Tiếng Việt | English
Thứ hai, 08/05/2017 - 13:48

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
“Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các công ty cổ phần xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 386