Tiếng Việt | English
Thứ năm, 02/03/2017 - 13:9

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Hoàng Thu Hiền
Đề tài: “Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 445