Tiếng Việt | English
Thứ năm, 02/03/2017 - 13:13

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Hoàng Thị Phương Lan
Đề tài luận án “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ở các trường đại học ngoài công lập của Việt Nam trên địa bàn Hà Nội”
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 742