và các đơn vị có liên quan

                                                      - Các lớp sinh viên liên quan

 

Căn cứ Thông báo số 261/TB-QLĐT ngày 14/11/2016 của Ban Quản lý đào tạo về việc tổ chức lịch học tuần sinh hoạt công dân năm học 2016-2017 đối với sinh viên CQ51, CQ52, CQ53;

Căn cứ Thông báo số 268/TB-QLĐT ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc điều chỉnh lịch học tuần sinh hoạt công dân khoá 52;

Căn cứ đề nghị các Bộ môn chuyên ngành về việc mượn hội trường 700 để báo cáo thực tế cho sinh viên;

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch học tuần sinh hoạt công dân của sinh viên CQ52, 53 như sau:     

 

Khoá/ Chuyên ngành

Sĩ số SV

Lịch đã bố trí

Lịch điều chỉnh

Hội trường

52/01; 18; 23;05

450

8h00 ngày 07/01/2017

8 h00 ngày 17/2/2017

700

53/03;15;19;18;61;62

536

8h00 ngày 03/01/2017

8 h00 ngày 13/2/2017

700

53/15;41;51

467

14h00 ngày 03/01/2017

14h00 ngày 13/2/2017

700

53/02;11;16

560

8h00 ngày 04/01/2017

8 h00 ngày 14/2/2017

700

53/11;22

547

14h00 ngày 04/01/2017

14h00 ngày 14/2/2017

700

53/08;11

504

8h00 ngày 05/01/2017

8 h00 ngày 15/2/2017

700

53/21

478

14h00 ngày 05/01/2017

14h00 ngày 15/2/2017

700

53/22;31;32;63

541

8h00 ngày 06/01/2017

8 h00 ngày 16/2/2017

700

53/01;23;05

490

14h00 ngày 06/01/2017

14h00 ngày 16/2/2017

700

       Ghi chú:

- Sinh viên học "Tuần sinh hoạt công dân-Học sinh, sinh viên" học chéo buổi với lịch học chính khóa"

- Thông báo này thay thế Thông báo số 261/TB-QLĐT ngày 14/11/2016 và Thông báo số 268/TB-QLĐT ngày 01 tháng 12 năm 2016

 Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học theo lịch thông báo.

- Ban CTCT & SV chủ động thông báo lịch thay đổi cho giảng viên.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 3906