Tìm
English
Thứ hai, 24/06/2024 - 15:25

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp Hệ ĐHCQ khóa 58 - Chương trình 1 & các Hệ đào tạo khóa trước đợt xét tháng 6/2024
Số: 734/QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/8/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy;

Theo đề nghị của Thường trực hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng tại Tờ trình số 165/TTr-KT&QLCL ngày 20/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 3.404 sinh viên (có danh sách kèm theo), trong đó:

- Chương trình 1: CQ58: 3.050 sinh viên CTC, 226 sinh viên CLC; CQ54: 04 sinh viên CTC; CQ55: 13 sinh viên CTC, 02 sinh viên CLC; CQ56: 47 sinh viên CTC; 04 sinh viên CLC; CQ57: 44 sinh viên CTC, 08 sinh viên CLC; LC23: 02 sinh viên; BC19: 01 sinh viên.

- Chương trình 2: CQ55: 01 sinh viên CTC; CQ57: 02 sinh viên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán; Trưởng các khoa có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BC19 T6 24

CQ54 CTC T6 24

CQ55 - Nganh2 T6 24

CQ55 CLC T6 24

CQ55 CTC T6 24

CQ56 CLC T6 24

CQ56 CTC T6 24

CQ57 CLC T6 24

CQ57 CTC T6 24

CQ57- Nganh2 T6 24

CQ58-CLC-T6 24

CQ58-CTC-T6 24

LC23 T6 24

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc:11213
trang 1/61

Danh sách liên kết