Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 13/01/2017 - 11:8

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Đỗ Thị Thoa
Đề tài luận án: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 1347