Tiếng Việt | English
Thứ hai, 24/04/2017 - 10:28

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Đoàn Thị Thu Hà
Đề tài luận án: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 693