Tiếng Việt | English
Thứ tư, 15/02/2017 - 10:44

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Phạm Thị Thanh Hương
Đề tài luận án: “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện công ở Việt Nam”
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 501