Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 02/03/2012 - 15:38

Công nhận hết thời gian tập sự, tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch giảng viên
Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính. Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính. Căn cứ Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước. Căn cứ vào Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004, Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính ohur và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ. Căn cứ vào biên bản đánh giá giảng viên tập sự của Bộ môn Thống kê và phân tích dự báo, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, Học viện Tài chính ngày 06/01/2012. Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Quyết định:
Điều 1.
- Công nhận thời gian hết tập sự, tuyển dụng và bổ nhiệm chính thức bà Nguyễn Thị Thanh Giang, giảng viên Bộ môn Thống kê và phân tích dự báo, Khoa hệ thống Thông tin kinh tế vào ngạch giảng viên đại học kể từ ngày 01/01/2012.
- Công nhận thời gian hết tập sự, tuyển dụng và bổ nhiệm chính thức bà Lê Thị Liên, giảng viên Bộ môn Thống kê và phân tích dự báo, Khoa hệ thống Thông tin kinh tế vào ngạch giảng viên đại học kể từ ngày 01/01/2012.
 
Điều 2.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tài chính kế toán, Trưởng khoa Hệ thống thông tin kinh tế, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Số lần đọc: 5018