Tiếng Việt | English
Thứ ba, 18/04/2017 - 10:57

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Thongvon LƯƠNGPHIMMA
Đề tài: “Hoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 290