Tiếng Việt | English
Thứ bảy, 30/04/2016 - 15:16

QĐ v/v Điều chỉnh Đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016
Số: 342/QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

       Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

       Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

       Căn cứ Thông tư 03/2015/TT-BGD&ĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

       Căn cứ Thông tư 32/2015/TT-BGD&ĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học;

       Căn cứ Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016;

       Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-HVTC ngày 10/12/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thành lập Ban xây dựng đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016 Học viện Tài chính;

       Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-HVTC ngày 7/03/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Ban hành đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016;

       Căn cứ Công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016;

       Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Ban hành Quyết định “Điều chỉnh Đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016”.

         Điều 2. Trong quá trình thực hiện đề án, nếu phát sinh những vấn đề cần điều chỉnh, Thường trực Hội đồng tuyển sinh đề nghị Giám đốc Học viện xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Trưởng các ban, Giám đốc các Trung tâm, Trưởng các Khoa, Bộ môn và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải file đề án

Tải file phụ lục 1,2,3

Tải file phụ lục 4

Tải file phụ lục 5

Tải file phụ lục 6,7

Tải file phụ lục 8

Ban Quản lý Đào tạo
Số lần đọc: 11058
Các bài đã đăng