HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của sinh viên
Thứ sáu, 03/02/2017 - 14:57

ĐỀ CƯƠNG HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN - NĂM 2017 KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chủ đề: “Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”.

I- Lý luận chung về đầu tư vốn nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN.

1.1. Nhà nước và việc đầu tư vốn nhà nước vào DN

- Nhà nước và vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường

- Mục tiêu của việc nhà nước đầu tư vốn vào DN  

- Các hình thức đầu tư vốn nhà nước vào DN

- Hiệu quả của việc đầu tư vốn nhà nước vào DN  

- Các nhân tố ảnh hưởng đến việc đầu tư vốn nhà nước vào DN

1.2. Quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN

- Nguyên tắc quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN  

- Mô hình quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN

- Nội dung quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN

- Đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào DN

- Cơ chế người đại diện chủ sở hữu nhà nước trong quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN

- Kinh nghiệm quốc tế về đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN (Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, ..) và những bài học rút ra đối với Việt Nam

II- Thực trạng đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN ở Việt Nam

  1. Thực trạng đầu tư vốn nhà nước vào DN :

- Khái quát về tình hình phát triển DNNN và DN có vốn đầu tư nhà nước ở Việt Nam (số lượng, cơ cấu, quy mô lao động sử dụng bình quân/DN, năng lực cạnh tranh của DN ...) qua các giai đoạn (trước và sau khi có Luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại DN -2014).

- Tình hình SXKD và tình hình tài chính của DNNN và DN có vốn đầu tư nhà nước ở Việt Nam (sinh viên có thể lựa chọn viết về 1 DNNN, DN có vốn đầu tư nhà nước trong một ngành, một lĩnh vực nhất định, hoặc toàn bộ các DN – tuỳ theo khả năng thu thập số liệu):

    + Tình hình tài sản, nguồn vốn (quy mô, cơ cấu) của DN

    + Tình hình kết quả, hiệu suất và hiệu quả kinh doanh (doanh thu; lợi nhuận; hiệu suất sử dụng: vốn cố định, vốn lưu động, toàn bộ vốn; các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận) của DN

    + Tình hình dòng tiền, khả năng thanh toán của các DN

- Tình hình đầu tư vốn nhà nước vào DN ở Việt Nam: về hình thức, quy mô, cơ cấu đầu tư và hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào DN

2.2. Thực trạng quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN ở Việt Nam:

    + Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN 

    + Về cơ chế quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN

    + Về cơ chế người đại diện quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN

    + Về mô hình quản lý vốn nhà nước vào DN  

    + v.v.

III- Giải pháp tăng cường quản  lý đầu tư vốn nhà nước vào DN ở Việt Nam.

  1. Bối cảnh kinh tế - xã hội và định hướng phát triển DN ở VN trong tương lai.

- Bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế tác động đến hoạt động của các DN

- Định hướng phát triển các DN Việt Nam trong thời gian tới

2. Quan điểm và định hướng đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại DN

3. Giải pháp tăng cường quản lý đầu tư vốn nhà nước vào DN 

- Về việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực nhà nước cần thực hiện đầu tư vốn vào DN

- Về hình thức đầu tư vốn nhà nước vào DN ở VN

- Về thể chế, cơ chế, chính sách đầu tư vốn nhà nước vào DN

- Về mô hình quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN ở VN

- Về cơ chế quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN ở VN

- Về giám sát vốn nhà nước đầu tư vào DN ở VN

- Về cơ chế người đại diện quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN ở VN

- Về minh bạch hóa thông tin DN và đầu tư vốn nhà nước vào DN

…..

Ghi chú:  Mỗi sinh viên có thể viết nhiều bài tham gia hội thảo, nhưng mỗi bài nên tập trung vào một vấn đề (hoặc nội dung) để đảm bảo chiều sâu của bài viết, góp phần nâng cao chất lượng hội thảo.

Ban chủ nhiệm khoa TCDN 

Số lần đọc: 613