Tiếng Việt | English
Thứ năm, 24/11/2016 - 9:58

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Phương Ngọc
Đề tài luận án: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty sản xuất kinh doanh nước sạch thuộc khu vực Miền Bắc.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 1152