HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của sinh viên
Thứ năm, 25/08/2016 - 22:14

Thông báo đăng ký tham gia viết công trình NCKH dự thi các cấp Năm học 2016-2017

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

––––––––––––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

 

   Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký tham gia viết công trình NCKH dự thi các cấp

Năm học 2016-2017

          Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm học 2016-2017 của Khoa Tài chính doanh nghiệp, Ban chủ nhiệm Khoa giới thiệu tới toàn thể các sinh viên đang học tập tại Khoa Tài chính doanh nghiệp danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học gợi ý để các sinh viên chủ động lựa chọn đề tài và đăng ký tham gia thực hiện (có danh mục kèm theo).

Sau khi các sinh viên lựa chọn được đề tài phù hợp để tham gia nghiên cứu sẽ phải chủ động lập đề cương nghiên cứu của đề tài (theo mẫu đính kèm). Sau đó sinh viên sẽ trực tiếp liên hệ với giáo viên giới thiệu đề tài để chỉnh sửa đề cương cho hoàn thiện và nộp đề cương về Văn phòng khoa TCDN chậm nhất là ngày 10/09/2016.

Hội đồng Khoa học của Khoa sẽ họp xét duyệt đề cương và trình Giám đốc Học viện Tài chính ra quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

+ Thời gian tiến hành thực hiện NCKH sẽ bắt đầu từ tháng 10/2016 đến 30/03/2017.

+ Thời gian tổ chức chấm công trình cấp Khoa dự kiến từ 01/04/2017 đến 10/04/2017.

                                                                                TM. BCN KHOA TCDN

                                                                                    Phó Trưởng khoa

PGS.TS.Vũ Văn Ninh

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DỰ THI

NĂM HỌC 2016-2017

 

 1. Họ và tên sinh viên: (Theo quy định hiện hành, mỗi đề tài không quá 05 sinh viên thực hiện, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính; mỗi sinh viên tham gia không vượt quá một (01) đề tài nghiên cứu/01 năm học.
 2.  Lớp: (ghi theo lớp niên chế)
 3. Khoa:
 4. Số điện thoại liên hệ:                     Email:
 5. Kết quả phân loại học tập 2 kỳ gần nhất:
 6. Số lượng bài báo đã đăng (nội san, kỷ yếu HTKH…):
 7. Số lượng công trình NCKH SVđã từng tham gia (nếu có)
 8. Giáo viên hướng dẫn:
 9. Tên đề tài:
 10.  Nội dung của đề cương nghiên cứu đề tài:

a. Lý do chọn đề tài nghiên cứu.

 1. Mục đích nghiên cứu và ý nghĩa khoa học của đề tài.
 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài
 4. Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài.

f. Kết cấu của đề tài.

 

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn                     Sinh viên thực hiện

(Ký tên)                                                      (Ký tên)

Số lần đọc: 505