Tiếng Việt | English
Thứ tư, 14/06/2017 - 9:12

QĐ v/v bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn Lý thuyết hạch toán kế toán, Khoa kế toán
Số: 656/QĐ-HVTC Ngày 08 tháng 6 năm 2017

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-BTC ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-HVTC ngày 18/4/2011 của Giám đốc Học viện Tài chính quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Ban, Khoa và tương đương thuộc Học viện Tài chính; Quyết định số 1081/QĐ-HVTC ngày 09/12/2011 của Giám đốc Học viện Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 268/QĐ-HVTC ngày 18/4/2011 quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Ban, Khoa và tương đương thuộc Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Vĩnh Tuấn, Thạc sĩ, Giảng viên chính, bộ môn Lý thuyết hạch toán kế toán giữ chức Phó Trưởng bộ môn Lý thuyết hạch toán kế toán, Khoa kế toán.

Điều 2. Ông Nguyễn Vĩnh Tuấn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,3.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tài chính kế toán, Trưởng khoa Kế toán, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Ban TCCB
Số lần đọc: 711