Tiếng Việt | English
Thứ tư, 19/04/2017 - 13:0

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Trần Trung Dũng
Đề tài luận án: “GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BỘ CÔNG AN”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 556