Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 16/12/2016 - 10:11

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Dương Ngọc Quang
Đề tài luận án: "Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam"
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 751