ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Thông báo
Thứ tư, 14/01/2015 - 20:53

ĐỀ CƯƠNG HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - NĂM HỌC 2014-2015
Để giúp các em sinh viên khoa Tài chính doanh nghiệp nắm được nội dung, định hướng viết bài gửi hội thảo khoa học sinh viên khoa Tài chính doanh nghiệp năm 2014 - 2015 với chủ đề : "Giải pháp khắc phục khó khăn tài chính nhằm ổn định hoạt động kinh doanh của các DNVVN ở Việt Nam trong giai đoạn suy thoái kinh tế hiện nay", Ban chủ nhiệm khoa biên soạn đề cương hội thảo khoa học sinh viên với nội dung chi tiết như sau:

ĐỀ CƯƠNG HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

 KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - NĂM HỌC 2014-2015

CHỦ ĐỀ: Giải pháp khắc phục khó khăn tài chính nhằm ổn định hoạt động kinh doanh của các DNVVN ở Việt Nam trong giai đoạn suy thoái kinh tế hiện nay.

I- KHÓ KHĂN TÀI CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA.

1. Tổng quan về tài chính và khó khăn tài chính trong hoạt động kinh doanh của DN NVV.

- Khái niệm, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tài chính doanh nghiệp

- Vai trò của tài chính đối với hoạt động của doanh nghiệp

- Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của DN

- DNNVV (khái niệm, đặc trưng) và vị trí của DNNVV trong nền kinh tế quốc dân

- Khó khăn về tài chính của DN (khái niệm, phân loại, những dấu hiệu nhận biết và nguyên nhân dẫn đến khó khăn về tài chính của các DN) trong hoạt động kinh doanh.

2. Định hướng khắc phục khó khăn về tài chính của DNNVV trong hoạt động kinh doanh:

- Về phía doanh nghiệp

- Về phía Nhà nước

- v.v

II- THỰC TRẠNG KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DNNVV VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN SUY THOÁI KINH TẾ HIỆN NAY.

1. Khái quát về tình hình DNNVV ở Việt Nam trong những năm gần đây (tình hình thành lập, giải thể, dừng hoạt động, phá sản).

2. Tình hình kinh doanh và thực trạng trạng khó khăn về tài chính trong hoạt động kinh doanh của các DNNVV Việt Nam trong giai đoạn suy thoái kinh tế hiện nay (từ 2008 đến nay).

- Suy thoái kinh tế và tác động của suy thoái kinh tế đối với hoạt động kinh doanh của các DNNVV trong những năm qua (đầu vào, đầu ra, kết quả hoạt động kinh doanh,.v.v).

- Thực trạng những khó khăn về tài chính đối với hoạt động kinh doanh các DNNVV Việt Nam trong giai đoạn suy thoái kinh tế:

+ Thực trạng tình hình tài sản/vốn của DNNVV (quy mô, cơ cấu, hiệu suất và hiệu quả sử dụng tài sản/vốn,..)

+ Thực trạng tình hình nguồn vốn của DNNVV (cơ cấu, tính hợp lý, vấn đề huy động vốn, tiếp cận nguồn vốn tín dụng,v.v..)

+ Thực trạng tình hình lợi nhuận và phân phối lợi nhuận/chính sách cổ tức của DNNVV.

+ Tình hình dòng tiền và khả năng thanh toán của DNNVV

+ v.v. và v.v

3. Thực trạng các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn tài chính của các DNNVV Việt Nam trong giai đoạn suy thoái kinh tế vừa qua (bài viết có thể đề cập các giải pháp chung, hoặc của từng ngành, từng doanh nghiệp cụ thể trong thời gian vừa qua):

- Các giải pháp đã thực hiện

- Những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

4. Vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ các DNNVV khắc phục khó khăn tài chính nhằm ổn định hoạt động kinh doanh trong giai đoạn suy thoái kinh tế vừa qua:

- Các cơ chế và chính sách Nhà nước về hỗ trợ DNNVV khắc phục khó khăn về tài chính trong giai đoạn 2008-2014

- Những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

5. Kinh nghiệm khắc phục khó khăn tài chính nhằm ổn định hoạt động kinh doanh của các DNNVV trên thế giới và bài học cho Việt Nam.

- Kinh nghiệm quốc tế (quốc gia, doanh nghiệp) về khắc phục khó khăn về tài chính đối với các DN (nói chung) và DNNVV (nói riêng) trong giai đoạn suy thoái kinh tế.

- Những bài học kinh nghiệm có thể tham khảo, vận dụng đối với Việt Nam (về phía DN, về phía Nhà nước).

III- GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN TÀI CHÍNH NHẰM ỔN ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DNNVV VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TỚI.

  1. Bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế trong những năm tới (2015-2020) và những khó khăn, thách thức đối với hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của các DNNVV Việt Nam.
  2. Định hướng phát triển DNNVV Việt Nam  trong những năm tới
  3. Định hướng giải pháp khắc phục khó khăn tài chính:

+ Về phía doanh nghiệp NVV:

-  Giải pháp liên quan đến nguồn vốn của các DNNVV

- Giải pháp liên quan đến đầu tư của các DNNVV

- Giải pháp liên quan đến phân phối, sử dụng lợi nhuận của DNNVV.

- .....

 + Về phía Nhà nước:

- Giải pháp về hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách…

- Giải pháp về vai trò quản lý nhà nước đối với sự phát triển các DNNVV.

- Giải pháp ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính

- Giải pháp hỗ trợ tài chính của Nhà nước

- Giải pháp hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV

- v.v. và v.v

Ghi chú: - Mỗi sinh viên có thể viết 1 hoặc nhiều bài, nhưng nên viết theo những vấn đề nhỏ theo gợi ý của đề cương để đảm bảo bài viết có chiều sâu và chất lượng cần thiết.

- Để thuận tiện cho việc biên tập, các bài viết cần trình bày theo quy cách thống nhất (...).

- Bài viết cần ghi rõ họ tên, lớp niên chế, số điện thoại của tác giả, nộp bản cứng qua VPK và bản mềm theo địa chỉ mail: khoa tcdn@gmail.com chậm nhất vào ngày ...

Số lần đọc: 5426