Tìm
English
TB Về việc xác nhận giấy tờ vay vốn tín dụng ưu đãi; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ I năm học 2023-2024 (01/08/2023 | 11:15)
Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi chính; chính sách miễn, giảm học phí, Ban CTCT&SV thông báo đến các khoa, lớp sinh viên hệ đại học chính quy như sau:
Xem tiếp
Thông báo v/v xét duyệt học bổng SCIC 2023 (07/07/2023 | 16:15)
Căn cứ Công văn số 898/ĐTKDV-ĐNTT ngày 28/04/2023 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh doanh vốn Nhà nước về việc Học bổng SCIC 2023. Ban CTCT&SV thông báo tới các Khoa quản lý sinh viên giới thiệu sinh viên tham gia xét duyệt nhận học bổng SCIC như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết