Tuyển sinh
  T�m
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị - Khóa 4 (09/10/2014 | 09:34)
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị thuộc dự án liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính với Đại học Toulon như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An và cán bộ tỉnh Nghệ An năm 2014 (17/07/2014 | 14:51)
Căn cứ Thông tư số:15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”; Căn cứ Thông báo số: 2905/BGDĐT-GDĐH ngày 05/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc “Đào tạo trình độ thạc sĩ cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và cán bộ tỉnh Nghệ An”;
Xem tiếp