Tiếng Việt | English
Thứ ba, 27/12/2016 - 9:31

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Tuấn Đạt
“ Giải pháp tài chính tái cấu trúc các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường”
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 1030