Tìm
English
Chủ nhật, 13/08/2023 - 10:11

Hội đồng Trường Học viện Tài chính giai đoạn 2020-2025
Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Học viện, có quyền quyết nghị các vấn đề mang tính chiến lược, quan trọng liên quan tới các hoạt động và sự phát triển của Học viện.

* Chức năng của Hội đồng trường

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường; Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực cho Trường; thực hiện giám sát các hoạt động của Trường, gắn Trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

1. Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức hoạt động của Trường;

2. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục;

3. Quyết nghị về cơ cấu và phương hướng đầu tư phát triển của Trường;

4. Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể của các tổ chức thuộc Trường;

5. Giám sát thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường;

6. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động, thực hiện việc cam kết và tài chính của Trường;

7. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viện của Hội đồng Trường;

8. Thông qua các quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Trường;

9. Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường, Giám đốc, Phó Giám đốc (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng) để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; tổ chức lấy thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

10. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường (nếu có). Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Bộ Tài chính để xem xét, quyết định;

11. Cho ý kiến quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, bổ nhiệm đối với chức danh lãnh đạo các cấp thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng;

12. Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của nhà trường để triển khai các công việc của Hội đồng trường;

13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao theo quy định của Pháp luật.

(Trích Quy chế hoạt động của Hội đồng trường ban hành kèm Quyết định số 2223QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm  2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng trường Học viện Tài chính gồm 15 thành viên:

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ
1 TS.GVCC. Nguyễn Đào Tùng Học viện Tài chính Chủ tịch
2 PGS.,TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ Học viện Tài chính  
3 PGS.,TS. NGƯT. Nguyễn Vũ Việt Học viện Tài chính  
4 Ninh Phương Thanh Học viện Tài chính  
5 PGS. TS. Ngô Thị Thu Hồng Học viện Tài chính  
6 PGS. TS. Vũ Văn Ninh Học viện Tài chính  
7 PGS.,TS. Nguyễn Trọng Thản Học viện Tài chính  
8 PGS. TS. Lê Xuân Trường Học viện Tài chính  
9 PGS. TS. Nguyễn Lê Cường Học viện Tài chính  
10 TS. Lưu Hữu Đức Học viện Tài chính  
11 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều Học viện Tài chính  
12 ThS. Toán Chí Nghiêm Bộ Tài chính  
13 TS. Nguyễn Ngọc Song Bộ Khoa học và Công nghệ  
14 Ths. Bùi Xuân Thu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện  
15 TS. Đào Phan Cẩm Tú  Bộ Giáo dục và Đào tạo  


PGS.,TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ - Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính

 tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Đào Tùng.

Đại biểu tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Phạm Xuân Thủy – Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính trao Quyết định và bà Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục &Đào tạo tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Đào Tùng - tân Chủ tịch Hội đồng trường Học viện

Số lần đọc:255410
trang 1/2
Thông báo

Có lỗi xảy ra.
Object reference not set to an instance of an object.

Danh sách liên kết