Tiếng Việt | English
Thứ tư, 14/12/2016 - 11:5

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Trung Kiên
Đề tài: “Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang"
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 613