Tiếng Việt | English
Thứ năm, 16/02/2017 - 9:15

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Lý Quang Thái
Đề tài luận án: “Giải pháp tái cấu trúc tài chính Tổng Công ty Sông Đà".
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 504