Tuyển sinh
  T�m
Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An và cán bộ tỉnh Nghệ An năm 2014 (17/07/2014 | 14:51)
Căn cứ Thông tư số:15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”; Căn cứ Thông báo số: 2905/BGDĐT-GDĐH ngày 05/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc “Đào tạo trình độ thạc sĩ cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và cán bộ tỉnh Nghệ An”;
Xem tiếp
Kế hoạch thi Tuyển sinh Đại học năm 2014 (27/06/2014 | 13:50)
Ghi chú: - Thi tuyển sinh đợt 1 - khối A,A1: Ngày 03, 04, 05/7/2014 - Thi tuyển sinh đợt 2 - khối D1: Ngày 08, 09,10/7/2014 - Điểm thi tại Vinh, Hải Phòng nhận ấn phẩm: 14h00’ ngày 27/6/2014
Xem tiếp