Tìm
English
Thông báo Tuyển sinh số 525, ĐHVB2 VLVH khóa 23, Đợt 1-Năm 2023 (12/05/2023 | 14:56)
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh Liên thông đại học loại hình vừa làm vừa học đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học (Đại học VB2), khóa 23, với nội dung như sau:
Xem tiếp
Thông báo Tuyển sinh số 523 Đại học VLVH khóa 54, đợt 01 năm 2023 (12/05/2023 | 09:05)
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh khóa 54, Đại học loại hình vừa làm vừa học tại Học viện Tài chính với những nội dung như sau:
Xem tiếp
Thông báo Tuyển sinh số 524 Liên thông ĐH VLVH khóa 26, đợt 01 năm 2023 (12/05/2023 | 09:04)
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học loại hình vừa làm vừa học khóa 26, đợt 1 - Năm 2023 với những nội dung như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 01 năm 2023 (10/02/2023 | 21:16)
Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ”; Quyết định số 809/QĐ-HVTC ngày 06/9/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Tài chính”; Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ dự kiến năm 2023. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 01 năm 2023 như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 01 (10/02/2023 | 21:14)
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ”; Quyết định số 16/QĐ-HVTC ngày 10/01/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính”; Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ dự kiến năm 2023. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 01 như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh bổ sung Khóa 17, chương trình Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị (19/12/2022 | 11:15)
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh bổ sung chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị khóa XVII, thuộc Dự án liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và đầu tư khóa 16 (13/12/2022 | 13:32)
Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) thông báo tuyển sinh khóa 16 chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư liên kết với Đại học Greenwich – Vương quốc Anh như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh đại học loại hình vừa làm vừa học (đợt 2 - năm 2022) (26/10/2022 | 15:21)
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh khóa 53 hệ Đại học loại hình vừa làm vừa học tại Học viện Tài chính với những nội dung như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học loại hình vừa làm vừa học (đợt 2 - năm 2022) (26/10/2022 | 15:21)
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông từ cao đẳng lên đại học loại hình vừa làm vừa học khóa 25 đợt 2 - Năm 2022 với những nội dung như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết