Tiếng Việt | English
Thứ hai, 17/04/2017 - 13:28

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Ngô Hồng Nhung
Đề tài luận án: “Giải pháp tài chính để phát triển làng nghề ở tỉnh Nghệ An”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 405