Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 14/12/2012 - 14:0

TB v/v thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012
Thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ; Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ; Công văn số 16741/BTC-TTr ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012 như sau:

1. Đối tượng kê khai:

          - Đối với kê khai lần đầu (yêu cầu kê khai bắt buộc theo quy định);

          - Đối với kê khai bổ sung (áp dụng cho những cán bộ, viên chức đã kê khai lần đầu): Việc kê khai bổ sung theo định kỳ hằng năm chỉ thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động tổng thu nhập trong kỳ kê khai từ 50 triệu đồng trở lên hoặc khi có biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định. Trường hợp không có sự biến động thì không phải kê khai bổ sung tài sản, thu nhập.

2. Mẫu kê khai: (các đơn vị tải về tại  website Học viện Tài chính)

           Người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập, tự kê khai theo các thông tin quy định tại Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai.

          - Kê khai lần đầu thực hiện theo Mẫu số 01; Download

          - Kê khai bổ sung thực hiện theo Mẫu số 02. Download

3. Thời hạn nộp bản kê khai tài sản, thu nhập:

          Các đơn vị tập hợp và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 31/12/2012 để Ban Tổ chức cán bộ báo cáo Bộ Tài chính./.

Số lần đọc: 7590