Thông báo

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-20-11-2016-22-img0 Ảnh-20-11-2016-22-img1 Ảnh-20-11-2016-22-img2 Ảnh-20-11-2016-22-img3 Ảnh-20-11-2016-22-img4 Ảnh-20-11-2016-22-img5 Ảnh-20-11-2016-22-img6 Ảnh-20-11-2016-22-img7 Ảnh-20-11-2016-22-img8 Ảnh-20-11-2016-22-img9

Nhân sự
Thứ sáu, 13/11/2015 - 21:48

Nhân sự khoa Kinh tế

1. Cơ cấu tổ chức:

            Bao gồm ban chủ nhiệm khoa, văn phòng khoa giúp việc và các bộ môn: Kinh tế học, kinh tế Nguồn lực Tài chính, Kinh tế Đầu tư Tài chính và Luật Kinh tế- Tài chính.

2. Đội ngũ viên chức:

  1. . Bộ môn Kinh tế học

STT

Thông tin

Ảnh

1

Họ và tên: Nguyễn Văn Dần

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sỹ

SĐT: 38533503 

090426441

Email: nvd.hvtc@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy Đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh  tế vi mô 1,2; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vĩ mô 1,2; Cơ sở hình thành giá cả; Kinh tế công cộng; Kinh tế học nâng cao.

+ Giảng dạy sau đại học: Kinh tế học vi mô; Kinh tế học vĩ mô; Kinh tế học nâng cao; Kinh tế công cộng; Kinh tế nguồn lực tài chính.

+ Tham gia giảng dạy các môn học bồi dưỡng theo nhiệm vụ của Học viện

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

2

Họ và tên: Đỗ Thị Thục

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 37568830

0912006539

Email: thuchvtc@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy Đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh  tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vĩ mô 1,2; Kinh tế công cộng;

+ Giảng dạy sau đại học: Kinh tế học vĩ mô; Kinh tế công cộng.

+ Tham gia giảng dạy các môn học bồi dưỡng theo nhiệm vụ của Học viện

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

3

Họ và tên: Nguyễn Hồng Nhung

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0912338388

Email: nhunghvtc2004@yahoo.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; kinh tế vĩ mô; Kinh tế vĩ mô 1.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

4

Họ và tên: Phan Thị Tiến Bình

Học hàm học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0912142534

Email: phantienbinh@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

5

Nguyễn Quốc Bình

Họ và tên: Nguyễn Quốc Bình

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0913226854

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1,2.

+ Giảng dạy sau đại học: Kinh tế học vi  mô.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

6

Phạm Thị Thu Dung

Họ và tên: Phạm Thị Thu Dung

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0982280118

Email: Hloken78@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

7

Họ và tên: Nguyễn Tiến Đức

Học hàm, học vị: Cử nhân

SĐT: 0983739078

Email: nguyentienduc@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vĩ mô 1.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

8

Họ và tên: La Lương Hạnh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 37656776

0904602805

Email: kotenok_xyz@yahoo.com

            hanh.la@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vĩ mô 1;

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

 

9

Họ và tên: Nguyễn Minh Hạnh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0946543785

Email:nguyenminhhanh202@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô; Kinh  tế vĩ mô 1.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

10

Họ và tên: Nguyễn Đình Hoàn

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0906015059

Email: dinhhoanhvtck45@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô; Kinh  tế vĩ mô 1; Kinh tế công cộng.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

 

11

Họ và tên: Đào Thị Thúy Hưởng

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0984555183

Email: ongvang.15@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; Cơ sở hình thành giá cả.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

12

Họ và tên : Vũ Thị Hằng Nga

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 01649590035

Email: vuhangnga0105@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Cơ sở hình thành giá cả.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

13

Họ và tên: Đàm Thị Diệu Thúy

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 01694593629

Email: damdieuthuy @gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế công cộng

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

14

Họ và tên: Lê Thị Hồng Thúy

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0965933988

          0904256118

Email: lehongthuy @gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1,

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

15

Họ và tên: Phạm Thanh Thủy

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 01639120647

Email: thanhthuypham0803@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô; Kinh  tế vĩ mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

16

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0933268626

Email: nguyentuyet209@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô; Kinh  tế vĩ mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

 

