Tiếng Việt | English
Thứ bảy, 17/06/2017 - 17:45

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ Lê Thị Hương
Đề tài luận án:“Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 493