Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 12/05/2017 - 13:58

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Minh Hòa
Đề tài luận án: “Hiệu quả thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 487