1.2. Bộ môn Kinh tế Nguồn Lực Tài chính

STT

Thông tin

Ảnh

1

Họ và tên: Phạm Quỳnh Mai

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn (PT)

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0904275187

Email: maipq77@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

2

Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Nga

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiễn sỹ

SĐT: 0904275187

Email: maipq77@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

3

Họ và tên: Vũ Văn Hưởng

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0983348328

Email:  huongaofvn @gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam

+ Giảng dạy sau đại học: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế công cộng.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

4

Họ và tên: Nguyễn Vũ Minh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0977891008

Email: nguyenvuminh@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

5

Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Như

Học hàm, học vị: Cử nhân

SĐT: 0988696190

Email: quynhnhu.new @gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

6

Họ và tên: Hồ Thị Hoài Thu

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0912431666

Email: thutcqt @gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

7

Họ và tên: Lê Thị Hồng Thuỷ

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0917336799

Email: thuy.lehongthuy @gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

8

Họ và tên: Lưu Huyền Trang

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0985722618

Email: luuht2@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

 

1.3. Bộ môn Kinh tế Đầu tư Tài chính

STT

Thông tin

Ảnh

1

Họ và tên: Đinh Văn Hải

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến  sỹ

SĐT: 38370722

0913581718

Email: Dinhvanhai.hvtc@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2

Họ và tên: Lư­ơng Thu Thủy

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến  sỹ

SĐT: 35581428

0987998986

Email: Luongthuthuy2001@yahoo.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3

Họ và tên: Trần  Ph­ương Anh

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0932371819

Email: pahvtc @gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

4

Họ và tên: Trần Phương Dịu

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0976663663

Email: tranphuongdiu @gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

5

 Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0987292199

Email: nguyenduyen1901@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

6

Họ và tên: Nguyễn Phúc Đài

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0904199765

Email: Nguyenphucdai.hvtc.ktpt@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

7

Họ và tên: Vũ Thị Lê Hoa

Học hàm, học vị: Cử nhân

SĐT: 0973910031

Email: Lehoa.hp250488 @gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

8

Họ và tên: Vũ Duy Minh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0987268003

Email: vuduyminh.hvtc @gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

9

Vũ Hồng Nhung

Họ và tên: Vũ Hồng Nhung

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0975113222

Email: nhung1187@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

10

Hoàng Hải Ninh

Họ và tên: Hoàng Hải Ninh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0947539595

Email: ninhhoangh2n @gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

11

Nguyễn Thanh Thảo

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thảo

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0988880249

Email: thanhthaohvtc @gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

 

1.4. Bộ môn Luật Kinh tế- Tài chính

STT

Thông tin

Ảnh

1

Họ và tên: Hoàng Thị Giang

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn (PT)

Học hàm, học vị: Tiến  sỹ

SĐT: 0906291963

Email: gianghoang @ hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2

Họ và tên: Tô Mai Thanh

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến  sỹ

0903216613

Email: tomaithanh@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3

Phạm Thị Việt Hà

Họ và tên: Phạm Thị Việt Hà

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0915532222

Email: chipchipvn@yahoo.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

4

Họ và tên: Hoàng Thu Hằng

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0976706389

Email: hanght@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

5

 

Họ và tên: Vũ Thị Thu Hương

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0948362009

Email: Thuhuong238hn@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

6

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nhung

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0912664068

Email: phamhongnhung74@yahoo.com.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

7

Họ và tên: Nguyễn Hương Ly

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0987836824

Email: huonglynguyen@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

8

Họ và tên: Đỗ Thị Kiều Phương

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0976268152

Email: phuongdothikieu@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

9

Họ và tên: Đỗ Ngọc Thanh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0984035226

Email: dnthanh212@yahoo.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

10

Họ và tên: Lê Thị Thanh

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ

SĐT: 0912006503

Email: lethithanh@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

11

Họ và tên: Đoàn Thị Hải Yến

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 36406380

0912347844

Email: yen.hvtc@yahoo.com.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 
Số lần đọc: 3197
Các bài đã đăng
Trang 1/1
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Đề cương bài giảng  |  Thư viện ảnh  |  Hỏi đáp  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA KINH TẾ
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)37.525.550
E-mail: Khoakinhte@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoakinhte
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà