Tiếng Việt | English
Thứ hai, 05/06/2017 - 14:15

V/v : Xin ý kiến góp ý dự thảo lần 3 về dự thảo Quy định miễn học miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh
Số: 48/CV-QLĐT ngày 05 tháng 06 năm 2017

Kính gửi:    - Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện

                                           - Hội đồng khoa học và đào tạo các Khoa

                                           - Các Ban, Khoa và Bộ môn

                                           - Sinh viên và cựu sinh viên của Học viện

                                           - Các đơn vị, cá nhân bên ngoài Học viện

 

Căn cứ  Quyết định số 1265/QĐ-HVTC ngày 10/11/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thành lập Tiểu ban xây dựng Quy định xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm quy đổi các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên chương trình chất lượng cao đạt các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế;

Căn cứ thông tư  01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ vào Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 khung châu Âu kèm theo thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Ban Quản lý đào tạo đã nhận được dự thảo lần 3 về Quy định miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên Học viện Tài chính của Tiểu ban xây dựng Quy định xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm quy đổi các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên chương trình chất lượng cao đạt các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế . Ban QLĐT xin gửi các đồng chí bản dự thảo lần 3. Kính đề nghị các đồng chí cho ý kiến nhận xét, đóng góp để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện. Các ý kiến đóng góp xin gửi về Ban QLĐT, phòng 304 (đ/c Phan Thị Thảo) trước ngày 12 tháng 06 năm 2017 hoặc qua địa chỉ email: banquanlydaotaohvtc@googlegroups.com.

Quy định miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên Học viện Tài chính [XEM TẠI ĐÂY]

Phụ lục 01 và 02 [XEM TẠI ĐÂY]

Xin trân trọng cảm ơn.

Số lần đọc: 1163