Tiếng Việt | English
Thứ hai, 10/04/2017 - 14:39

TB: v/v điều chỉnh lịch giảng dạy và học tập tại hội trường A1
Số: 30/TB-QLĐT ngày 10 tháng 4 năm 2017

 Kính gửi: - Các Khoa, Bộ môn và các đơn vị có liên quan

                                                          - Các lớp sinh viên liên quan                           

Để phục vụ cho công tác giao ban đào tạo, Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch giảng dạy và học tập tại hội trường A1 như sau:

Ngày học

 Thứ (tiết)

Lớp tín chỉ

Học phần/

Môn học

HT đã bố trí

Điều chỉnh

12/4/2017

4 (1-3)

54.21.2_LT

Toán cao cấp 2

A1

Nghỉ học

12/4/2017

4 (4-6)

54.21.2_LT

Kinh tế vĩ mô

A1

Nghỉ học

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Bộ môn có lịch giảng học phần/môn học liên quan chủ động bố trí giảng bù (trường hợp cần sử dụng hội trường học liên hệ với đ/c Thảo-phòng 307-Ban Quản lý đào tạo).

- Các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên của Bộ môn, các Khoa QLSV liên quan thông báo cho các lớp sinh viên biết để thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1249